Město Kopřivnice - Informace o aktuálních investičních akcích v Kopřivnici v letech 2012-2014
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Informace o vybraných aktuálních investičních akcích v Kopřivnici

Významné investiční akce pro rok 2019

• Komunitní centrum Kopřivnice - Centrum PĚTKA

Celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři Kopretina. Pátou organizací je město Kopřivnice, které bude v prostorách poskytovat ve vybrané dny poradenství v oblasti sociálních služeb.

Dodavatel stavby: BDSTAV MORAVA s. r. o.,
cena díla 34 mil. Kč,
Dodavatel interiéru: Kanona a.s.,
cena díla 3,3 mil. Kč

Další informace Komunitní centrum Kopřivnice, centrumpetka.cz
(6.8.2018) Komunitní centrum dostalo nejen název, ale také vlastní stránky
(8.10.2018) Zahájeno výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení


• Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu (bývalé výměníkové stanice) se změnou užívání na občanskou vybavenost. Rekonstrukcí vznikne objekt sociálně terapeutických dílen. V rámci rekonstrukce budou řešeny i nové zpevněné plochy vč. sadových úprav, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu.

Dodavatel stavby: STASEKO PLUS s.r.o.,
cena díla 11,1 mil. Kč
Dodavatel interiéru: ADI Interiér, s.r.o.,
cena díla 0,97 mil. Kč

Další informace Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
(8.10.2018) Zahájeno výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení
(21.3.2019) Začíná nábor klientů do sociálně-terapeutických dílen


• Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů

Výměna potrubních rozvodů ve dně velkého plaveckého bazénu.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení


• Kulturní dům v Mniší – výměna oken

Výměna okenních a dveřních výplní obvodového pláště objektu Kulturního domu v Mniší.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení


• MŠ I. Šustaly – energetická opatření

Realizace zateplení obvodového pláště a střechy objektu, výměna otvorových výplní, realizace vzduchotechnického rekuperačního systému a dalších souvisejících stavebních prací.
Souběžně s realizací zateplení dojde v interiéru formou samostatné investiční akce realizována výměna rozvodů elektroinstalace.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Další informace Energetická opatření – MŠ I. Šustaly


• Rekonstrukce hřbitova v Kopřivnici

Rekonstrukce zpevněných ploch, oprava centrálního kříže, kácení poškozených stromů a výsadba nové zeleně.

Dodavatel stavby: Slumeko, s.r.o.,
cena díla 3,94 mil. Kč


• Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-01 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na tyto opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy, zavěšená křídla a tížné křídlo. Nová nosná konstrukce bude charakteru šikmé železobetonové obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka , která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na křídle budou provedeny římsy a na mostě bude osazené ocelové zábradlí. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene do betonu s ukončením do betonových prahů.

Dodavatel stavby: AlfaPOL s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,

Další informace Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích


• Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Účelem stavby je zajištění likvidace splaškových odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, konkrétně MČ Vlčovice a Mniší, v souladu s požadavky platné legislativy. Pro odvedení splaškových vod je navržená výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Odpadní vody z území budou svedeny navrženým kanalizačním systémem do stokové sítě MČ Lubina, která zajistí jejich transport na ČOV města Kopřivnice. Plánovaná délka je 12.624,50 m, projekt řeší znečištění v rozsahu 1320 EO.

Dodavatel stavby: připravuje se výběrové řízení


• Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice

Předmětem projektu je dopravní stavba, novostavba místní komunikace (společné stezky pro chodce a cyklisty), rekonstrukce stávající vozovky a sjezdů k RD a novostavba odpočívky vč. vyvolaných investic. Výstavbou plánované stezky dojde k úpravě stávající místní komunikace, která má v současnosti charakter polní cesty a bude sloužit jako společná stezka pro chodce a cyklisty. Stavba umožní průchod chodců a průjezd cyklistů v dané oblasti mimo frekventovanou silnici II/482.

Dodavatel stavby: připravuje se výběrové řízení

Další informace Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice


• Přechod pro chodce na ulici Záhumenní

Předmětem projektu je vybudování nového chodníku v délce 110 m podél frekventované silnice II/480 (ul. Záhumenní) a jeho propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice. Propojení obou chodníků bude prostřednictvím nového přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní a místa pro přecházení přes ulici Duhovou. Nový přechod bude nasvětlen speciálními svítidly. Veškerá tato opatření povedou ke zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy.

Dodavatel stavby: připravuje se výběrové řízení

Další informace Chodník a přechod pro chodce na ul. ZáhumenníProjektová příprava významných investičních akcí

• Rekonstrukce centra města

Příprava projektové dokumentace dle architektonického návrhu studia Kamil Mrva Architects, s.r.o. Zpracovatel PD – Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Architektonická studie

Další informace www.koprstavi.cz


• Parkoviště u nového muzea v areálu Tatry

Zahájena projektová příprava dle schválené studie řešení. Zpracovatel PD - Ing. Roman Fildán

Parkoviště u nového muzea v areálu Tatry


Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]12
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Beseda nastínila možnosti pro handicapované po škole

Kopřivnice (hod) - Kopřivnická radnice ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Motýlek Kopřivnice uspořádaly ve středu 15. května besedu na téma Život ...

Jasoň přilákal tisíce turistů

Větší část z téměř 2,5 tisíce účastníků Štramberského Jasoně vyrážela na zvolenou trasu z Kopřivnice.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Tisíce turistů se minulou sobotu pohybovaly na trasách v Kopřivnici a jejím nejbližším okolí. Právě naše město si jako výchozí bod na trať 3. ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost

Realizované projekty

Ilustrační foto k projektu
 
Modernizace školního sportovního hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové
celkové výdaje projektu - 6.798.000 Kč
přiznaná dotace - 5.700.000 Kč
podíl města - 1.098.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS