ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Formuláře
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Formuláře

Životní situace na Portálu veřejné správy >
Rada a Zastupitelstvo města
Formulář pro projednání návrhu v Radě města Kopřivnicepdf 44 kB
Formulář pro projednání návrhu v Zastupitelstvu města Kopřivnicepdf 138 kB

Odbor správních činností
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.(pdf 195 kB)
(doc 37 kB)
Oddělení správních agend
Občanské průkazy, cestovní doklady
Žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazůpdf 50 kB
docx 26 kB
Poučení pro držitele e-paspdf 4,1 MB
Protokol o ohlášení ztráty,odcizení občanského průkazupdf 69 kB
doc 68 kB
Protokol o ohlášení ztráty, odcizení cestovního pasupdf 68 kB
doc 73 kB
Plná moc k převzetí dokladupdf 46 kB
doc 28 kB
Evidence obyvatel
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systémupdf 436 kB
Přihlašovací lístek k trvalému pobytupdf 379 kB
Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytupdf 45 kB
doc 88 kB
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republikypdf 73 kB
doc 81 kB
Žádost o zaevidování adresy pro doručovánípdf 81 kB
doc 73 kB
Souhlas s ohlášením změny trvalého pobytupdf 42 kB
doc 22 kB
Zmocnění k ohlášení změny trvalého pobytupdf 59 kB
doc 25 kB
Matrika
Dotazník k uzavření manželstvípdf 65 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě než je stanoveno nebo mimo dobu stanovenou radou obcepdf 97 kB
doc 96 kB
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatkupdf 76 kB
doc 91 kB
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvípdf 78 kB
doc 91 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - zletilá osobapdf 90 kB
doc 87 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - nezletilá osobapdf 93 kB
doc 91 kB
Žádost o povolení změny příjmenípdf 94 kB
doc 92 kB
Žádost o povolení změny příjmení - nezletilýpdf 95 kB
doc 95 kB
Žádost o povolení změny příjmení po rozvodu manželstvípdf 94 kB
doc 90 kB
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě do šesti měsíců po rozvodu manželství pdf 94 kB
doc 90 kB
Žádost o užívání příjmení ženy v mužském tvaru pdf 83 kB
doc 91 kB
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru (dítě) pdf 85 kB
doc 94 kB
Žádost o vydání matričního dokladupdf 91 kB
doc 87 kB
Czech POINT
Plná moc k podání žádosti o výpis z rejstříku trestůpdf 87 kB
doc 87 kB
Plná moc k podání žádosti o výpis z bodového hodnocení řidičepdf 58 kB
doc 85 kB
Registr řidičů
Žádost o vydání paměťové karty vozidla pdf 77 kB
Žádost o vydání servisní paměťové karty pdf 75 kB
Žádost o záznam profesní způsobilosti řidiče pdf 96 kB
doc 96 kB
Prohlášení o ztrátě, odcizení řidičského průkazu pdf 98 kB
doc 98 kB
Žádost o vrácení řidičského oprávnění pdf 82 kB
doc 96 kB
Žádost o odečet bodů pdf 316 kB
Oznámení o vzdání se všech skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Oznámení o vzdání se některých skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Plná mocpdf 21 kB
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazupdf 121 kB
Žádost o výpis údajů z registru řidičůpdf 60 kB
doc 85 kB
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidelpdf 60 kB
Oddělení Obecní živnostenský úřad
Aktuální formuláře živnostenského úřadu >
Evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osobapdf 92 kB
doc 72 kB
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osobapdf 82 kB
doc 86 kB
Oznámení změn a doplněnípdf 53 kB
doc 42 kB
Oddělení dopravních agend
Taxislužba
Žádost o oprávnění řidiče taxislužbypdf 66 kB
doc 26 kB
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužbypdf 50 kB
doc 29 kB
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužbypdf 50 kB
doc 29 kB
Žádost o vydání Evidenční nálepky vozidla taxislužbypdf 49 kB
doc 29 kB
Evidence vozidel
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkoupdf 632 kB
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelpdf 621 kB
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlupdf 640 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz pdf 631 kB
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla nebo přestavby vozidla pdf 133 kB
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla pdf 133 kB
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlapdf 637 kB
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelpdf 665 kB
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelpdf 646 kB
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlapdf 641 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkoupdf 629 kB

Oddělení právní
Oznámení o konání shromážděnípdf 36 kB
doc 38 kB
Stížnostpdf 30 kB
doc 34 kB
Petiční archpdf 70 kB
doc 35 kB

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Stavební úřad, územní plán
Žádost o vydání společného povolení pdf 571 kB
docx 31 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf 599 kB
docx 24 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf 329 kB
docx 26 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf 322 kB
docx 24 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pdf 373 kB
docx 22 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf 370 kB
docx 21 kB
Oznámení záměru pdf 448 kB
docx 24 kB
Žádost o povolení předčasného úžívání stavby pdf 262 kB
doc 98 kB
Ohlášení stavby pdf 386 kB
docx 27 kB
Žádost o stavební povolení pdf 246 kB
docx 27 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora pdf 375 kB
docx 22 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf 542 kB
docx 25 kB
Ohlášení fáze dokončení stavby pdf 542 kB
doc 25 kB
Oznámení změny v užívání stavby pdf 231 kB
docx 23 kB
Ohlášení odstranění pdf 370 kB
docx 22 kB
Společné oznámení záměru pdf 350 kB
doc 112 kB
Žádost o souhlas s rozdělením pozemkůpdf 23 kB
doc 47 kB
Návrh na pořízení změny územního plánupdf 28 kB
doc 41 kB
Památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska pdf 82 kB
(doc 88 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k provedeným pracím pdf 52 kB
(doc 92 kB
Plná moc pdf 17 kB
doc 24 kB
Plná moc pdf 24 kB
doc 24 kB
Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy pdf 36 kB
(doc 62 kB
Silniční správní úřad - silnice II. a III. třídy a místní komunikace
Žádost o povolení připojení nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci pdf 81 kB
doc 78 kB
Žádost o povolení uzavírky silnice nebo místní komunikace pdf 81 kB
doc 82 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(překop, výkop, protlak, umístění věci apod.)
pdf 79 kB
doc 82 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
(přeprava zvlášť těžkých a rozměrných předmětů)
pdf 79 kB
doc 80 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(výjimečné užití samojízdnými pracovními stroji)
pdf 80 kB
doc 86 kB
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na silnici nebo místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci pdf 92 kB
doc 78 kB

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Tiskopisy k dávkám, které poskytují úřady práce, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz >
Péče o staré občany
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnice

Souhlas se zpracováním osobních údajů
pdf 120 kB
doc 113 kB
pdf 57 kB
Péče o občany zdravotně postižené
Obecní úřad s rozšířenou působností vydává:
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O7
pdf 107 kB
pdf 18 kB
Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O2)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O2
pdf 6 kB
pdf 98 kB

Odbor životního prostředí
Životní prostředí
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviskapdf 606 kB
doc 118 kB
Ochrana ovzduší
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzdušípdf 79 kB
doc 220 kB
Ochrana přírody a krajiny
Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny/živočicha do krajinypdf 263 kB
doc 97 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění/odlesnění pozemku nad 0,5 hapdf 277 kB
doc 94 kB
Žádost o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázupdf 276 kB
doc 94 kB
Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo lespdf 347 kB
doc 95 kB
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo lespdf 347 kB
doc 95 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvkupdf 281 kB
doc 96 kB
Žádost o povolení výsadby nepůvodního druhu dřevinypdf 262 kB
doc 96 kB
Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupdf 298 kB
doc 109 kB
Vodní hospodářství a rybářství
1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu pdf 447 kB
2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu pdf 339 kB
3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu pdf 305 kB
4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu pdf 332 kB
5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu pdf 308 kB
6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu pdf 298 kB
7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu pdf 311 kB
8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům pdf 387 kB
9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) pdf 385 kB
10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu pdf 396 kB
11 - Žádost o udělení souhlasu pdf 187 kB
12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení pdf 316 kB
13 - Žádost o vyjádření pdf 297 kB
14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl pdf 425 kB
15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav pdf 279 kB
16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru pdf 290 kB
17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění pdf 304 kB
18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění pdf 309 kB
19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel pdf 311 kB
20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu pdf 385 kB
21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu pdf 404 kB
22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu pdf 373 kB
23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu pdf 470 kB
24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod pdf 238 kB
25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla pdf 270 kB
26 - Žádost o vydání společného povolení pdf 514 kB
27 - Společné oznámení záměru pdf 350 kB
28 - Ohlášení fáze výstavby – dokončení stavby vodního díla pdf 84 kB
Odpady
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů za rokpdf 101 kB
Žádost o vydání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadůpdf 29 kB
doc 41 kB
Žádost o přidělení sběrné nádobypdf 90 kB
doc 41 kB
Žádost o výpůjčku kompostejnerupdf 48 kB
doc 90 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářstvípdf 123 kB
doc 111 kB
Lesnictví a myslivost
Žádost o vydání loveckého lístkupdf 39 kB
doc 44 kB
Žádost o vydání rybářského lístkupdf 839 kB
Žádost o souhlas s dělením pozemkupdf 182 kB
doc 71 kB
Žádost o souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa / s odnětím lesního pozemkupdf 285 kB
doc 72 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí/omezení pozemku k plnění funkcí lesapdf 274 kB
doc 73 kB

Odbor financí (odpady, psi)
Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad pdf 118 kB doc 124 kB
Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad – stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu pdf 121 kB doc 102 kB
Žádost o úhradu místního poplatku za komunální odpad formou soustředěného inkasa plateb občanů (SIPO) pdf 118 kB doc 98 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf 122 kB
doc 94 kB
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů pdf 81 kB
docx 55 kB
Odhlášení držení psa pdf 71 kB
docx 53 kB
Žádost o přidělení nové známky pro psa pdf 58 kB
docx 53 kB
Žádost o vrácení poplatku ze psů pdf 72 kB
docx 53 kB
Čestné prohlášení - důchod jediný zdroj příjmu pdf 55 kB
docx 52 kB

Odbor majetku města
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranstvípdf 81 kB
doc 90 kB
Žádost o zajištění bytupdf 41 kB
doc 78 kB

Odbor školství, kultury a sportu
Návrh na udělení čestného občanství města Kopřivnice pdf 107 kB
doc 66 kB
Návrh na udělení titulu významná osobnost města Kopřivnice pdf 107 kB
doc 66 kB

Banner - koronavirus
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
RSS ikona

Leden patří v mládežnické házené turnajům

Sobotní turnaj na domácím hřišti byl malým kopřivnickým házenkářům zrušen, zahrát si však mohli alespoň v tréninku.
  FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
  Kopřivnice (cab) – Během zimy mají tradičně mládežnické soutěže v házené přestávku, a na řadu tak přicházejí jednotlivé turnaje. Kopřivnická družstva ...

Podvodníci volají seniorům, vydávají se za vnoučata či lékaře a lákají z důvěřivců úspory

Kopřivnice (dam) – Seniorská populace je stále častěji obětí útoků podvodníků. Sumy, které zdatní manipulátoři vylákají z důvěřivých starých lidí, se ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]10.8
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 16.940.000 Kč
přiznaná dotace - 15.880.000 Kč
podíl města - 1.060.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů