Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Informace o vybraných aktuálních investičních akcích v Kopřivnici

Aktuality

Oprava lávky a chodníku přinese omezení

(10. 8. 2018) Obyvatelé města se musí v příštím týdnu připravit na dvě omezení. Důvodem budou drobné úpravy lávky a chodníku. Tisková zpráva

Výstavba chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní

(1. 8. 2018) V souvislosti s výstavbou nového chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní informujeme občany a řidiče motorových vozidel, že v důsledku prováděných stavebních prací a zajištění potřebné manipulace s materiálem může dojít ke krátkodobému omezení pohybu chodců nebo průjezdu vozidel po komunikaci ul. Hřbitovní. Za uvedené komplikace se tímto omlouváme. Termín ukončení stavebních prací je plánován nejpozději 15.10.2018. Děkujeme za pochopení, Odbor ORM

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty v Lubině na Dolních Roličkách

(19. 6. 2018) Příprava na kolaudaci stavby.

Parkoviště v blízkosti Komerční banky

(19. 6. 2018) Příprava na kolaudaci stavby, předpoklad zahájení provozu 25.6.2018.

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 (ul. Obránců míru)

(19. 6. 2018) Příprava na kolaudaci stavby, předpoklad zahájení provozu 25.6.2018

Komunitní centrum Kopřivnice a Sociálně terapeutické dílny

(19. 6. 2018) Stavby v realizaci, probíhá výběrové řízení na dodavatele interiérů.

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní

(19. 6. 2018) Stavba bude zahájena červenci 2018, po dobu výstavby bude úsek pro pěší i cyklisty uzavřen a přechod zajištěn přes lávku za OD Tesco.

Nový chodník na Hřbitovní ulici

(19. 6. 2018) V příštím týdnu se začne stavět - KN 14.6.2018

Zbrojnice a DPS

(19. 6. 2018) Začíná oprava - KN 14.6.2018

Parkoviště u muzea

(19. 6. 2018) Město bude vybírat projektanta - KN 14.6.2018


Probíhající významné investiční akce

Komunitní centrum Kopřivnice

Celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři Kopretina.

Dodavatel stavby: BDSTAV MORAVA s. r. o.,
cena díla 27 mil. Kč,
realizace 03-11/2018

Další informace Komunitní centrum Kopřivnice

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu (bývalé výměníkové stanice) se změnou užívání na občanskou vybavenost. Rekonstrukcí vznikne objekt sociálně terapeutických dílen. V rámci rekonstrukce budou řešeny i nové zpevněné plochy vč. sadových úprav, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu.

Dodavatel stavby: STASEKO PLUS s.r.o.,
cena díla 11,1 mil. Kč,
realizace 05-10/2018

Další informace Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká

Snížení energetické náročnosti objektu - zateplení fasády a střešního pláště, rekonstrukce balkónových konstrukcí.

Dodavatel stavby: Hrušecká stavební spol. s r. o.,
cena díla 17,9 mil. Kč,
realizace 04-09/2018

Další informace Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Vybudování nového chodníku podél silnice II/482 - ul. Obránců míru - úsek mezi ulicemi Česká a K Pasekám v Kopřivnici spolu s realizací doprovodného dopravního značení.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 05-08/2018

Další informace Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Realizace stavby společné stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem v okrajové části lokality „Dolní roličky“ v místní části Lubina, za objektem drobné výroby (Multised, s.r.o.) podél komunikace I/58 na pozemcích parc. č. 591/8, 252/1, 263/4, 263/22 v katastrálním území Drnholec nad Lubinou.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-07/2018

Další informace Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-01 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na tyto opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy, zavěšená křídla a tížné křídlo. Nová nosná konstrukce bude charakteru šikmé železobetonové obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka , která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na křídle budou provedeny římsy a na mostě bude osazené ocelové zábradlí. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene do betonu s ukončením do betonových prahů.

Dodavatel stavby: AlfaPOL s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-09/2018

Další informace Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-06 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů a nahrazen novým.

Dodavatel stavby: výběrové řízení na dodavatele se připravuje

Další informace Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Parkoviště sídliště SEVER

Stavba parkoviště o kapacitě 55 míst vč. vybudování napojovacího chodníku, doplnění veřejného osvětlení, vybudování velkokapacitního vsakovacího objektu a vegetační úpravy v blízkosti ulic Moravská a 17. listopadu v okrajové části sídliště "Sever", v ploše zeleně před areálem bývalé živočišné výroby.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s.r.o., cena díla 5,8 mil. Kč,
realizace 09-12/2018

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní

Předláždění stávajícího chodníkového tělesa a zhotovení přilehlé stezky pro cyklisty. Stávající chodník bude předlážděn zámkovou dlažbou. Stezka pro cyklisty pro obousměrný provoz bude provedena v šíři 2500 mm+400 mm hmatný pás. Stezka bude provedena z betonové zámkové dlažby.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,5 mil. Kč,
realizace 04-06/2018

Parkoviště u Komerční banky

Stavba parkoviště u budovy Komerční banky a.s. v ploše stávajícího parkoviště a přilehlé travnaté plochy v prostoru mezi ulicemi Čs.armády a Kadláčkova v Kopřivnici.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s. r. o.,
cena díla 2,8 mil. Kč,
realizace 03-06/2018

Chodník na ul. Hřbitovní

Realizace chodníku je rozdělena do dvou etap. V rámci I. etapy byly v roce 2017 realizovány přeložky sítí. V rámci II. etapy proběhne v roce 2018 stavba chodníkového tělesa v místě mezi stávající krajnicí komunikace a oplocením přilehlých pozemků na ul. Hřbitovní v Kopřivnici.

Dodavatel stavby (II.etapy): V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 07-10/2018

Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Výstavba objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti spojená s demolicí části objektu a s realizací jeho přístavby. Objekt je tvořen dvěma provozními jednotkami, první tvoří vnější skladovací prostory, druhou vlastní šatny s příslušenstvím. Obě jednotky jsou zastřešeny společnou střechou a mezi nimi je krytá terasa.

Dodavatel stavby: Severomoravská stavební společnost s. r. o.,
cena díla 8,8 mil. Kč,
realizace 11/2017-07/2018

Součástí projektu je samostatná stavba Odkanalizování objektu šaten v rozsahu: dešťová kanalizace vč. akumulační jímky na srážkovou vodu, ČOV, výtlačný kanalizační řad, odvodnění pozemků.

Dodavatel stavby: Severomoravská stavební společnost s. r. o.,
cena díla 1,1 mil. Kč,
realizace 06-07/2018

Vizualizace:
Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Dodavatel stavby: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s. r. o.,
cena díla 14,8 mil. Kč,
realizace 04–07/2018

Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

Stavební úpravy nemovitosti, které vycházejí ze záměru budoucího užívání objektu. V 1.PP budou umístěny komerční prostory, které budou nabídnuty k pronájmu soukromým subjektům. V 1.NP budou umístěny reprezentativní prostory města Kopřivnice - obřadní síň s předpokládanou kapacitou 50 návštěvníků, foyer svatebčanů, šatna, přípravna pro matky s dětmi a hygienické zázemí. Zásadní úpravou objektu a navazujících ploch je bezbariérové zpřístupnění suterénu ze severozápadní strany a současně propojení nadzemního podlaží schodištěm.
Vyvolanou úpravou je snížení venkovního prostoru před objektem a vytvoření nádvoří, které je díky zapuštění možno využívat pro konání kulturně společenských akcí. Navazující vyrovnávací konstrukce (rampy a zídky) vytvářejí možnost posezení. Úprava zároveň navazuje na původní řešení parkových úprav a vhodně jej doplňuje.

Dodavatel stavby: Beskydská stavební, a. s.,
cena díla 29 mil. Kč,
realizace 07/2017-07/2018

Vizualizace:
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

70. výročí povýšení Kopřivnice na město
Banner - Kopřivnice - 2018
Komunální volby 2018

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]9
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Neregistrovaní tenisté se utkali na Nemčekově memoriálu

Jaroslav Čeladník při jedné z výměn tenisového Memoriálu Josefa Nemčeka. V tradičním turnaji neregistrovaných hráčů nakonec obsadil třetí místo ve dvouhře.  
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Kurty místního tenisového areálu patřily v 7. a 8. září neregistrovaným hráčům. Turnaj pro amatérské tenisty se konal už po ...

Dětské hřiště obsadilo ve třech anketách první příčku

AnketaKopřivnice (hod) – Sestavený žebříček 14 P, neboli čtrnácti problémů či příležitostí města, který si odhlasovali 30. května účastníci diskuzního fóra s ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Svět je velká zahrada II. etapa MŠ Jeřabinka a MŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 8.500.000 Kč
přiznaná dotace - 6.800.000 Kč
podíl města - 1.700.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS