ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Formuláře
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Formuláře

Životní situace na Portálu veřejné správy >
Rada a Zastupitelstvo města
Formulář pro projednání návrhu v Radě města Kopřivnicepdf 44 kB
Formulář pro projednání návrhu v Zastupitelstvu města Kopřivnicepdf 138 kB

Odbor správních činností
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.(pdf 195 kB)
(doc 37 kB)
Oddělení správních agend
Občanské průkazy, cestovní doklady
Žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazůpdf 50 kB
docx 26 kB
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému - cestovní dokladypdf 50 kB
Poučení pro držitele e-paspdf 4,1 MB
Protokol o ohlášení ztráty,odcizení občanského průkazupdf 69 kB
doc 68 kB
Protokol o ohlášení ztráty, odcizení cestovního dokladupdf 68 kB
doc 73 kB
Plná moc k převzetí dokladupdf 46 kB
doc 28 kB
Žádost o zprostředkování kontaktupdf 46 kB
Evidence obyvatel
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systémupdf 200 kB
Přihlašovací lístek k trvalému pobytupdf 379 kB
Žádost o zrušení dosavadního údaje o místu trvalého pobytupdf 45 kB
doc 88 kB
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republikypdf 73 kB
doc 81 kB
Žádost o zaevidování adresy pro doručovánípdf 81 kB
doc 73 kB
Souhlas s ohlášením změny trvalého pobytupdf 42 kB
doc 22 kB
Zmocnění k ohlášení změny trvalého pobytupdf 59 kB
doc 25 kB
Matrika
Dotazník k uzavření manželstvípdf 65 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě než je stanoveno nebo mimo dobu stanovenou radou obcepdf 97 kB
docx 96 kB
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatkupdf 76 kB
docx 91 kB
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvípdf 78 kB
docx 91 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - zletilá osobapdf 90 kB
docx 87 kB
Prohlášení o volbě druhého jména a žádost o dodatečný zápis do knihy narození - nezletilá osobapdf 93 kB
docx 91 kB
Žádost o povolení změny příjmenípdf 94 kB
docx 92 kB
Žádost o povolení změny příjmení - nezletilýpdf 95 kB
docx 95 kB
Žádost o povolení změny příjmení po rozvodu manželstvípdf 94 kB
docx 90 kB
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě do 6 měsíců po rozvodu manželství pdf 94 kB
docx 90 kB
Žádost o užívání příjmení ženy v mužském tvaru pdf 83 kB
docx 91 kB
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru (dítě) pdf 85 kB
docx 94 kB
Žádost o vydání matričního dokladupdf 91 kB
docx 87 kB
Žádost o změnu jménapdf 91 kB
docx 87 kB
Czech POINT
Plná moc k podání žádosti o výpis z rejstříku trestůpdf 87 kB
doc 87 kB
Plná moc k podání žádosti o výpis z bodového hodnocení řidičepdf 58 kB
doc 85 kB
Registr řidičů
Žádost o vydání paměťové karty podniku pdf 41 kB
Žádost o vydání paměťové karty dílny pdf 37 kB
Prohlášení o ztrátě, odcizení řidičského průkazu pdf 75 kB
doc 75 kB
Žádost o vrácení řidičského oprávnění pdf 84 kB
doc 58 kB
Žádost o odečet bodů pdf 316 kB
Oznámení o vzdání se všech skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Oznámení o vzdání se některých skupin řidičského oprávněnípdf 39 kB
Plná mocpdf 21 kB
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazupdf 121 kB
Žádost o výpis údajů z registru řidičůpdf 60 kB
doc 85 kB
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidelpdf 60 kB
Oddělení Obecní živnostenský úřad
Aktuální formuláře živnostenského úřadu >
Evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osobapdf 92 kB
doc 72 kB
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osobapdf 82 kB
doc 86 kB
Oznámení změn a doplněnípdf 53 kB
doc 42 kB
Oddělení dopravních agend
Taxislužba
Žádost o oprávnění řidiče taxislužbypdf 66 kB
doc 26 kB
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužbypdf 50 kB
doc 29 kB
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužbypdf 50 kB
doc 29 kB
Žádost o vydání Evidenční nálepky vozidla taxislužbypdf 49 kB
doc 29 kB
Evidence vozidel
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkoupdf 632 kB
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelpdf 621 kB
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlupdf 640 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz pdf 631 kB
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla nebo přestavby vozidla pdf 133 kB
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla pdf 133 kB
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlapdf 637 kB
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelpdf 665 kB
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelpdf 646 kB
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlapdf 641 kB
Žádost o vydání tabulky s registrační značkoupdf 629 kB

Oddělení právní
Oznámení o konání shromážděnípdf 36 kB
doc 38 kB
Stížnostpdf 30 kB
doc 34 kB
Petiční archpdf 70 kB
doc 35 kB

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Stavební úřad, územní plán
Žádost o vydání společného povolení pdf 571 kB
docx 31 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf 599 kB
docx 24 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf 329 kB
docx 26 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf 322 kB
docx 24 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pdf 373 kB
docx 22 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf 370 kB
docx 21 kB
Oznámení záměru pdf 448 kB
docx 24 kB
Žádost o povolení předčasného úžívání stavby pdf 262 kB
doc 98 kB
Ohlášení stavby pdf 386 kB
docx 27 kB
Žádost o stavební povolení pdf 246 kB
docx 27 kB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora pdf 375 kB
docx 22 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf 542 kB
docx 25 kB
Ohlášení fáze dokončení stavby pdf 542 kB
doc 25 kB
Oznámení změny v užívání stavby pdf 231 kB
docx 23 kB
Ohlášení odstranění pdf 370 kB
docx 22 kB
Společné oznámení záměru pdf 350 kB
doc 112 kB
Žádost o souhlas s rozdělením pozemkůpdf 23 kB
doc 47 kB
Návrh na pořízení změny územního plánupdf 28 kB
doc 41 kB
Památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska pdf 82 kB
(doc 88 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k provedeným pracím pdf 52 kB
(doc 92 kB
Plná moc pdf 17 kB
doc 24 kB
Plná moc pdf 24 kB
doc 24 kB
Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy pdf 36 kB
(doc 62 kB
Silniční správní úřad - silnice II. a III. třídy a místní komunikace
Žádost o povolení připojení nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci pdf 81 kB
doc 78 kB
Žádost o povolení uzavírky silnice nebo místní komunikace pdf 81 kB
doc 82 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(překop, výkop, protlak, umístění věci apod.)
pdf 79 kB
doc 82 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
(přeprava zvlášť těžkých a rozměrných předmětů)
pdf 79 kB
doc 80 kB
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
(výjimečné užití samojízdnými pracovními stroji)
pdf 80 kB
doc 86 kB
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na silnici nebo místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci pdf 92 kB
doc 78 kB

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Tiskopisy k dávkám, které poskytují úřady práce, najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz >
Péče o staré občany
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnice

Souhlas se zpracováním osobních údajů
pdf 120 kB
doc 113 kB
pdf 57 kB
Péče o občany zdravotně postižené
Obecní úřad s rozšířenou působností vydává:
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O7
pdf 107 kB
pdf 18 kB
Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O2)
Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. O2
pdf 6 kB
pdf 98 kB

Odbor životního prostředí
Životní prostředí
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviskapdf 74 kB
doc 60 kB
Ochrana ovzduší
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzdušípdf 76 kB
doc 62 kB
Ochrana přírody a krajiny
Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny/živočicha do krajinypdf 52 kB
doc 66 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění/odlesnění pozemku nad 0,5 hapdf 46 kB
doc 67 kB
Žádost o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázupdf 45 kB
doc 64 kB
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo lespdf 52 kB
doc 66 kB
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.pdf 52 kB
doc 64 kB
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.pdf 52 kB
doc 64 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvkupdf 51 kB
doc 64 kB
Žádost o povolení výsadby nepůvodního druhu dřevinypdf 51 kB
doc 64 kB
Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupdf 298 kB
doc 109 kB
Vodní hospodářství a rybářství
1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu pdf 447 kB
2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu pdf 339 kB
3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu pdf 305 kB
4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu pdf 332 kB
5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu pdf 308 kB
6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu pdf 298 kB
7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu pdf 311 kB
8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům pdf 387 kB
9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) pdf 385 kB
10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu pdf 396 kB
11 - Žádost o udělení souhlasu pdf 187 kB
12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení pdf 316 kB
13 - Žádost o vyjádření pdf 297 kB
14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl pdf 425 kB
15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav pdf 279 kB
16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru pdf 290 kB
17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění pdf 304 kB
18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění pdf 309 kB
19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel pdf 311 kB
20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu pdf 385 kB
21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu pdf 404 kB
22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu pdf 373 kB
23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu pdf 470 kB
24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod pdf 238 kB
25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla pdf 270 kB
26 - Žádost o vydání společného povolení pdf 514 kB
27 - Společné oznámení záměru pdf 350 kB
28 - Ohlášení fáze výstavby – dokončení stavby vodního díla pdf 84 kB
Odpady
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů za rokpdf 101 kB
Žádost o vydání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadůpdf 75 kB
doc 69 kB
Žádost o přidělení sběrné nádobypdf 90 kB
doc 41 kB
Žádost o výpůjčku kompostejnerupdf 48 kB
doc 90 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářstvípdf 72 kB
doc 58 kB
Lesnictví a myslivost
Žádost o vydání loveckého lístkupdf 39 kB
doc 44 kB
Žádost o vydání rybářského lístkupdf 839 kB
Žádost o souhlas s dělením pozemkupdf 182 kB
doc 71 kB
Žádost o souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa / s odnětím lesního pozemkupdf 285 kB
doc 72 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o odnětí/omezení pozemku k plnění funkcí lesapdf 274 kB
doc 73 kB
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesapdf 76 kB
doc 70 kB

Odbor financí (odpady, psi)
Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad – fyzická osoba přihlášená k pobytu pdf 58 kB docx 42 kB
Přihláška k místnímu poplatku za komunální odpad – vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba pdf 59 kB docx 43 kB
Žádost o úhradu místního poplatku za komunální odpad formou soustředěného inkasa plateb občanů (SIPO) pdf 59 kB docx 43 kB
 Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za komunální odpad pdf 121 kB
docx 43 kB
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů pdf 81 kB
docx 55 kB
Odhlášení držení psa pdf 71 kB
docx 53 kB
Žádost o přidělení nové známky pro psa pdf 58 kB
docx 53 kB
Žádost o vrácení poplatku ze psů pdf 72 kB
docx 53 kB
Čestné prohlášení - důchod jediný zdroj příjmu pdf 55 kB
docx 52 kB

Odbor majetku města
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranstvípdf 81 kB
doc 90 kB
Žádost o zajištění bytupdf 41 kB
doc 78 kB

Oddělení vnějších vztahů
Návrh na udělení čestného občanství města Kopřivnice pdf 76 kB
doc 51 kB
Návrh na udělení titulu významná osobnost města Kopřivnice pdf 76 kB
doc 51 kB

Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 148 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Oprava nádraží možná začne ještě na konci tohoto roku, Správa železnic čeká na peníze

Kopřivnice (dam) – Avizovaná rekonstrukce kopřivnického nádraží postoupila do další fáze. Studie budoucí podoby vlakového nádraží je hotova a odsouhlasena, ...

V Kopřivnici odehraje zápas hokejová reprezentace proti Finsku

Kopřivnice (mha) – Velký hokejový svátek se chystá v Kopřivnici. Na zimním stadionu se ve čtvrtek 9. února od 17 hodin představí česká reprezentace do 16 let (U16) ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]14.6
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Úprava ulice Velové v Lubině
celkové výdaje projektu - 3.200.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů