ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

1. Název

Město Kopřivnice

2. Důvod a způsob založení

Městem je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny ČR.

Postavení a působnost obce upravuje tentýž zákon. Na základě kterého obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 5 odst. 1 tohoto zákona jsou orgány města:

 • zastupitelstvo města
 • rada města
 • starosta
 • městský úřad
 • zvláštní orgány města

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

4. 3 Úřední hodiny

Informace o úředních hodinách.

4. 4 Telefonní čísla

Telefonní číslo ústředny: 556 879 411
Kontakty na jednotlivé odbory a oddělení

4. 5 Adresa internetových stránek

www.koprivnice.cz

4. 6 Adresa podatelny

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Podatelna

4. 7 Elektronická adresa podatelny

posta(zavináč)koprivnice.cz - sloužící pro příjem zpráv bez elektronického podpisu
epodatelna(zavináč)koprivnice.cz - pro příjem zpráv podepsaných elektronickým podpisem
E-podatelna

4. 8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky: 42bb7zg

5. Případné platby lze poukázat

1767241349/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

6. IČO

00298077

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00298077

8. Dokumenty

8. 1 Seznamy hlavních dokumentů

8. 2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
Ústně:
 • telefonicky
 • osobně
Písemně:
 • poštou
 • osobně - předáním písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Kopřivnice
 • e-mailem na adresu: posta(zavináč)koprivnice.cz, epodatelna(zavináč)koprivnice.cz
 • datovou schránkou: ID: 42bb7zg

Pokud budete žádat o poskynutí informace dle zákona 106/1999 Sb., můžete použít následující formulář. Užití tohoto formuláře není povinné.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
(pdf 195kB) (doc 37kB)

Vyplněný formulář můžete zaslat na adresu Městského úřadu Kopřivnice - Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice nebo na adresu elektronické podatelny posta(zavináč)koprivnice.cz, epodatelna(zavináč)koprivnice.cz

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:
Ústně do protokolu
Písemně:
 • poštou
 • osobně - předáním písemné žádosti na podatelnu Městského úřad Kopřivnice
 • e-mailem na adresu: posta(zavináč)koprivnice.cz, epodatelna(zavináč)koprivnice.cz
 • datovou schránkou: ID: 42bb7zg

11. Předpisy

11. 1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Do Sbírky zákonů České republiky a Sbírky mezinárodních smluv je možno nahlédnout v úředních hodinách na oddělení soukromopravním městského úřadu. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

11. 2 Vydané právní předpisy

Město vydává v zákonem stanovených případech obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce. Vydané právní předpisy se zveřejňují na úřední desce města. Tyto předpisy jsou k dispozici na oddělení soukromoprávním městského úřadu. Texty jednotlivých platných právních předpisů.

12. Úhrady za poskytování informací

12. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad (pdf 19 kB)

12. 2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13. 1 Vzory licenčních smluv

13. 2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Galerie TOKIVO zahájila provoz vernisáží malujícího hudebníka Jakuba Königa

Nově otevřená pop-up galerie TOKIVO jako první prezentuje aktuální malířskou tvorbu Jakuba Königa.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Kopřivnice má novou pop-up galerii TOKIVO. Na místní kulturní scénu vstoupila slavnostním otevřením a vernisáží výstavy obrazů Jakuba Königa. ...

Růst cen přinesl zdržení, záměr developera ale trvá

Kopřivnice (dam) – Záměr prodat rozvojové území Kopřivnice – Západ developerovi, který by na ploše zhruba 17 hektarů vybudoval víc než devadesát bytů, nabírá ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ dr. Milady Horákové energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 24.083.000 Kč
přiznaná dotace - 10.325.000 Kč
podíl města - 13.758.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů