Město kopřivnice - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší - dotace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Letecký pohled na Kopřivnici - CBS Malované mapy

Informace pro občany k napojování nemovitostí na novou kanalizaci v místní části Vlčovice
a kontrola technického provedení kanalizační přípojky

Stavba kanalizace v místní části Vlčovice je dokončena a dne 2. 7. 2021 byl vodoprávním úřadem povolen zkušební provoz čerpací stanice a celé kanalizační sítě v místní části Vlčovice. Ode dne 6. 9. 2021 mohou vlastníci nemovitostí zahájit jejich připojování.

Zkušební provoz kanalizace bude trvat do 31. 3. 2022 a následně bude provedena kolaudace stavby.

V rámci zkušebního provozu si vlastníci mohou napojovat nemovitosti, tzn. propojovat domovní části kanalizačních přípojek a začít vypouštět splaškové odpadní vody. Následně bude prováděna kontrola technického provedení kanalizačních přípojek.

Upozorňujeme, že k tomu, aby byla vlastníkům nemovitostí vyplacena dotace dle uzavřené smlouvy, jsou povinni při napojování dodržovat tyto základní podmínky:

 • Do nové kanalizace budou napojeny pouze odpadní splaškové vody.
 • Srážková voda ze střech, zpevněných i nezpevněných ploch, z drenáží musí být oddělena od vod odpadních splaškových a odváděna do stávající kanalizace popř. likvidována jiným způsobem v souladu s platnými zákony (vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění) např. zasakováním na pozemku.
 • Do nové kanalizace ani stávající kanalizace nesmí být zaústěno odvádění závadných látek z chlévů a hnojišť, přepady z jímek apod.
 • V souvislosti s napojením na novou kanalizaci je vlastník povinen v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ustanovením § 18 odst. 3 zrušit septik, žumpu nebo domovní čistírnu tzn. obsah těchto zařízení prokazatelně zlikvidovat nezávadným způsobem na vlastní náklady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění (obsah těchto zařízení není možno vyčerpat do nové nebo stávající kanalizace).
 • Zařízení dle předchozího bodu je možno po vyčerpání a vyčištění využít pro akumulaci dešťových vod.
 • Realizace připojení bude provedena dle předané projektové dokumentace a platného územního souhlasu, případné změny budou dle skutečnosti zakresleny do této dokumentace.
 • Příjemce dotace je povinen po provedení přepojení a před zásypem kanalizační přípojky vyzvat telefonicky na číslo 730 141 076 a nebo e-mailem zaslaným na adresu rozvoj@koprivnice.cz ke kontrole provedení připojení. Zásyp výkopu nelze provést dříve, než tato kontrola proběhne. Zástupce města se k provedení kontroly dostaví nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl příjemcem k tomuto úkonu vyzván, pokud se nedohodne s příjemcem jinak. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který bude dokladem o splnění povinností dle této smlouvy a podkladem pro výpočet dotace.

V rámci kontroly se provádí

 • kontrola provedení celé přípojky – v případě, že byla provedena kontrola již částečně provedené přípojky, bude kontrolována její zbývající část,
 • kontrola fyzického odpojení a vyloučení napojení srážkových vod do kanalizační přípojky,
 • kontrola odstavení (popřípadě jiného využití) stávajících septiků a jímek a dokladu o likvidaci jejich obsahu (v souladu se zákonem oprávněnou firmou/osobou),
 • zákres skutečného provedení kanalizační přípojky včetně šachet, kde bude uvedena délka, materiál a dimenze přípojky, hloubka připojovací šachtičky,
 • sepsání Protokolu o provedené kontrole napojení kanalizační přípojky (protokol připraví zástupci města), bude proveden odečet hodnoty na vodoměru přísl. nemovitosti,
 • při provádění kontroly provedení kanalizační přípojky bude vlastníkům předložena k podpisu „Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací“ se spol. SmVaK Ostrava, a.s. včetně Obchodních podmínek,
 • současně bude předložen k podpisu dodatek ke smlouvě se spol. Slumeko, s.r.o. o ukončení vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace, pokud vlastník takovou smlouvu uzavřel.
 • Protokol o kontrole napojení domovní části splaškové kanalizační přípojky (pdf 82 kB)
 • Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací (pdf 43 kB)
 • Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací (pdf 125 kB)
 • Dohoda o ukončení odvádění odpadních vod kanalizací (pdf 81 kB)
 • Banner - Ko-projekty
  Banner - koronavirus
  Banner - revitalizace centra města
  Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
  Banner - Zátopek 100
  Banner - Anketa
  Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
  Banner - Cena za společenskou odpovědnost
  Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
  Ikona popelnice
  RSS ikona

  „Filmová hudba nesmí být přizdisráčská,“ říká autorka muziky k Zátopkovi

  Beata Hlavenková zahrála v Kopřivnici v rámci prvního dne premiérového ročníku Aerovka Jazz Festu.
 FOTO: KATEŘINA HOLUBOVÁKopřivnice – Zpívající pianistka a skladatelka Beata Hlavenková v pátek zahájila svým koncertem s trumpetistou Oskarem Törökem festival Aerovka. Jaká by podle ní ...

  Firma nevylučuje dřívější dokončení revitalizace centra

  Kopřivnice (dam) – Už minulý týden měli pracovníci společnosti Geosan Group položit zbývající část tubosideru. Oválné ocelové roury, kterými má protékat ...

  Informace o kvalitě ovzduší
  Polétavý prach - PM10 [µg/m3]38.6
  Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
  Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
  Realizované projekty
  Ilustrační foto k projektu
   
  Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného prostranství
  celkové výdaje projektu - 49.015.000 Kč
  přiznaná dotace - 32.100.000 Kč
  podíl města - 16.915.000 Kč
  Logo - Czech Point
  Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS