Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Povinně zveřejňované informace
podle zákona 106/1999 Sb., § 5, odstavec 1,
o svobodném přístupu k informacím

Pokud budete žádat o poskynutí informace dle zákona 106/1999 Sb. můžete použít následující formulář. Užití tohoto formuláře není povinné.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
(pdf 26kB) (doc 37kB)

Vyplněný formulář můžete zaslat na adresu Městského úřadu Kopřivnice - Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice nebo na adresu elektronické podatelny posta(zavináč)koprivnice.cz

1. Název

(Úplný název povinného subjektu.)
Obec Kopřivnice

2. Důvod a způsob založení

(Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.)
Městem je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny ČR.
 • Je veřejnoprávní korporací.
 • Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
 • Vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis.
 • Spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může město vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky.
 • Sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
 • Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění).
 • Může vytvářet dobrovolné svazky obcí.
 • Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (viz. dále).
Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, které je voleno na 4leté období. Počet členů zastupitelstva města stanoví příslušné zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb.

Zastupitelstvu města je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,
 • delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • volit z řad členů starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžních plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon členů výborů.

Zastupitelstvo města dále rozhoduje

 • nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžních darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 • uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • emise komunálních obligací.
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Radu města tvoří starosta, tři místostarostové a další radní do počtu sedm, kteří byli zvoleni zastupitelstvem města ze svých členů.

Radě města je vyhrazeno

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 • plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 • vydávat nařízení obce,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 • na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem, 32a),
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 • kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 56 až 58); tuto působnost může obecní rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.
Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Tajemník je zaměstnancem městského úřadu. Za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

Tajemník městského úřadu

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou obce,
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
 • stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům obce zařazeným v obecním úřadu s výjimkou platů vedoucích odborů obecního úřadu [§ 102 odst. 2 písm. g)],
 • řídí a kontroluje organizační složky obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak,
 • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.
Městský úřad se vnitřně člení na odbory, které pro jednotlivé úseky činnosti zřídila městská rada jako své výkonné orgány a zároveň jako základní části organizace městského úřadu.

3. Organizační struktura

(Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.)
Organizační struktura

Seznam organizací

(seznam všech zřizovaných a založených organizací a organizačních složek města, které jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

ZŠ dr. Milady Horákové, Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice
ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice
ZŠ Alšova, Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
ZŠ 17. listopadu, 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
Mateřské školy Kopřivnice, p. o., Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice
Klub Kamarád, Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice
Dům dětí a mládeže Kopřivnice, p. o., Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice
Správa sportovišť Kopřivnice, p. o., Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice
Městská knihovna Kopřivnice, p. o., Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s., Záhumenní 369, 742 21 Kopřivnice
Osvětová beseda, Mniší 175, 742 21 Kopřivnice
Osvětová beseda, Vlčovice 190, 742 21 Kopřivnice
Slumeko, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., Obránců míru 988, 742 21 Kopřivnice
Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., Štefánikova 244, 742 21 Kopřivnice
Teplo Kopřivnice, s. r. o., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice, Štramberská 410, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mniší, Mniší 10, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vlčovice, Vlčovice 80, 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lubina I., 742 21 Kopřivnice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lubina II., 742 21 Kopřivnice

4. Kontaktní spojení

(Kontaktní údaje povinného subjektu.)

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

(Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.)
Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163
Kopřivnice 742 21

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

(Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.)
Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163
Kopřivnice 742 21

4. 3 Úřední hodiny

(Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.)

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Pátek8:00 - 11:30pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00pokladna

4. 4 Telefonní čísla

(Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.)
Kontakty
ústředna: 556 879 411

4. 5 Čísla faxu

(Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.)
podatelna: 556 812 758

4. 6 Adresa internetové stránky:

(Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.)
www.koprivnice.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

(Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.)
epodatelna(zavináč)koprivnice.cz

4. 8 Další elektronické adresy

(Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.)
Kontakty

5. Případné platby můžete poukázat

(Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.)
1767241349/0800 Česká spořitelna a.s.

6. IČ

(Identifikační číslo povinného subjektu.)
00298077

7. DIČ

(Daňové identifikační číslo povinného subjektu.)
CZ00298077

8. Dokumenty a studie

8. 1 Seznamy hlavních dokumentů

(Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.)
Dokumenty

8. 2 Rozpočet

(Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.)
Rozpočet v tomto a předchozím roce a výkazy

9. Žádosti o informace

(Místo a způsob, jak získat příslušné informace.)
Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Dále písemně na adresu úřadu:

Městský úřad Kopřivnice
příslušný odbor
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice.

Další možností je elektronická pošta a to přes e-mailovou adresu elektronické podatelny posta(zavináč)koprivnice.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

(Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.)
Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. Další možností je elektronická pošta e-mail a to přes e-mailovou adresu elektronickoé podatelny: posta(zavináč)koprivnice.cz.

11. Opravné prostředky

(Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.)
Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:

Městský úřad Kopřivnice
příslušný odbor
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu elektronické podatelny posta(zavináč)koprivnice.cz

12. Formuláře

(Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.)

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.)
Životní situace

14. Předpisy

14. 1 Nejdůležitější používané předpisy

(Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.)
Městský úřad se řídí těmito základními předpisy:
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva města, rady města, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech Jmenované zákony jsou k dispozici Městském úřadě Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice:

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Pátek8:00 - 11:30pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00pokladna

14. 2 Vydané právní předpisy

(Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.)
Předpisy města Kopřivnice

15. Úhrady za poskytování informací

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

(Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb).
Sazebník úhrad (pdf 17kB)

15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

(Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

16. Licenční smlouvy

16. 1 Vzory licenčních smluv

(Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné .)

16. 2 Výhradní licence

(Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.)
Výroční zpráva

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]54
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Kopřivnice chystá pouť

Kopřivnice (hod) – Příští víkend ovládne Kopřivnici pouťové veselí. Kulturní dům připravil program, z něhož si může vybrat každý. Již v pondělí přijede ...

Malované písničky zcela zaplnily kinosál

Občas band - orchestr tradičního tábora Malované písničky má bezmála tři desítky členů, kteří společně s dalšími táborníky vystoupili na koncertě v kinosále KDK.
 FOTO: D. MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Nejen hlediště, ale i schodiště kinosálu kulturního domu se minulý pátek zaplnily diváky závěrečného koncertu táboru Malované písničky. ...

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Rekonstrukce bývalého škvárového hřiště
celkové výdaje projektu - 3.429.000 Kč
přiznaná dotace - 2.783.000 Kč
podíl města - 646.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS