Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Národní cena České republiky za jakost - 2016

Informace o aktuálních investičních akcích
v Kopřivnici

Aktuality

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty v Lubině na Dolních Roličkách zahájena

(4. 4. 2018) Na konci března začala výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty v Lubině na Dolních Roličkách. Nová stezka bude obcházet areál firmy Multised a umožní tak průchod chodců a průjezd cyklistů v dané oblasti mimo pozemky soukromého vlastníka a silnici číslo I/58. Součástí stavby bude mimo jiné doplnění veřejného osvětlení, odvodnění a také vegetační úpravy. Zakázku v hodnotě 1 383 000 korun realizuje společnost Jankostav, s. r. o. a její dokončení je plánováno na začátek července letošního roku. Až 85 procent nákladů by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, o kterou prostřednictvím Místní akční skupiny Lašsko město Kopřivnice požádalo. Žádost úspěšně prošla hodnocením a nyní je tak v seznamu projektů, které by měly být podpořeny.

Začala výstavba chodníku na ulici Štramberské

(4. 4. 2018) V úterý 3. dubna zahájila společnost V+V Saveko výstavbu chodníku na ulici Štramberské, konkrétně v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy. Délka chodníku bude 164 metrů, součástí akce je také oprava chodníku na rohu ulic Štramberská a Pabla Nerudy. Ve vjezdech k rodinným domům, které již byly realizovány v rámci rekonstrukce ulice Štramberské, budou dodlážděny vodící linie pro zrakově postižené osoby. Stavba v hodnotě 687 tis. Kč by měla být dokončena na začátku června letošního roku.

Začala výstavba parkoviště v blízkosti Komerční banky

(29. 3. 2018) Stavba nového záchytného parkoviště v blízkosti Komerční banky začala v minulém týdnu. Lidé se musí připravit na omezení. Tisková zpráva


Probíhající významné investiční akce

Komunitní centrum Kopřivnice

Celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři Kopretina.

Dodavatel stavby: BDSTAV MORAVA s. r. o.,
cena díla 27 mil. Kč,
realizace 03-10/2018

Další informace Komunitní centrum Kopřivnice

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu (bývalé výměníkové stanice) se změnou užívání na občanskou vybavenost. Rekonstrukcí vznikne objekt sociálně terapeutických dílen. V rámci rekonstrukce budou řešeny i nové zpevněné plochy vč. sadových úprav, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Další informace Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká

Snížení energetické náročnosti objektu - zateplení fasády a střešního pláště, rekonstrukce balkónových konstrukcí.

Dodavatel stavby: Hrušecká stavební spol. s r. o.,
cena díla 17,9 mil. Kč,
realizace 04-07/2018

Další informace Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Vybudování nového chodníku podél silnice II/482 - ul. Obránců míru - úsek mezi ulicemi Česká a K Pasekám v Kopřivnici spolu s realizací doprovodného dopravního značení.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 05-08/2018

Další informace Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Realizace stavby společné stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem v okrajové části lokality „Dolní roličky“ v místní části Lubina, za objektem drobné výroby (Multised, s.r.o.) podél komunikace I/58 na pozemcích parc. č. 591/8, 252/1, 263/4, 263/22 v katastrálním území Drnholec nad Lubinou.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-06/2018

Další informace Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-01 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na tyto opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy, zavěšená křídla a tížné křídlo. Nová nosná konstrukce bude charakteru šikmé železobetonové obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka , která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na křídle budou provedeny římsy a na mostě bude osazené ocelové zábradlí. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene do betonu s ukončením do betonových prahů.

Dodavatel stavby: AlfaPOL s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-05/2018

Další informace Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-06 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů a nahrazen novým.

Dodavatel stavby: výběrové řízení na dodavatele se připravuje

Další informace Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Parkoviště sídliště SEVER

Stavba parkoviště o kapacitě 55 míst vč. vybudování napojovacího chodníku, doplnění veřejného osvětlení, vybudování velkokapacitního vsakovacího objektu a vegetační úpravy v blízkosti ulic Moravská a 17. listopadu v okrajové části sídliště "Sever", v ploše zeleně před areálem bývalé živočišné výroby.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní

Předláždění stávajícího chodníkového tělesa a zhotovení přilehlé stezky pro cyklisty. Stávající chodník bude předlážděn zámkovou dlažbou. Stezka pro cyklisty pro obousměrný provoz bude provedena v šíři 2500 mm+400 mm hmatný pás. Stezka bude provedena z betonové zámkové dlažby.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,5 mil. Kč,
realizace 04-06/2018

Parkoviště u Komerční banky

Stavba parkoviště u budovy Komerční banky a.s. v ploše stávajícího parkoviště a přilehlé travnaté plochy v prostoru mezi ulicemi Čs.armády a Kadláčkova v Kopřivnici.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s. r. o.,
cena díla 2,8 mil. Kč,
realizace 03-06/2018

Chodník na ul. Hřbitovní

Realizace chodníku je rozdělena do dvou etap. V rámci I. etapy byly v roce 2017 realizovány přeložky sítí. V rámci II. etapy proběhne v roce 2018 stavba chodníkového tělesa v místě mezi stávající krajnicí komunikace a oplocením přilehlých pozemků na ul. Hřbitovní v Kopřivnici.

Dodavatel stavby (II.etapy): V+V SAVEKO s. r. o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 07-10/2018

Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Výstavba objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti spojená s demolicí části objektu a s realizací jeho přístavby. Objekt je tvořen dvěma provozními jednotkami, první tvoří vnější skladovací prostory, druhou vlastní šatny s příslušenstvím. Obě jednotky jsou zastřešeny společnou střechou a mezi nimi je krytá terasa.

Dodavatel stavby: Severomoravská stavební společnost s. r. o.,
cena díla 8,5 mil. Kč,
realizace 11/2017-06/2018

Vizualizace:
Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Dodavatel stavby: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s. r. o.,
cena díla 14,8 mil. Kč,
realizace 04–07/2018

Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

Stavební úpravy nemovitosti, které vycházejí ze záměru budoucího užívání objektu. V 1.PP budou umístěny komerční prostory, které budou nabídnuty k pronájmu soukromým subjektům. V 1.NP budou umístěny reprezentativní prostory města Kopřivnice - obřadní síň s předpokládanou kapacitou 50 návštěvníků, foyer svatebčanů, šatna, přípravna pro matky s dětmi a hygienické zázemí. Zásadní úpravou objektu a navazujících ploch je bezbariérové zpřístupnění suterénu ze severozápadní strany a současně propojení nadzemního podlaží schodištěm.
Vyvolanou úpravou je snížení venkovního prostoru před objektem a vytvoření nádvoří, které je díky zapuštění možno využívat pro konání kulturně společenských akcí. Navazující vyrovnávací konstrukce (rampy a zídky) vytvářejí možnost posezení. Úprava zároveň navazuje na původní řešení parkových úprav a vhodně jej doplňuje.

Dodavatel stavby: Beskydská stavební, a. s.,
cena díla 29 mil. Kč,
realizace 07/2017-05/2018

Vizualizace:
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

70. výročí povýšení Kopřivnice na město
Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]24
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Beseda ukázala, jak řešit sexualitu lidí s mentálním postižením

Kopřivnice (hod) - Kopřivnická radnice ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Motýlek Kopřivnice uspořádaly ve středu 16. května besedu na téma ...

Město i letos odmění dárce krve

Kopřivnice (hod) - V letošním roce se uskuteční již třetí setkání vedení města Kopřivnice s bezpříspěvkovými dárci krve, které je naplánováno na středu 13. ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní světelná signalizace
celkové výdaje projektu - 900.000 Kč
přiznaná dotace - 700.000 Kč
podíl města - 200.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS