Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 22.08.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 28/2019 ze dne 22.08.2019

Město chce uspíšit investice kraje do problémových křižovatek

Kopřivnice (dam) - Ve snaze uspíšit realizaci dvou důležitých dopravních staveb ve městě se kopřivnická radnice dohodla na spolupráci s Moravskoslezským krajem. „Podstatou dohody je příslib města, že nechá připravit a zafinancuje potřebnou projekční přípravu, zajistí pozemky a příslušná stavební povolení. Následně kraj úpravu křižovatek ulic Školní, Obránců míru, Francouzská a ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše posune na žebříčku priorit a v následujícím roce ji postaví,“ vysvětluje kopřivnický starosta Miroslav Kopečný podstatu rámcové smlouvy mezi městem a krajem, kterou minulý týden projednali radní a v září o ní budou hlasovat zastupitelé.

Křižovatka tří frekventovaných ulic u kopřivnického „Věžáku“ a stejně i napojení ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše v blízkosti restaurace „Domeček“ jsou místa, která jsou v případě hustšího provozu obtížně průjezdná, anebo dokonce nebezpečná. I proto jsou už nějakou dobu zařazena do tzv. Bílé knihy investic, která je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje mapujícím stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací v silniční síti.

Bílá kniha ale obsahuje desítky a stovky podobných míst, jako jsou dvě zmíněné křižovatky. I proto kopřivnická radnice vstoupila do jednání přímo s představiteli kraje a jeho příslušných organizací, aby docílila co možná nejrychlejší přestavby zmíněných křižovatek. Město ve vyjednané Rámcové smlouvě vyjádřilo svou ochotu finančně se podílet na budování přechodů pro chodce, veřejného osvětlení nebo chodníků, které k připravovaným dopravním úpravám přiléhají. Kraj pak přislíbil nést nejnáročnější část investice, tedy jak samotné stavební úpravy křižovatek, tak i vynucené přeložky inženýrských sítí.

Jako první na řadu zřejmě přijde křižovatka ulic Školní, Obránců míru a Francouzské. V minulém týdnu radní schválili smlouvu s projekční kanceláří, která by do ledna měla připravit všechnu potřebnou dokumentaci. Podle odhadovaného harmonogramu by pak projekt mohl mít příští rok na jaře stavební povolení, do konce roku 2020 kraj zřejmě vybere stavební firmu a v roce 2021 křižovatku přestaví. Ta by se z klasického křížení měla proměnit v kruhový objezd, který v dopravních špičkách zlepší průjezdnost z vedlejších ulic. O přebudování křižovatky ulic Školní, Obránců míru a Francouzské se vážně uvažovalo už před lety, v roce 2010 byl dokonce realizován projekt na její stavbu. „Bohužel od té doby se změnilo mnoho standardů a norem a původní projekt již nelze použít,“ uvedl starosta Kopečný. Současný projektant sice bude mít původní dokumentaci k dispozici a bude z ní moci vycházet, ale vzniknout musí úplně nový projekt, za který město zaplatí víc než půl milionu korun.

Poté, co Kopřivnice v příštím roce předá dokumentaci na přestavbu první ze zmiňovaných křižovatek, začne pracovat na projektech pro další. Křižovatka ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše sice nezmění svou konfiguraci tak radikálně, ale přibude zde odbočovací a připojovací pruh, což by mělo eliminovat nedostatky v levém odbočení z hlavní a umožnit aktuálně dopravním značením zakázanou jízdu ve směru na Štramberk. Harmonogram přípravy bude podobný jako u předchozí křižovatky, jen o rok posunutý, a zahájení stavby je tak možné očekávat v roce 2022.

Bazén po rekonstrukci začne novou sezonu podle plánu

Kopřivnice (dam) – Právě před týdnem skončily práce na výměně cirkulačního potrubí pode dnem zdejšího krytého bazénu, původně přitom měly stavební práce skončit už o dva týdny dřív. Zdržení způsobila jednak nutnost počkat s pokládkou hydroizolace a keramického obkladu bazénové vany do chvíle, kdy beton ve dně bazénu dostatečně proschne. Po osazení nového bazénového potrubí a betonáži byla pravidelně prováděna měření vlhkosti podkladního betonu. Přes všechna opatření ke snížení vlhkosti, jako byl trvalý chod odvětrání a umístění odvlhčovačů, bylo možné zahájit práce na aplikaci hydroizolace a obkladu až 1. srpna. Zpoždění stavebních prací sice zkrátilo čas na odzkoušení nové technologie a přípravu bazénu na běžný provoz, nicméně zahájení sezony v plánovaném termínu 2. září není ohroženo.

Výměna bazénového potrubí, které bylo ještě před prázdninami v havarijním stavu, přinesla i další nečekané obtíže. V průběhu rekonstrukce bylo nutné změnit trasu vedení potrubí a v té souvislosti bylo nutné užití delší, a tím pádem i nákladnější trasy vrtání z místa na technologii do bazénové vany. Naopak ušetřilo se, když se po rozbourání dna bazénu přišlo na to, že potrubí oproti předpokladům není umístěno v asfaltové zálivce, a nebylo tak nutné ji odstraňovat. Po zakalkulování méně- a víceprací činí účet za renovaci bazénu 2,026 milionu korun, tedy o zhruba 180 tisíc víc, než bylo plánováno.

Kopřivnice má letos lepší index kvality života, ale má co dohánět

Kopřivnice (dam) – Kopřivnice je lepším místem pro život než v loňském roce, přesto index kvality života stále zaostává za průměrem České republiky. Na desetistupňové škále získala Kopřivnice hodnoty indexu 3,1, a skončila tak na 178. místě ze všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. V celorepublikovém srovnání si Kopřivnice meziročně polepšila o 11 příček, v rámci Moravskoslezského kraje zůstává stejně jako vloni čtrnáctá. Výsledky průzkumu v minulem týdnu zveřejnila společnost Obce v datech a její hlavní konzultační partner Deloitte.

Průzkum porovnává veřejně dostupné údaje a sleduje celkem 29 údajů, které vyjadřují úroveň zdraví, životního prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky, jako je dostupnost práce, bydlení a vzdělání a v neposlední řadě dostatečnost služeb či kvalitu vztahů mezi lidmi měřenou například existencí místních spolků a podobně. Analytici město neposuzovali subjektivně, ale pouze porovnávali data podle metodik OSN a OECD.

Pokud jde o jednotlivé oblasti, nejlépe si Kopřivnice vedla v oblasti materiálního zabezpečení a vzdělání, kde město dosáhlo lehce nadprůměrné hodnoty indexu 5,1. V oblasti zdraví a životního prostředí dosáhlo město indexu 4,2 a nejhorší výsledek zaznamenala Kopřivnice v oblasti služeb a vztahů, kde index dosáhl pouze hodnoty 1,1.

Z jednotlivých ukazatelů si Kopřivnice vůbec nejlépe vedla v dopravní nehodovosti. Počet dopravních nehod vztažených k počtu obyvatel je zde podprůměrný a v tomto ohledu je Kopřivnice padesátým nejlepším místem v ČR. Dobře v porovnání s jinými městy v republice je na tom Kopřivnice i v počtu povolených výherních automatů na počet obyvatel. Velmi dobrý je v Kopřivnici i index nabídky pracovních míst. Počet volných míst nabízených v okruhu 30 kilometrů a počet pozic nabízených úřadem práce vztažený k počtu obyvatel je vůbec nejlepší v celém Moravskoslezském kraji a v celorepublikovém srovnání skončila Kopřivnice třiadvacátá. Dobře hodnocena ve městě byla i kapacita základních škol, množství exekucí zdejších obyvatel nebo plocha chráněných přírodních lokalit v okolí. Dokonce i průměrná délka života v Kopřivnici je výrazně nadprůměrná a je hodnocena jako vůbec nejvyšší v kraji.

Naopak nejhorší hodnocení Kopřivnice získala u indexu sounáležitosti, který dosáhl jen hodnoty 0,4. V tomto ukazateli byl zohledňován počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území vztažený k počtu obyvatel. Nízký je v Kopřivnici také počet unikátních vlakových spojů osobní přepravy a nelichotivý byl i index kvality středních škol. Podle výsledků průzkumu na tom oblast Kopřivnice není zrovna dobře ani v počtu dostupných bankomatů, lékáren či ordinací praktických lékařů.

Kompletní výsledky indexu kvality života je možném najít na webové stránce společnosti Obce v datech.

Na radnici začala vznikat koncepce rozvoje bydlení

Kopřivnice (dam) - Ještě do konce letošního roku by město mělo mít novou Koncepci rozvoje bydlení v Kopřivnici. Potvrdila to místostarostka Dagmar Rysová poté, co radní minulý týden jmenovali pracovní skupinu a schválili rámcový harmonogram přípravy tohoto dokumentu.

„V současné chvíli začíná sběr podkladů pro analytickou část tohoto dokumentu. Podstatná část koncepce vznikne přímo na kompetentních odborech městského úřadu. Částečně využijeme externích služeb, a to především pro realizaci dotazníkového šetření, které má zjistit situaci na trhu s realitami nebo potřebu bydlení například pro zaměstnance významných firem ve městě a podobně,“ uvedla místostarostka Dagmar Rysová, odpovědná mimo jiné za bytovou problematiku.

Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici má nejen zhodnotit současný stav v této oblasti, ale také navrhnout konkrétní opatření a vize, které bude radnice v budoucnu v bytové politice uplatňovat, přičemž hlavním cílem má být stabilizace počtu obyvatel města. Koncepce by se měla podle místostarostky Rysové věnovat třem základním oblastem bydlení. „V oblasti individuální výstavby chceme vytvořit nástroje její podpory s cílem upřednostňovat lokality ve stávající zástavbě a zároveň musíme věnovat pozornost přípravě rozvojových lokalit v majetku města pro stavbu rodinných domů. U bytových domů bude město rovněž připravovat rozvojové lokality pro developerské projekty a zároveň chceme posoudit možnosti přestavby některých budov v majetku města na bytové domy. A konečně v oblasti nájemního bydlení se chceme zaměřit na zvyšování standardu bydlení v městských bytech a případně společně s partnery prověřit možnost podpory bydlení pro zaměstnance významných zaměstnavatelů ve městě,“ řekla Dagmar Rysová.

Místostarostka podotkla, že tvorba koncepce bude muset probíhat v koordinaci s přípravou Pravidel pro podporu individuální bytové výstavby, jejíž zpracování bylo zadáno odborům rozvoje města a majetku města, a také s tvorbou nových Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice, připravovaných odborem majetku města. Nově ustavená pracovní skupina, ve které jsou kromě kompletního politického vedení města také vedoucí dotčených odborů a oddělení, se poprvé sejde v září, aby se seznámila s postupem práce na koncepci. Poté, co bude dopracována analytická část dokumentu, počítá se ještě s širší diskuzí nad problematikou bydlení. „Vzhledem k tomu, že vznik koncepce vzešel jako většinový požadavek březnového jednání zastupitelstva, počítáme s tím, že dáme možnost podílet se na návrhové části dokumentu zastupitelům napříč politickým spektrem a zároveň chceme koncepci ještě před konečným schválením v orgánech města projednat i s veřejností,“ doplnila Rysová.

Bartolomějský večer letos nabídne Krause i Pekaře

Kopřivnice (dam) - Hudební program tradičně spojený s poutí čeká letos své publikum v sobotu 24. srpna. Hudební podvečer nabídne čtyři koncerty, posluchači se mohou těšit na léty prověřený bigbeat v podání domácí kapely K.I.S., Pekařovy popové písničky, občas lehce swingujícího Davida Krause a rozpustilé ska Sto zvířat.

Úvod po 17. hodině bude patřit kopřivnickým rockovým veteránům. Kapelu K.I.S. dala dohromady parta tehdejších tatrováckých učňů v roce 1967. Hráli hudbu odposlouchanou z Radia Luxembourg. Pokusy o opisování textů z nahrávek koneckonců ilustruje i název kapely, který byl chybným přepisem anglického výrazu pro polibek.

Když se kapela po třiceti letech odhodlala ke comebacku, bylo to už pod názvem K.I.S. - Kolegium Ignáce Schustaly, ale repertoár se příliš nezměnil. Muzikanti v letech hrají rockové pecky svého mládí i muziku podobného ražení z pozdějších let.

Druhým bodem programu letošního Bartolomějského večera bude od 18.30 vystoupení Davida Krause. Jej i jeho kapelu publikum zná především z pravidelného a dlouholetého účinkování v televizní talkshow zpěvákova otce Jana Krause. Kapela složená z velmi dobrých muzikantů má ale i pověst velmi dobré koncertní skupiny, která umí nabídnout zajímavou muziku, ale i energickou a zábavnou pódiovou show. David Kraus je kromě zpěváka také úspěšným textařem a příležitostně se věnuje i herectví. Na koncertech jej doprovází kapela hrající v sestavě Pavel Fanta (klávesy), Jan Tulenko (kytara), Ondřej Hauser (baskytara) a Michal Daněk (bicí).

Zhruba ve dvacet hodin by se na pódiu před kulturním domem měla objevit pražská kapela Sto zvířat. Skupina, která svého času svou barevnou muzikou s příměsí ska a reggae bavila kopřivnické publikum docela často a zdejší zaniklý klub Nora označovala po Malostranské besedě za svůj druhý domovský klub, zahraje ve městě po delší době. Kapela, která letos oslaví devětadvacet let od svého vzniku, patří k inventáři tuzemské klubové i festivalové scény. Na svém kontě má třináct alb. Zatím poslední s názvem Dáma s čápem vyšlo před dvěma lety. Skupina, vedená zpěvákem a perkusistou Janem Kalinou, je známá svým renesančním přístupem k různým formám umění a poměrně pravidelně spolupracuje na nejrůznějších výtvarných happeninzích nebo se objevuje na divadelních prknech.

Tečkou za celým Bartolomějským večerem udělá po půl desáté večer koncert Petra Štolby, který je ovšem známější pod svou přezdívkou Pekař. Kutnohorský zpěvák a vystudovaný pedagog začínal s muzikou v patnácti a už několik let se jí jako zpěvák, autor a také tanečník věnuje profesionálně. Začátek své hudební kariéry byl překvapením i pro jeho samotného, protože úspěch singlu Tančím, se kterým se prosadil, prý dopředu rozhodně neočekával. Písnička nasbírala víc než milion zhlédnutí na youtube a objevila se spolu s dalšími na debutovém albu #Pekař. V roce 2016 se Štolba stal Českým slavíkem v kategorii Objev roku. Pekař často spolupracuje s kapelou Rybičky 48. S kapelou nejen absolvoval turné, ale rovněž natočil skladbu Chtěl jsem tím říct. V Kopřivnici se svou doprovodnou kapelou představí výběr skladeb z obou dosud vydaných alb. Ty nabízejí jednoduché písničky s často trochu klišovitými českými texty.

Biskup posvětil nový oltář ve Vlčovicích

Biskup Martin David v sobotu slavnostně vysvětil nový oltář v interiéru kostela Všech svatých ve Vlčovicích. Svěcení uzavřelo dlouholetou obnovu svatostánku.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Biskup Martin David v sobotu slavnostně vysvětil nový oltář v interiéru kostela Všech svatých ve Vlčovicích. Svěcení uzavřelo dlouholetou obnovu svatostánku.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Vlčovický kostel Všech svatých byl v sobotu 17. srpna dějištěm výjimečné události, a sice svěcení nového oltáře a ambonu. „Jde o výjimečnou událost v životě farnosti, která se uskuteční jednou za lidský život a mnohdy i méně často,“ podtrhl význam okamžiku Martin David, generální vikář a pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze. Ten celou slavnost posvěcení nového obětního stolu vedl a během půldruhé hodiny dlouhého obřadu jej pomazal křižmem, okouřil kadidlem a poté poprvé použil při eucharistii.

Svěcením nového oltáře byl podle tamního faráře Romana Macury nejen symbolicky, ale i reálně ukončen proces obnovy vlčovického kostela. Ta začala už v roce 2012 a během let se kostel dočkal opravy fasády a střechy, kompletní výměny báně na zvonici, opravy interiéru, instalace nového osvětlení nebo umístění nových okenních vitráží. Nyní se nejstarší, stále užívaná sakrální stavba na území města a jeho místních částí může pochlubit dalším kouskem moderního výtvarného umění. Ústředním bodem presbytáře je masivní pískovcový oltářní stůl a ambon, tedy řečnický pultík, u kterého je během mší předčítáno Slovo Boží, ze stejného materiálu. Za novým oltářem na zdi je pak bílý dřevěný kříž, zdobený čtyřmi skleněnými prvky rubínové barvy. Nově je v prostoru kostela umístěn i svatostánek, ve kterém se v chrámu uchovávají hostie, zdobené rubínovými sklíčky a stojící na podstavci vytesaném opět z pískovce. Autorem nového oltáře i ostatních zmiňovaných artefaktů je malíř a grafik Milivoj Husák. Umělec ve své tvorbě, zásadně ovlivněný křesťanským básníkem Bohuslavem Reynkem, ve své práci zpracovával duchovní náměty a symboly už od devadesátých let minulého století. Poslední dekáda jeho tvorby je pak plná realizací sakrálních interiérů a oltářních obrazů.

Většinu jeho realizací tohoto druhu je možné najít na jižní Moravě, nejblíže Vlčovicím Husák navrhl oltář pro kostel v Lichnově.

Společně s oltářem bylo kněžiště po bocích vybaveno také novými lavicemi. „Původní obětní stůl byl provizoriem ze sedmdesátých let a jsem rád, že nyní se povedlo pořídit nejen nový oltář, ale kompletní vybavení presbytáře. Jediné, co z návrhu zatím nebylo realizováno, je nová křtitelnice,“ říká Roman Macura, pro kterého byla sobotní slavnost také symbolickým loučením s vlčovickou farností, ve které působil od roku 2010 a nyní odchází na nové působiště.

Součástí moderního vlčovického oltáře, podobně jako v mnoha dalších křesťanských kostelích, je i relikviář s ostatky svatých. Součástí moderního vlčovického oltáře se stala dvojice novodobých světců manželé Ludvík a Zélie Martinových, které svatořečil stávající papež František v roce 2015. Hluboce zbožní manželé žijící na přelomu devatenáctého století ve Francii jsou považováni za patrony manželských párů a rodičů.

Z analýzy vyplynulo, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví došlo ke zlepšení

Kopřivnice (hod) – Kopřivnice bude mít do konce roku zpracován nový Zdravotní plán. Před prázdninami obdržela radnice nově zpracovanou Analýzu zdraví, kterou stejně jako v roce 2012 zpracovala Kateřina Janovská ze Státního zdravotního ústavu, jež je předsedkyní Národní sítě podpory zdraví, z. s.

Analýza zdraví se zabývá i demografickým vývojem obyvatel. Ze zpracovaných výsledků vyplynulo, že výrazně stoupá počet osob ve věku nad 65 let, v roce 2017 tvoří nárůst 2 289 osob (44,1 %) oproti počtu v roce 2006, a stoupá také počet občanů ve věku nad 80 let, kde nárůst tvoří 425 osob (44,2 %). Počet seniorů se bude nadále zvyšovat. Počet seniorů nad 65 let převyšuje od r. 2012 počet dětí ve věku do 15 let, index stáří zde trvale roste a v posledních letech se přibližuje hodnotám České republiky.

Dokument se zabývá i úmrtností a jejími příčinami. Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend a klesá shodně s trendem celé České republiky. Je také nižší, než je standardizovaná úmrtnost v Moravskoslezském kraji. Po celé sledované období zůstává u mužů na vyšší úrovni než u žen. Počet předčasných úmrtí (ve věku do 65 let) mírně klesá u mužů i žen. Úmrtí před dosažením 65 let zde za posledních 5 let (2013-2017) tvořila 22,6 % ze všech úmrtí, což je vyšší podíl než v celé ČR. Nejčastější příčinou úmrtí jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které jsou na Kopřivnicku nyní příčinou necelé poloviny všech úmrtí, následují úmrtí na nádorová onemocnění (čtvrtina všech úmrtí).

Nákazová situace u hepatitidy A a B je v posledních letech velmi příznivá, hepatitida typu B zde nebyla od r. 2011 zachycena. U hepatitidy typu C dochází ale k poměrně strmému nárůstu počtu evidovaných onemocnění, za posledních 5 let (2013-2017) bylo v SO ORP Kopřivnice potvrzeno 23 nových případů.

Incidence zhoubných novotvarů je u mužů i žen klesající. U žen je od r. 2012 poměrně hluboko pod průměrem ČR i kraje, u mužů se původně vyšší incidence dostala také pod úroveň ČR i kraje. Nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, u žen jsou to nádory prsu. Tyto nádory tvoří v absolutních číslech téměř čtvrtinu z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů ročně u mužů i u žen.

Zpracovatelka Analýzy zdraví navrhla několik konkrétních doporučení. „Je potřeba především konstatovat, že u většiny hlavních ukazatelů zdraví vykazuje Kopřivnice dobré výsledky a vývoj je příznivý, u řady ukazatelů dokonce lepší, než je tomu v průměru Moravskoslezského kraje i celé České republiky. Pouze u menšiny ukazatelů je vývoj spíše negativní a na tyto oblasti by měla být zaměřena v dalším období pozornost, zejména proto, že se jedná o preventabilní poruchy zdraví. V Kopřivnici jsou to zejména tyto oblasti: prevence střevních infekcí (počet potvrzených případů salmonelózy a kampylobakteriózy zde stoupá několik let), prevence úrazů (hospitalizovanost pro úrazy stoupá), prevence hepatitidy C, tzn. prevence v rizikových komunitách, kde nejsnáze dochází k šíření, a podpora screeningu nádorů (ačkoliv v Kopřivnici incidence nádorů klesá, počet obyvatel, kteří se účastní screeningových programů, je nejen zde stále nízký),“ píše v dokumentu Kateřina Janovská a dodává, že zdraví je stejně cenná hodnota jako svoboda, ekonomická úroveň nebo vzdělanost. Bez zdravého obyvatelstva se nemůže země ani město úspěšně rozvíjet. Úroveň zdraví je proto jedním z měřítek prosperity a vyspělosti společnosti.

Kontejnery prošly očistou

Na začátku srpna prošly každoroční očistou kontejnery na směsný komunální odpad. Vyčištěny byly všechny 1100litrové nádoby ve městě.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Na začátku srpna prošly každoroční očistou kontejnery na směsný komunální odpad. Vyčištěny byly všechny 1100litrové nádoby ve městě.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Kontejnery na směsný komunální odpad o objemu 1 100 litrů prošly každoroční očistou. V termínu od 5. do 7. srpna zajistila firma Slumeko, s. r. o., jejich vymytí a desinfekci. Nejdříve pracovníci Slumeka kontejner po vysypání jeho obsahu do vozidla svážejícího směsný odpad důkladně vyčistili.

„V každé nádobě zůstaly usazeniny, které museli odstranit pomocí lopaty. Čisticí vůz jezdil za naším. Poté jednotlivé nádoby tlakově vymýval vodou naředěnou savem. Za vyčištění všech kontejnerů na směsný odpad jsme zaplatili 76 tisíc korun včetně DPH,“ uvedla Nikol Prokopová, pracovnice společnosti Slumeko, která má na starosti odpadové hospodářství.

Trend snižování počtu obyvatel Kopřivnice trvá

Kopřivnice (hod) – Za prvních šest měsíců letošního roku klesl počet obyvatel Kopřivnice o 132. V evidenci obyvatel města bylo k datu 30. června 11 021 žen a 10 743 mužů. Od července 2018 do konce června letošního roku jde o pokles o 234 osob.

Největší podíl na snižování počtu obyvatel má stěhování lidí. Zatímco za prvních šest měsíců se přistěhovalo jen 103 osob, 234 se z Kopřivnice odstěhovalo. K největšímu snížení počtu obyvatel došlo v samotném městě, ve Vlčovicích ubyl pouze jeden obyvatel. Zato v Lubině a Mniší se počet shodně zvýšil o pět osob.

Během prvního pololetí letošního roku zemřelo víc lidí, než se narodilo. Letos se narodilo 51 dívek a 64 chlapců, přitom vloni za stejné období to bylo 59 děvčat a 71 chlapců.

Zato letos za první půlrok zemřelo už 58 žen a 68 mužů, přitom vloni to bylo 51 žen a 59 mužů.

Snižující trend je i u počtu lidí s úřední adresou na radnici, který klesá už třetím rokem. Zatímco vloni jich bylo 1 367, letos je jich 1 343.

V půlce prázdnin se mírně zvýšila nezaměstnanost

Kopřivnice (dam) – V červenci na Kopřivnicku mírně stoupla nezaměstnanost. Stalo se tak poprvé od února, kdy nezaměstnanost přechodně mírně vzrostla. Od té doby se počet lidí bez zaměstnání setrvale snižoval. Červencové zvýšení nezaměstnanosti ovšem není rozhodně dramatické, oproti červnu přibylo v evidenci 57 lidí a podíl nezaměstnaných osob stoupl z 2,84 % na hodnotu 3,06 %. I tak je ale nezaměstnanost stále nižší než vloni ve stejném období.

V polovině prázdnin evidovalo kopřivnické pracoviště úřadu práce celkem 879 uchazečů o zaměstnání, přičemž skutečně dosažitelných pro zaměstnavatele bylo 816 lidí. Stále platí, že v oblasti Kopřivnice je po zaměstnancích velmi vysoká poptávka, prostřednictvím úřadu práce se lidem nabízí víc než 930 volných pracovních míst, tedy stále více než je lidí bez práce.

O pouťovém víkendu dojde k zastavení dopravy před radnicí

Kopřivnice (hod) – Tradiční Bartolomějská pouť, která se koná o tomto víkendu, přinese omezení v dopravě. Pouťové atrakce budou rozmístěny na stejných místech jako v předchozích letech, obdobně jako stánky.

Od páteční půlnoci do nedělního večera bude pro dopravu úplně uzavřena část ulice Štefánikovy, a to od Optiky Gotthardová až ke konci tržnice Pronas, kde budou umístěny prodejní stánky. Z tohoto důvodu nebudou obslouženy autobusové zastávky u Kauflandu, objízdná trasa povede po pozemních komunikacích Čs. armády, Záhumenní a Kpt. Jaroše.

Až do středy 28. srpna bude uzavřeno parkoviště u Alberta, kde je umístěn lunapark Evy Pflegerové. Do té doby je provoz zjednosměrněn, vjezd aut je z ulice Kpt. Jaroše a výjezd pro zásobování u prodejny Albert. Lidé, kteří přijedou vozidly, budou nasměrováni přechodným dopravním značením k záchytným parkovištím na ulici Sportovní před halou házené a na ulici Husovu vedle kachlovky.

Ještě jsou volná místa v Akademii třetího věku

Kopřivnice (hod) – V pondělí 19. srpna se konaly zápisy pro zimní semestr 18. ročníku Akademie třetího věku, kterou pořádá Městská knihovna v Kopřivnici. Z důvodu nezvyklého termínu, který byl posunut zhruba o tři týdny, nedošlo hned v den zápisu k naplnění kurzů, jak bývá zvykem.

„Původně byl plánován kurz Filmový muzikál, který měla lektorovat docentka Veronika Ševčíková z Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Tento kurz by na rozdíl od ostatních začínal už na začátku září. Bohužel paní docentka onemocněla a z důvodu dlouhodobější rekonvalescence jsme kurz museli zrušit. Jako náhradní jsme zajistili opakování kurzu o regionálních spisovatelích, který bude začínat jako všechny ostatní až v říjnu, termín přihlašování už jsme ale neměnili,“ přiblížila situaci Lucie Kazlepková, pracovnice kopřivnické městské knihovny, která má Akademii třetího věku na starosti.

Někteří zájemci i tak přišli brzy ráno, aby se mohli zapsat a o místo v jejich preferovaném kurzu nepřišli. „Posluchači se mohou stále hlásit, ale situace se mění každým dnem. Přesné informace o volných místech jsou zveřejňovány na webu akademie, nebo mne zájemci mohou kontaktovat osobně, telefonicky či e-mailem,“ poznamenala Lucie Kazlepková.

I přes nezvyklý termín byl mezi kopřivnickými seniory největší zájem o kurz malování pod vedením Anny Georgiadu a o kurz Regionální spisovatelé Ladislava Cvíčka. Volná místa jsou ještě v kurzu Kryštofa Hyvnara Historie a myšlenkové základy skautingu a zájemci se stále mohou hlásit do kurzu virtuální univerzity, který nese tentokrát název Klenoty barokního sochařství v českých zemích. „Posluchači budou opět rozděleni do dvou skupin, aby se dostalo na všechny zájemce,“ dodala knihovnice Lucie Kazlepková.

Stoletou historii místních včelařů přibližuje výstava

V pátek 9. srpna byla v Muzeu na Fojtství vernisáží zahájena výstava, která mapuje 100letou historii místních včelařů. K vidění bude až do 8. září.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
V pátek 9. srpna byla v Muzeu na Fojtství vernisáží zahájena výstava, která mapuje 100letou historii místních včelařů. K vidění bude až do 8. září.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V pátek 9. srpna byla v podkrovních prostorách Muzea vernisáží zahájena výstava mapující 100letou historii místních včelařů. Zhlédnout ji budou moci zájemci až do neděle 8. září.

V úvodu Ondřej Šalek, pracovník Muzea Fojtství, přiblížil založení včelařského spolku. „K založení spolku v Kopřivnici došlo na ustavující schůzi 9. ledna 1919 v hostinci u Heisigů, nynější restauraci Pod Kaštany. Tuto událost si členové místní organizace připomněli v lednu. Dnes máte možnost zhlédnout nejen dobové plakáty, ale i věci, které včelaři používali nebo i používají,“ poznamenal Ondřej Šalek. Poté krátce pohovořil i Oldřich Němec, předseda ZO ČSV Kopřivnice, jenž přítomné pozval na Festival medu a písničky, který se bude konat v areálu Muzea Fojtství v době od 5. do 7. září. Místostarostka Dagmar Rysová poděkovala včelařům za jejich práci i za organizování festivalu a popularizaci práce se včelstvy i za záslužnou práci s mládeží a slíbila podporu města i pro další období.

Lidé, kteří přišli na vernisáž, mohli zhlédnout ukázku z videofilmu, který vzniká ve spolupráci s MHF a KTK Kopřivnice.

Kopřivničtí dobrovolní hasiči vyjížděli ve druhém čtvrtletí ke 49 událostem

Kopřivnice (hod) – Kopřivničtí dobrovolní hasiči vyjížděli ve druhém čtvrtletí letošního roku k 49 zásahům, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 3 výjezdy méně. Nejvíce výjezdů bylo klasifikováno jako technická pomoc, a to 32 případů. Jednotka zasahovala u 10 požárů, dva výjezdy byly kvalifikovány jako planý poplach. Hasiči byli vysláni ke dvěma dopravním nehodám a dvěma únikům nebezpečných látek.

Mezi deseti požáry byly dva, které svým rozsahem i škodou byly klasifikovány jako velké. K těm došlo mimo katastr Kopřivnice. Poprvé byla jednotka vyslána 13. dubna v nočních hodinách k požáru dvoupodlažního komerčního objektu v centru Frenštátu pod Radhoštěm. Protože byl vyhlášen II. stupeň poplachu, na místo bylo postupně vysláno celkem 6 jednotek. Požár si vyžádal i čtyři středně závažná zranění civilních osob.

Druhým, rozsahem ještě větším požárem byl požár lesa v lokalitě Malého Javorníku, kde zasahovalo celkem 14 jednotek, jednotka z Kopřivnice s oběma cisternami a nasazen byl i vrtulník s bambi vakem a hasicí letadlo. Požár se podařilo lokalizovat až po dlouhých 6 hodinách. Předběžná škoda byla odhadnuta na 1,5 mil. Kč.

Během silných dešťů v závěru května prováděla jednotka v součinnosti s krizovým štábem města fyzický monitoring vodních toků jak v samotném městě, tak zejména v místních částech okolo řeky Lubiny, která 22. května překročila II. stupeň povodňové aktivity. Ve třech případech vyjížděli hasiči k čerpání vody ze zatopených sklepů, jednou uvolňovali ucpané dešťové svody na střeše a jednou byli povoláni k odstranění spadlého stromu.

K první nehodě vyjížděli hasiči 4. května, a to do Vlčovic, kde se střetla dvě osobní vozidla. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a pomocí sorpčního prostředku likvidovali drobný únik provozních náplní z vozidel. Po zadokumentování nehody ze strany Policie ČR provedli uvolnění komunikace a závěrečný úklid vozovky. Druhá nehoda se stala na železničním přejezdu, kdy řidič osobního vozidla nezvládl levotočivou zatáčku a téměř se mu podařilo nakolejit svůj vůz na manipulační kolej v obvodu železniční stanice Štramberk. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a řidiči poskytli předlékařskou první pomoc.

I v tomto kvartálu prošli hasiči odbornou přípravou. Kromě pravidelného školení proběhly dvě taktická a jedno prověřovací cvičení. Námětem prvního taktického cvičení byl únik nebezpečné chemické látky po havárii cisterny, druhé taktické cvičení simulovalo požár v mateřské škole. Prověřovací cvičení v pátek 28. května bylo spojeno s nácvikem evakuace městského úřadu. Dále proběhl specializační povodňový kurz na Slovensku a odborná příprava zaměřená na vyprošťování osob z havarovaných vozidel na autovrakovišti v Ženklavě.

Koncertem Perutí zítra vrcholí Někdo ven???

Kopřivnice (dam) – Vloni uzavírali program Evropského svátku hudby, nyní se Milan Peroutka se svou kapelou Perutě do Kopřivnice vrací, aby uzavřel další ročník série prázdninových volnočasových aktivit pro mladé Někdo ven??? Koncert Perutí začne na pódiu před kulturním domem v pátek 23. srpna v šest hodin večer.

Pětičlenná poprocková kapela, v jejímž čele stojí zpívající herec Milan Peroutka, začala vznikat před sedmi lety, kdy frontman skupiny začal skládat svoje první písničky. Do konce roku dal dohromady partu muzikantů a od roku 2013 společně koncertují a rozšiřují svůj repertoár. Jejich melodické poprockové písničky čas od času znějí i z rádií nebo se objevují na obrazovkách hudebních televizí, velkou fanouškovskou základnu mají Perutě i na youtube.

Účastníci akcí Někdo ven???, kteří na koncert dorazí minimálně s pěti barevnými náramky za účast na předchozích akcích, se navíc kromě hudebního zážitku mohou těšit na drobný dárek.

Na jarmarku zahraje cimbálovka Poštár

Kopřivnice (dam) – Na tradičním místě a s tradičním programem mohou Kopřivničané strávit pouťové sobotní dopoledne. Starodávný jarmark startuje v parku Edvarda Beneše v sobotu 24. srpna v deset hodin dopoledne.

Návštěvníci se mohou těšit nejen na dobové stánky s ručně vyráběnými šperky, řemeslnými výrobky ze dřeva, keramikou, textilními dekoracemi, přírodní kosmetikou a dalším ručně vyrobeným zbožím. Nedílnou součástí jarmarku je hudební program, který bude letos v režii cimbálové muziky Poštár. Tato kapela z Frenštátu pod Radhoštěm funguje už 14 let. Repertoár cimbálové muziky obsahuje kromě tradičních valašských folklorních písní i množství romských skladeb a skladeb z regionů Slovenska, Maďarska a Rumunska. Poštár pod vedením primáše Petra Střelky hraje i několik cimbálových úprav popových a rockových skladeb.

Kromě hudby se v programu objevuje i divadlo. V 11 a poté znovu ve 13 hodin se především dětské publikum může těšit na Královskou pohádku v podání Divadelního spolku z Kozlovic.

Neděle přinese dechovku i dixieland

Kopřivnice (dam) – Hudba bude centrem Kopřivnice znít i v neděli odpoledne. Mezi patnáctou a osmnáctou hodinou se lidé mohou v prostranství před kulturním domem těšit nejdříve na tradiční promenádní koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice.

Dechové nástroje budou hrát hlavní roli i během následujícího koncertu Stanley’s Dixie Street Bandu. Pětičlenná kapela, vedená místním trumpetistou a zpěvákem Standou Dětským, bude hrát dixielandovou klasiku, dřevní jazz, ale i swing, blues nebo slavné filmové písně. Začátek jejich koncertu je plánován na 17. hodinu.

Štramberk slaví výročí netradiční přehlídkou českých filmů, ve kterých si zahrál

Štramberk (dam) – Čtyři filmy různých žánrů natočené v různých dobách různými tvůrci nabídne v sobotu 24. srpna přehlídka v kulturním domě. Přesto mají filmy zařazené do programu jedno společné - byly částečně natočeny ve štramberských exteriérech.

Filmová přehlídka začne ve 14 hodin projekcí filmu Metráček z roku 1971. Snímek pro mládež vycházející ze stejnojmenné knihy Stanislava Rudolfa natočil režisér Josef Pinkava. Příběh dospívající dívky, která díky své postavě trpí pocity méněcenosti, se sice natáčel ve větší míře v nedalekém Příboře, ale v několika záběrech se objeví i Štramberk.

Jako druhý bude na programu od půl čtvrté povídkový film Touha legendárního režiséra Vojtěcha Jasného. Čtyři poetické příběhy z různých údobí lidského života jsou obsazeny řadou hereckých hvězd té doby, jako byli Vlastimil Brodský, Jana Brejchová, Jiří Vala, Vladimír Brabec, Vladimír Menšík, Ilja Racek a další. Film se i ve Štramberku natáčel v roce 1958.

V 17.30 přijde na řadu životopisný snímek Lev s bílou hřívou, který v roce 1986 natočil Jaromil Jireš. Ten se ve svém filmu nezaměřil na fakta ze života Leoše Janáčka, ale spíš na milostné a další inspirační zdroje jeho tvorby a jeho vášnivý zápas o pravdivost hudebního vyjádření. Film se natáčel nejen ve štramberském Národním sadě, ale pochopitelně také v komponistově rodiště na Hukvaldech.

Posledním snímkem přehlídky, kterou Štramberk pořádá v rámci oslav 660. výročí povýšení na město, bude ve 20 hodin drama Stíny horkého léta, které v roce 1977 natočil opět Vojtěch Jasný. Drama rodiny zajaté na valašské samotě tlupou válečných psanců se odehrává těsně po druhé světové válce. V Jasného filmu si zahrála štramberská radnice, Dolní bašta i nezaměnitelná Trúba.

Všechny čtyři vybrané snímky mohou návštěvníci přehlídky vidět v projekčním sále kulturního domu zcela zdarma.

Vladimír Hron: Má to být, že se v kapele potkává zkušenost s mládím

Vladimír Hron s kapelou Alfa Band bavil návštěvníky slavností v Mniší déle než hodinu. Populární zpěvák sršel energií a dobrou náladou.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Vladimír Hron s kapelou Alfa Band bavil návštěvníky slavností v Mniší déle než hodinu. Populární zpěvák sršel energií a dobrou náladou.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Mniší (dam) – Jako hostující zpěvák kapely Alfa Band byl Vladimír Hron hlavní hvězdou programu šestého ročníku Letních slavností v Mniší. Na spolupráci populárního zpěváka a enterteinera s poloprofesionální kapelou by nebylo nic až tak neobvyklého, ovšem s místním orchestrem má přece jen některé výjimečné rysy. Právě společné hraní s místními muzikanty bylo tématem krátkého rozhovoru, který proběhl jen pár minut před společným vystoupením na venkovní scéně Kulturního domu v Mniší.

Jak vlastně vznikla spolupráce s kapelou, která působí na druhém konci republiky než vy?

Všechny tyto spolupráce vznikají vždycky náhodou, a to tak, že mám někde nějaké vystoupení nebo se někde s muzikanty potkáme. Jsou to tři nebo čtyři roky zpátky, kdy jsme na sebe s Alfou narazili při vystupování na plese, a jak to už na podobných akcích bývá, přišli za mnou, jestli bych si s nimi nezazpíval jednu písničku. Já jsem na to rád kývnul. Zahráli jsme si jednu nebo dvě věci a dokonce jsem si, tuším, vystřihnul s jejich zpěvačkou nějaký duet. To bylo první setkání, ale pak už to bylo na komunikaci mezi mým manažerem a kapelníkem. Chlapi si napsali a domluvili se na spolupráci. A já jsem už pak jen ten, který sedne do auta, ujede kus cesty a hraje se.

Je pro vás hraní s Alfa Bandem něčím specifické, nebo je to jen jedna z mnoha podobných spoluprací?

S každou kapelou je to jiné. Práce s Alfa Bandem má jednu výhodu, a to je dechová sekce, kterou zase tolik kapel nemá, díky tomu můžeme zařadit i písničky swingovějšího charakteru, což mám velmi rád. Jsem poměrně otevřený interpret a nebráním se žádným hudebním stylům, a to máme s Alfou společné. Zpívám úplně všechno od klasiky po bigbeat. Jen dechovka mě nějak míjí.

První vaše dopředu domluvené vystoupení s Alfou prý shodou okolností proběhlo v tomto regionu. Vzpomínáte si na to ještě?

Vím, že jsem měl vystupovat na slavnostech v Lichnově a pořadatelé měli podmínku, že budu zpívat s živou kapelou. Protože Alfa Band je místní, tak se to na dálku domluvilo. Jen v e-mailech se řešilo, jaký repertoár v jakých tóninách a aranžích budeme hrát – to všechno, aniž bychom se před tím vystoupením viděli. Sezkoušeli jsme se takzvaně po internetu a na místě jsme hráli už bez přípravy. Velmi mi na kapele imponovalo, že to zvládli naprosto perfektně, byli výborně připraveni a precizně sehraní. Hráli tak, že jsem se na nikoho nemusel otáčet, a to není právě zvykem. Podobně to děláme často, ale vždycky je to sázka do loterie. S Alfa Bandem to ale byla výhra. Měl jsme pocit, že s tou kapelou hraju už po několikáté, což není právě časté.

Znamená to, že klasické zkoušení s kapelou vůbec neprobíhá?

Zkoušeli jsme před naším velkým společným koncertem v Kulturním domě v Kopřivnici. Na tento program jsme se samozřejmě připravovali, ale až v den koncertu. Nemáme žádné časy, kdy bychom se scházeli na zkoušky. Jednak od sebe bydlíme daleko a navíc já vystupuji skoro denně. Takové vytížení je téměř nemožné skloubit se zkouškami. Je to možná i proto, že se nebráním podobným projektům a nevadí mi zajet občas někam 300 anebo 400 kilometrů daleko a dát si tu práci a spojit síly s jinou kapelou. Mě to baví, muziku mám rád a vím, že tisíc muzikantů - tisíc chutí. Vždycky je to trošku jiné a tím i zajímavé.

Na adresu Alfa Bandu nešetříte chválou, je to jen kolegialita, nebo čím vám právě tato kapela tak imponuje?

Alfa má jednu velikou výhodu, vycházející ze zkušeností. V kapele jsou staří bardi, kteří tu muziku dělají opravdu hodně dlouho, ale zároveň jí nechybí ani mladá krev. To vždycky má být, že se zkušenost potkává s mládím. Do muziky to vždycky přináší hodně zajímavých věcí. Když se zkušenost potká s dravým mládím, tak je to lepší, než když je kapela jen ze starých pánů, kteří se nechtějí nikam hnát, anebo jen z mladých, kteří zase ještě nevědí, kam se mají hnát. Když se potkají a vzájemně se obohatí, je to opravdu ideální.

Kolik společných vystoupení už za ty čtyři roky spolupráce máte s Alfa Bandem za sebou?

Nevzpomenu si přesně. Rozhodně nehrajeme 5x do měsíce. Potkáváme se většinou tak co čtvrt roku. Ale zrovna letos spolu hrajeme už potřetí, za pár dnů nás čeká další společné hraní a pak další. Myslím si, že letos asi budeme mít rekord a možná se i na desítku společných vystoupení dostaneme.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 22. - pá 23. srpna v 17.30 hodin komediální drama USA Tenkrát v Hollywoodu. Tarantinova novinka se odehrává na konci šedesátých let. Bývalá televizní hvězda Rick Dalton by se rád vrátil na hollywoodské výsluní. A spolu s ním i jeho kamarád a kaskadér Cliff Booth. Možná se jim to povede, protože jejich sousedkou je Sharon Tate, herečka, která se zapíše do dějin tím, že ji brutálně zavraždí parta cvoků vedených Charlesem Mansonem. A oba pánové jsou najednou ve středu dění.

Čt 22. - pá 23. srpna ve 20 hodin komediální horor USA Krvavá nevěsta. Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici. Každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.

So 24. - ne 25. srpna v 15 hodin animovaná rodinná komedie Toy Story 4: Příběh hraček. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

So 24. - ne 25. srpna v 17.30 hodin pohádka ČR, SR Hodinářův učeň. Je to příběh lásky, hamižnosti, lidské malosti, ale také šikovnosti a odvahy hodinářského učně Urbana, který na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat před Smrtí, díky svému dobrému srdci a šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak zachrání svou milovanou Lauru.

So 24. - ne 25. srpna ve 20 hodin horor USA Noční můry z temnot. V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů knihu, která je strašnější než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela.

Čt 29. - so 31. srpna v 17.30 hodin komedie ČR Přes prsty. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště Jíra.

Čt 29. - so 31. srpna ve 20 hodin thriller Francie Anna. Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb.

So 31. srpna - ne 1. září v 15 hodin animovaná komedie USA Angry Birds ve filmu 2. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí však své síly, aby zachránili své domovy.

Ne 1. - po 2. září v 17.30 hodin pohádka ČR, SR Hodinářův učeň. Je to příběh lásky, hamižnosti, lidské malosti, ale také šikovnosti a odvahy hodinářského učně Urbana, který na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat před Smrtí, díky svému dobrému srdci a šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak zachrání svou milovanou Lauru.

Ne 1. - po 2. září ve 20 hodin komedie ČR Přes prsty. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště Jíra.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Pá 23. srpna v 18 hodin Milan Peroutka a kapela Perutě - závěrečný koncert prázdninového projektu Někdo ven??? (prostranství před kulturním domem, v případě deště uvnitř)

So 24. srpna v 10 - 16 hodin Starodávný jarmark - dobové stánky s ručními výrobky, o příjemnou atmosféru se postará cimbálová muzika Poštár z Frenštátu pod Radhoštěm (sad Dr. E. Beneše)

So 24. srpna od 17 hodin Bartolomějský večer - večerní hudební program, laděný do rockového žánru: vystoupí kopřivnická bigbítová kapela K.I.S., kutnohorský písničkář Petr Štolba alias Pekař s kapelou, se svou úžasnou show na pódiu se představí kapela Davida Krause, na závěr se představí česká klubová kapela Sto zvířat (prostranství před kulturním domem)

Ne 25. srpna od 15 hodin Pouťová neděle - zahrají Městský dechový orchestr a Stanley’s dixie band, tradiční projížďky ve veteránech Tatra (prostranství před kulturním domem)

So 31. srpna v 18 hodin promenádní koncert Komorního orchestru Kopřivnice - repertoár tvoří skladby od baroka až po hudbu současnou (park E. Beneše, v případě deště Ringhofferova vila)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Louky a andělé - výstava obrazů Petry Jarošové (do 24. září)

Do pá 30. srpna Prázdniny se Čtyřlístkem - prázdninová soutěž pro děti i dospělé, při které se s našimi hrdiny nejen pobavíte, ale zároveň se dozvíte řadu zajímavostí ze světa oblíbeného komiksu (bližší informace v dětském oddělení městské knihovny)

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava 100 let včelařského spolku v Kopřivnici (do 8. září)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Argentum představí práce šperkařky Marty Švajdové a fotografa Dalibora Kvity (do 15. září)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

ŠTRAMBERK

Výstava Malý čtenář - výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 27. října)

So 24. srpna od 14 hodin Filmová přehlídka filmů točených ve Štramberku - Metráček, Touha, Lev s bílou hřívou, Stíny horkého léta (kulturní dům)

Ne 25. srpna ve 14 hodin Komentovaná prohlídka Štramberka - dvouhodinová prohlídka historického centra, vyhlídky na město, areálu hradu... (sraz na náměstí u kašny)

So 31. srpna ve 14 hodin Šermířské klání aneb rozloučení s prázdninami - vystoupí šermířská skupina Allegros, ukázky přeletů dravých ptáků a jejich výcviku, k tanci i poslechu zahraje dobová hudba Devětsil (Amfiteátr pod Starou věží)

PROMENÁDNÍ KONCERTY (Národní sad; v případě deštivého počasí se koncerty nekonají):

Ne 25. srpna v 15.30 hodin Lašský dechový orchestr

Dopisy čtenářů

Tábory

První turnus Letního tábora P S Kopřivnice - Olbramkostel skončil, vzpomínky na prožité dny s Herry Pottrem - profesorským sborem v Bradavicích a dalšími kamarády však zůstanou v našich srdcích už napořád, neb nás práce s dětmi baví, takže všem velký dík, kteří jsme se podíleli, ať na programu a ostatním zabezpečení chodu tábora jak po zdravotní stránce, kuchařské umění kuchařů a tak dále, hygiena byla spokojena. Ještě jednou všem poděkování za krásných 15 dní, rozzářené a spokojené dětské oči, které nás nabíjí energií pro další práci s dětmi.

Elektrotábor JUNIOR je letní dětský tábor pro děti od 10 do 13 let se zájmem o elektrotechniku a amatérské rádio, speciálně určen začátečníkům. Tábora se zúčastnilo 18 dětí. Elektrotábor je dobrovolnický, neziskový projekt nadšených lidí, kteří se ve svém volném čase rozhodli nadchnout děti pro (elektro)techniku a ukázat jim svět amatérského rádia, materiální zabezpečení (hlavně součástky a plošné spoje) je zajištěno dary soukromých firem a osob. Božena Klimecká

za Pionýr, z. s. - Pionýrskou skupinu KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: pá 23. 8. 11.30-14, so 24. 8. 15.30-17, ne 25. 8. 15.45-17.15, so 31. 8. 14.30-15.45, ne 1. 9. 14.30-15.45 hodin

FLORBAL: so 31. 8. od 10 hod. a ne 1. 9. od 9 hod. Vikings Cup (turnaj mužů) - sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: út 27. 8. od 17 hod. FC Kopřivnice - FK Primus Příbor B (1. kolo OP ml. + st. přípravky sk. B); so 31. 8. od 9 hod. FC Kopřivnice - KMS Juventus Bruntál (5. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - KMS Juventus Bruntál (5. kolo KP ml. žáků), od 14 hod. FC Kopřivnice - TJ Bystřice (5. kolo KS dorostu sk. B), od 16.30 hod. FC Kopřivnice - FC Vlčovice-Mniší (5. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: so 24. 8. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Bludovice (4. kolo III. tř. mužů); st 4. 9. od 16.30 hod. Spartak Lubina - FC Libhošť (2. kolo OS ml. přípravky); ŠTRAMBERK: so 31. 8. od 10 hod. FK Štramberk - FK Hodslavice (5. kolo OS ml. žáků), od 12.30 hod. FK Štramberk - TJ Kunín (5. kolo OS žáků sk. A), od 14 hod. FK Štramberk - Fotbal Studénka (5. kolo OP dorostu), od 16.30 hod. FK Štramberk - FK Hodslavice (5. kolo III. tř. mužů); VLČOVICE: so 24. 8. od 17 hod. FC Vlčovice-Mniší - SK Tichá (4. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 25. 8. od 14 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Sokol Žilina (4. kolo OP dorostu)

HOKEJ: pá 30. 8. od 15.30 hod. BAH - Košice-Sokoľany (mezinárodní utkání amatérů), od 18 hod. HC Tatra Kopřivnice - ŠHK Púchov (přípravný zápas mužů); so 31. 8. od 9 hod. HC Kopřivnice - VHK Vsetín (utkání 2. tř.), od 10.15 hod. HC Kopřivnice - VHK Vsetín (utkání 3. tř.); út 3. 9. od 18 hod. HC Tatra Kopřivnice - HK Opava (přípravný zápas mužů) - vše zimní stadion Kopřivnice

KOUPALIŠTĚ: za příznivého počasí denně 9-20 hodin

MINIGOLF: po-pá 10-19 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 24. 8. v 6 hod. ČD, Rožnov p. R., BUS Valašská Bystřice, kostel, (Z) Santov, (Ž) Bystřička, přehrada, BUS Bystřička, žel. stanice; st 28. 8. v 6.27 hod. ČD, Bílovec, ČD, BUS Kyjovice, Zbyslavice, Svinov ČD; so 31. 8. v 6 hod. ČD, Frýdlant p. O., Ondřejník, Solárka, Kunčice p. O. (Čeladná); st 4. 9. v 6 hod. ČD, Frýdek-Místek, BUS Visalaje, Zlatník, Lysá hora

Výsledky

Fotbal: muži (2. kolo III. tř.): Spartak Lubina – TJ Tatran Mankovice 4:3, - TJ Sokol Zbyslavice 2:5, FK Štramberk - Fotbal Fulnek B 3:0, - TJ Sokol Bravantice 3:6; dorost (2. a 3. kolo KS sk. B): FC Kopřivnice – TJ Lokomotiva Petrovice 5:3, - SK Brušperk 3:5.

O sponzorovi hokejového mužstva se zatím jedná

Kopřivnice (cab) – Po květnové a červnové suché přípravě a červencovém volnu kopřivničtí hokejisté 5. srpna poprvé vyjeli na ledovou plochu, a to v Novém Jičíně. Na domovském zimním stadionu se totiž měl původně konat házenkářský turnaj, a mrazení tak bylo posunuto na pozdější termín. Nakonec byl led v Kopřivnici k dispozici od 12. srpna, čehož mužstvo pod vedením trenéra Jaroslava Kofroně plně k tréninkům využívá.

V týmu i letos pokračuje jeho opora v bráně Petr Hromada, naopak z pracovních a rodinných důvodů ukončil kariéru vloni nejproduktivnější hráč Tatry Adam Červenka. „Kádr se bude uzavírat až 31. srpna, takže zatím jsou další hráči v jednání. Ale máme vizi vlastních hráčů a těch, co chtějí za Kopřivnici hrát. Nechceme tady za každou cenu někoho přitáhnout, který bude těmto klukům zabírat místo. Nicméně teď vedeme podrobnější jednání o spolupráci s Porubou, ze které bychom chtěli náš kádr doplňovat jak mladými hráči, kteří ještě výkonnostně nebudou stačit na Chance ligu, tak i zkušenějšími borci,“ prozradil manažer kopřivnického mužstva Jaroslav Hrubý.

Méně pozitivní zprávou je však nezahrnutí druholigového týmu do programu podpory Tatry pro rok 2019. „Dozvěděl jsem se to v dubnu na jednání s obchodním ředitelem Tatry Petrem Hendrychem. Ale slíbil mi, že až se bude v září tvořit rozpočet na rok 2020, tak nás do programu znovu zařadí. V předchozích letech jsem byl vždy domluven na sponzoringu s majitelem Tatry Jaroslavem Strnadem, takže jsem jej oslovil osobním dopisem a on mi odpověděl, že vše probere se svým společníkem p. Materou a ozvou se mi. Máme ještě nějaké další sponzory v jednání, ale zatím to nechci více rozebírat,“ vysvětlil Hrubý.

Do začátku druholigové sezony, která se pro kopřivnické hokejisty rozběhne ve středu 11. září v Opavě, samozřejmě program vyplní přípravné zápasy. Dnes, tedy ve čtvrtek 22. srpna se Kopřivnice představí na novojičínském ledě (doma byl odehrán zápas již v úterý – po uzávěrce tohoto čísla novin), 29. srpna bude tatrováky hostit Opava, hned druhý den naopak doma přivítají ŠHK Púchov a 3. září pak Opavu, poslední prověrkou bude o tři dny později utkání v Púchově.

Volejbalisté se opět setkali s Němci

Mezinárodního volejbalového turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct družstev (na snímku derby mezi Kopřivnicí a Štramberkem).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Mezinárodního volejbalového turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct družstev (na snímku derby mezi Kopřivnicí a Štramberkem).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – V sobotu 17. srpna se na volejbalových kurtech pod letním stadionem v Kopřivnici konal již XXXIII. ročník mezinárodního volejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo celkem dvanáct družstev, z toho devět v mužské a tři v ženské kategorii. Také letos přijeli hráči z Markgröningenu, města na jihozápadě Německa, s nímž kopřivnický klub udržuje přátelství již od roku 1988.

Při zahájení turnaje byli připomenuti členové klubu, kteří se v tomto roce dožívají významného jubilea, a to dlouholetý trenér Adolf Cochlar a také Josef Socha. Samotný turnaj pak byl zahájen zápasy mužů ve skupinách a celkovým vítězem se stali volejbalisté Nového Jičína, druhou příčku obsadil tým Dneska by to šlo a třetí byl Štramberk. Mezi ženami triumfoval opět Nový Jičín, druhé skončily Štramberačky a třetí hráčky Kozlovic.

Kopřivnický tenisový klub pořádal v srpnu turnaje

Nicol Novák, která začínala s tenisem v místním klubu, v kopřivnickém turnaji zvítězila ve čtyřhře a ve dvouhře obsadila druhou příčku.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Nicol Novák, která začínala s tenisem v místním klubu, v kopřivnickém turnaji zvítězila ve čtyřhře a ve dvouhře obsadila druhou příčku.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Tenisový klub Kopřivnice pořádal v prvních dvou srpnových týdnech hned tři turnaje. Od soboty 3. do pondělí 5. srpna probíhal turnaj mužů ISMM Cup – O pohár starosty města Kopřivnice, v němž nechyběli jak domácí hráči, tak ani odchovanci kopřivnického klubu. Rudolf Ščudlík a Miroslav Bartoň (oba TC Kopřivnice) na sebe narazili ve druhém kole a ve dvou setech nakonec zvítězil Ščudlík, kterého v dalším utkání čekal odchovanec kopřivnického oddílu a nyní hráč TK AGROFERT Prostějov studující v USA Dominik Bartoň. Ten nakonec roli favorita potvrdil a ve finále se postavil proti svému mladšímu bratrovi Hynkovi, rovněž prostějovskému tenistovi a nedávnému zlatému medailistovi z mládežnické olympiády v Ázerbájdžánu. Z ní si však přivezl lehké zranění zad, kvůli kterému nakonec po prvním setu zápas s Dominikem vzdal. Čtyřhru však bratři ovládli, když ve finále přehráli ve dvou setech pár Rudolf Ščudlík a Jan Jermář (TK PRECHEZA Přerov).

Ve čtvrtek 8. a v pátek 9. srpna pak zaplnili kopřivnické tenisové kurty starší žáci a žačky v rámci Jonathan Cupu 2019 a i zde měl domácí klub své zástupce, příliš se jim však nedařilo. Ve dvouhře svůj první zápas prohráli ve dvou setech Kryštof Grosman, Ondřej Škývara i Jakub Valášek, a stejně dopadla mezi děvčaty také Kiara Šumná, Eliška Phuong Luongová a Veronika Nhi Luongová. Karin Freislerová dokázala porazit Valentynu Bendovou (TJ Start Ostrava-Poruba), již ale nestačila na pozdější finalistku Nicol Novák (TK Na Dolině), která s tenisem začínala právě v Kopřivnici a po přestěhování nyní hraje v trojanovickém klubu. První zápas dokázala vyhrát i Karolína Hankeová, jež přešla přes Adrianu Poláškovou z Vítkovic, v dalším kole ji ovšem zastavila Ema Turková z Napajedel. Ani ve čtyřhře se kopřivničtí hráči příliš daleko nedostali. V prvním kole vypadli jak Škývara s Valáškem a Grosman s Janem Julianem Gawlikem z TC BORS CLUB-STK Břeclav, tak i děvčata Freislerová s Hankeovou.

V sobotu pak Kopřivnice hostila jeden z turnajů Babolat Baby Tour 2019, což je série turnajů v babytenise hraných od května do srpna ve Studénce, Bystřici nad Pernštejnem, Žďáru nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, Kopřivnici, Hlinsku a Frýdku-Místku, a finále za účasti 16 nejlepších dívek a chlapců se bude konat 15. září právě na místních kurtech. Tohoto jednotlivého turnaje se zúčastnilo osm dětí ze Vsetína, Trojanovic, Příbora a Žďáru nad Sázavou, Kopřivnice bohužel v této kategorii žádného zástupce neměla.

Dodgeballisté hráli na mistrovství Evropy

Newcastleupon Tyne (cab) – Již pošesté se zúčastnili členové týmu Dodgeball OlbrameChallenge Kopřivnice spadajícího pod místní organizaci Pionýra Mistrovství Evropy v dodgeballe, které hostilo ve dnech 25. až 29. července Newcastle upon Tyne, město v regionu severovýchodní Anglie.

První dva dny probíhaly zápasy ve skupinách, třetí den přišly na řadu rozřazovací utkání a poslední den se pak bojovalo o konečná umístění. Na letošním šampionátu měla Česká republika zastoupení ve všech třech kategoriích a družstva byla složená z hráčů klubů Rudí orli Frýdek-Místek, Dodgeball Brno a Dodgeball OlbramChallenge Kopřivnice (Miroslav Klimecký – předseda České dodgeballové asociace, Radek Kubela, Richard Štěpánek, Petr Žingor a Karolína Pustějovská).

Družstvo mužů ve skupině porazilo Nizozemí a Chorvatsko, ale nestačilo na Italy a silné Angličany, a nakonec skončilo mezi 14 státy na desáté příčce. V kategorii mix Češi zdolali Belgii, podlehli však Skotsku a opět Itálii a třetí místo v základní skupině bohužel znamenalo pouze účast v bojích o 9. až 12. místo. Tyto zápasy český tým těsně vyhrál a v konkurenci 16 evropských zemí obsadil devátou příčku. Družstvo žen si ve skupině poradilo se Švýcarkami, Nizozemkami a Irkami a nestačilo pouze na Angličanky, se kterými postoupilo do play-off. Jenomže znovu to byla Itálie, která stála českému výběru v cestě. Po prohře tak hráčky čekaly pouze zápasy o 5.-8. místo. Se Švédkami si poradily, Severní Irky však byly nad jejich síly, a tak české reprezentantky obsadily konečnou šestou příčku.

Ve všech třech kategoriích zvítězilo Rakousko a o další medaile se různě podělily země Velké Británie. A právě to pomohlo k nominaci České republiky na mistrovství světa 2020, které bude pořádat právě Velká Británie. Postup na tuto akci mají pouze první čtyři státy, ale protože v kategorii žen skončily druhá Anglie, čtvrtý Wales a páté Severní Irsko, přičemž všechny tyto země spadají pod Velkou Británii, po vítězném Rakousku a třetí Itálii se tak uvolnila čtvrtá pozice pro Českou republiku.

V triatlonu uspěli Karafiát a Chovanečková

Nový Hrozenkov (cab) – Početné zastoupení měla Kopřivnice v dětských kategoriích triatlonového závodu Valachy Man 2019, který se jako čtvrtý závod prestižní série Valachy Tour (seriál závodů v běžeckém lyžování, běhu, cyklistice, duatlonu a triatlonu) konal v pátek 2. a v sobotu 3. srpna v Novém Hrozenkově na přírodním koupališti Na Stanoch.

Největšího úspěchu dosáhl Jan Karafiát ze Ski klubu Kopřivnice, který zvítězil v kategorii chlapců do osmi let (21 startujících), přičemž závodníci na prvních třech místech se vlezli do pouhých tří sekund. Stříbro vybojovala mezi 18 děvčaty do 14 let Nikola Chovanečková z SK Kopřivnice, která souboj o zlato prohrála o pouhé čtyři sekundy, o další čtyři sekundy zpět však zůstala závodnice na třetí příčce. V téže kategorii obsadila šestou příčku Simona Šenkeříková z AK E. Zátopka Kopřivnice, stejného umístění dosáhla také Lucie Jančálková z SK Kopřivnice v kategorii dívek do 16 let (14 závodnic) a hned za ní skončila Ivana Máchová z AK EZ. Do první desítky se v nabité konkurenci ještě vměstnali devátý Ondřej Karafiát ze Ski klubu Kopřivnice v kategorii chlapců do 10 let (33 startujících) a desátí Dalibor Drda z AK EZ mezi 37 chlapci kategorie do 12 let a Štěpán Bruger z SK Kopřivnice v konkurenci 31 chlapců do 14 let, kterého však lepší umístění stál horší běžecký výkon.

Výsledky kopřivnických závodníků v triatlonovém závodě Valachy Man 2019 (Nový Hrozenkov, 2. 8.): dívky do 6 let (pouze běh): 18. A. Šenkeříková (Kopřivnice), 21. A. Lacinová (AK E. Zátopka Kopř.); chlapci do 8 let: 1. J. Karafiát (Ski klub Kopř.), 12. R. Lacina (AK EZ); děti do 10 let: dívky: 18. K. Drdová (AK EZ); chlapci: 9. O. Karafiát (Ski klub Kopř.), 27. P. Lacina (AK EZ); děti do 12 let: dívky: 23. L. Šenkeříková (r. 2007, AK EZ), 29. L. Šenkeříková (r. 2008, SK Kopř.); chlapci: 10. D. Drda, 22. M. Veselý (oba AK EZ); děti do 14 let: dívky: 2. N. Chovanečková (SK Kopř.), 6. S. Šenkeříková (AK EZ); chlapci: 10. Š. Bruger (SK Kopř.), 20. P. Drda (AK EZ); dívky do 16 let: 6. L. Jančálková (SK Kopř.), 7. I. Máchová (AK EZ).

Kopřivničtí fotbalisté získali pod novým trenérem plný počet bodů

FC Kopřivnice – TJ Spálov 4:0 (2:0)

Kopřivnice (cab) – Pouhý týden před startem dalšího ročníku fotbalové I. B třídy došlo u mužů FC Kopřivnice ke změně trenéra. Toto místo se rozhodl opustit Svatopluk Chrobák a v nelehké situaci převzal pozici Radomír Kalich.

Kromě trenérské rošády se však hýbalo i s figurkami na hřišti. Radek Hanzelka, Miroslav Košárek a Radek Petráš přestoupili do Štramberka hrajícího III. třídu, naopak z hostování ve Veřovicích se vrátil Daniel Hruška, z Vlčovic David Kučera a z Bílovce Martin Marák. Další posilou do kopřivnické sestavy je Marek Chalupa, jenž působil čtyři roky ve Walesu a jarní část pak odehrál ve Stonavě. Z dorostu přišli Šimon Šindler, Filip Kudělka, Petr Marek, Martin Pítr a Jonáš Holub, kteří se do mužstva zapracovali již vloni.

Ačkoliv ještě před prvním mistrovským utkáním odehráli kopřivničtí fotbalisté první kolo Okresního poháru FAČR, v němž porazili 3:2 TJ Sokol Žilinu, začátek domácího duelu v sobotu 10. srpna proti Spálovu začali nervózně. Hra se však postupně stabilizovala, Ollender nejprve nastřelil břevno, ve 21. min. byli v dobré šanci Závodný s Kudělkou a ten se nakonec po levé straně prosadil ve 33. min. Těsně před koncem prvního poločasu pak dostal Kopřivnici do dvoubrankového vedení Ollender.

Ve druhém poločase již měli navrch domácí hráči, Ollender opět mířil až moc přesně do tyče, nakonec se ale trefili v 61. min. Kühnert a v 81. min. po individuální akci střídající Dočkalík. „Ze začátku utkání tam bylo z naší strany hodně nepřesností, vázla kombinace a už v 17. minutě jsme měli tři žluté karty. Postupně se to utišilo a začali jsme dávat góly. O přestávce jsme si v kabině i něco řekli a ve druhém poločase už soupeře tlačili. Musím říct, že jsem velmi mile překvapený hojnou účastí kluků na trénincích, tak snad to takhle bude pokračovat i dál,“ doufá nový trenér kopřivnického mužstva Radomír Kalich.

Branky Kopřivnice: 33. Kudělka, 44. Ollender, 61. Kühnert, 81. Dočkalík; sestava Kopř.: Beňo – Hruška, J. Okřesík, Kühnert, Kalich, Ollender (85. Šajtar), Chalupa (68. Kučera), Marek, Poláček, Závodný, Kudělka (78. Dočkalík).SK Tichá – FC Kopřivnice 1:2 (0:0)

Tichá (cab) – Pětkrát v řadě nedokázali kopřivničtí fotbalisté zvítězit nad Tichou, ale tuto šňůru se jim podařilo přestřihnout ve druhém zápase sezony v neděli 18. srpna a ještě k tomu na hřišti soupeře.

V prvním poločase byly k vidění šance na obou stranách, ani jedna však gólem neskončila. Brankář Tiché Pikulík chytil tutovku ve 20. min. Kudělkovi a těsně před přestávkou Kalichovi, domácí byli nebezpeční především při standardních situacích, zvlášť ve 25. a 35. min.

Všechny tři branky nakonec padly v rozmezí 11 minut druhé půle. V 53. min. otevřel skóre po rohovém kopu Kopřivnice Marák a v 61. min. zvýšil z pokutového kopu, který byl nařízen po faulu na Závodného, Ollender. Ve své nebezpečnosti ve standardkách pokračoval celek Tiché i ve druhém poločase a výsledkem byl snižující gól Švrčka v 64. min. Poté se hra přiostřila, domácí Vrána se dokonce po druhé žluté kartě musel v 84. min. odporoučet do kabin, skóre se již však nezměnilo. „My jsme se snažili hrát technicky a kombinačně, domácí jsou zase vždy silní při standardkách, všechno nakopávají do šestnáctky. Myslím si, a stejný názor mají i hráči, že jsme měli více ze hry a zasloužili si vyhrát. Makal celý tým, poprvé za nás nastoupil Martin Marák a vedl si velmi dobře,“ dodal k utkání asistent trenéra Kopřivnice Jiří Polomský.

Branky Kopřivnice: 53. Marák, 61. Ollender (pk); sestava Kopř.: Beňo – M. Makový, J. Okřesík, Kühnert, Kalich, Ollender, Marák, Závodný (88. Chalupa), Kudělka, Marek (46. Dočkalík), Mička.

Tým FC Vlčovice-Mniší doma uhájil vítězství, ve Spálově pak remizoval

Posila FC Vlčovice-Mniší Marek Zeman (vlevo) skóroval v domácím utkání s Jeseníkem nad Odrou i venku ve Spálově.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Posila FC Vlčovice-Mniší Marek Zeman (vlevo) skóroval v domácím utkání s Jeseníkem nad Odrou i venku ve Spálově.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

FC Vlčovice-Mniší – TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 3:2 (1:0)

Vlčovice (cab) – Fotbalisté FC Vlčovice-Mniší vstoupili do nové sezony I. B třídy skvěle. Na domácím hřišti udolali v sobotu 10. srpna loni pátý celek tabulky Jeseník nad Odrou, kterému v sestavě opět nechyběl nejlepší střelec minulé sezony Lukáš Polónyi.

Vlčovické mužstvo zahájilo letní přípravu v polovině července a zapojili se do ní nově Marek Zeman, střední záložník z Kozlovic, Luboš Názalaník, jenž se po ročním hostování vrátil z Libhoště, Ondřej Nezhoda, brankář z Frenštátu pod Radhoštěm, jenž ve Vlčovicích již hostoval, na jarní část se vrátil do domovského klubu a nyní je již natrvalo hráčem FC Vlčovice-Mniší. Kádr rozšířil také původně hokejista Petr Wolf, který však v tomto úvodním utkání sezony byl připraven na střídačce jako náhradník, naopak do hry již nezasáhne Jaroslav Lichnovský, jenž ze zdravotních důvodů s fotbalem skončil.

Úvod prvního zápasu sezony byl pro obě mužstva hodně rozehřívací a šance přicházely postupně. Na straně domácího celku se pokoušeli prosadit Polášek, Zeman a Roman Jalůvka, střelu ze standardky hostů naopak vyrazil Nezhoda, skóre však nakonec k radosti vlčovických diváků otevřel ve 35. min. Štefek.

Ve druhém poločase měl ovšem více ze hry Jeseník a po faulu Drozda v 65. min. kopal Polónyi penaltu, kterou s přehledem proměnil. V 71. min. pak jeho tutovku zlikvidoval Nezhoda a hned v protiútoku využil chybu hostujícího obránce v šestnáctce Štefek a svým druhým gólem poslal Vlčovické znovu do vedení. To ještě navýšil v 82. min. Zeman, jemuž v akci 3 na 1 přihrával Jiří Jalůvka. Černoch sice o čtyři minuty později po přímém kopu snížil, ale tři body si již nakonec domácí pohlídali. „Trenérovi Jurčíkovi se podařilo poskládat sestavu tak, že hráčům ty posty sedí a vyhoví si. Neměli jsme lepší hráče než Jeseník, ale kluci svým nasazením vítězství vybojovali. Navíc jsme na Polónyiho praktikovali osobní obranu, Michal Růžička jej měl na starosti ve hře a Lukáš Polášek při standardkách,“ prozradil vedoucí vlčovického týmu Vojtěch Jalůvka.

Branky Vlčovic: 35. a 72. Štefek, 82. Zeman; sestava Vlčovic: Nezhoda – Růžička, L. Lichnovský, Zeman, Drozd, Jiřík (84. Mihál), J. Jalůvka, Polášek, Názalaník, R. Jalůvka (46. Světlík – 80. L. Harabiš), Štefek.

TJ Spálov – FC Vlčovice-Mniší 2:2 (2:1)

Spálov (cab) – Na malém hřišti s nekvalitním povrchem ve Spálově se těžko hraje, a tak každý získaný bod na této půdě je dobrý. Proto můžou být fotbalisté FC Vlčovice-Mniší s remízou ve druhém utkání sezony vcelku spokojeni.

Vlčovické poslal do vedení již po čtyřech minutách hry ze samostatné akce Zeman, čímž dokonale zaskočil domácí hráče. Ti se však brzy oklepali a otočili stav utkání. V 11. min. po dlouhém autu vyrovnal hlavou Klevar a o dvě minuty později proměnil po faulu Lukáše Harabiše pokutový kop Pop. Vlčovice se snažily o vyrovnání, dvakrát je zastavil odmávaný ofsajd a ve 43. min. Názalaníkův přímý kop cca z 23 m domácí brankář vyrazil.

Ve druhém poločase vlčovický celek ještě přidal na aktivitě, Polášek se dokonce dvakrát objevil sám před gólma- nem, jenomže nejprve těsně nedosáhl hlavou na centr z pravé strany a o několik minut později se z brejku neprosadil. Náznaky šancí měl také Spálov, ale jeho střely byly buď nepřesné, nebo je zblokovali vlčovičtí fotbalisté. V 75. min. zahrávaly Vlčovice přímý kop, důraznou střelu Světlíka však domácí brankář vyrazil na roh. Srovnat se nakonec povedlo v 90. min. Wolfovi, rovněž premiérovému střelci ve vlčovickém dresu, který usměrnil Lichnovského centr na zadní tyč.

„Úvod zápasu patřil nám, pak ale domácí začali uplatňovat svou důraznou hru a dostali se díky své zbrani na domácím hřišti, dlouhým autům házeným do šestnáctky, do vedení. Do druhého poločasu jsme přeskupili síly do rozestavení 4-3-3, do útoku se přesunul Polášek a tato změna domácí celkem zaskočila. Jejich hra už nebyla tak nebezpečná jako v první půli. Trenér Jurčík se střídáním snažil v závěru stupňovat tlak, což se mu povedlo a vyrovnali jsme. Domácí se snažili ještě o vstřelení branky a myslím, že rozhodčí nastavoval víc, než musel,“ okomentoval zápas vedoucí vlčovického mužstva Vojtěch Jalůvka.

Branky Vlčovic: 4. Zeman, 90. Wolf; sestava Vlčovic: Nezhoda – Růžička, L. Lichnovský, Zeman, Drozd, Polášek, Názalaník (72. Wolf - 92. Socha), R. Jalůvka, Světlík, L. Harabiš (13. Štefek – 79. Balcárek), D. Harabiš (57. Mihál).

I. B tř. mužů sk. D po 3. kole
1. Kopřivnice22006:16
2. Fryčovice22007:36
3. Veřovice22006:26
4. Starý Jičín22005:26
5. Vlčovice21105:44
6. Jeseník n. O.21015:33
7. Skotnice21012:23
8. Tísek21015:63
9. Mořkov21012:33
10. Spálov20112:61
11. Tichá20021:30
12. Ostravice20023:60
13. Lískovec20021:40
14. Kozlovice20022:70

Plochodrážníci Jan Macek a Roman Marek závodí v Česku i v zahraničí

Kopřivnice (cab) – Kopřivnický letní stadion je sice jedno velké staveniště, ale na strojích plochodrážníků WALBO RAILWAY Kopřivnice se rozhodně pavučiny netvoří a závodí na oválech doma i v zahraničí.

Ještě než se však zuby bagrů zaryly do země, proběhla na stadionu poslední letošní akce kopřivnického plochodrážního klubu. V sobotu 6. července se uskutečnil jeden ze série závodů mistrovství ČR ve flat tracku (tzv. americká plochá dráha, která má oproti klasické ploché dráze svá specifika). Vítězem v kategorii FT1 se stal Rakušan Manuel Hagleitner, v kategorii Classic dominoval Jiří Mikšovský a ve Veteránech triumfoval Jaroslav Franců před kopřivnickým jezdcem Jakubem Těžkým, další závodník Walba Petr Jurek skončil pátý.

V sobotu 13. července se v Žarnovici konalo poslední kolo I. ligy družstev, ale tomu kopřivnickému ve složení Michal Škurla, Jan Macek a Roman Marek se příliš nevedlo (pády a technické problémy) a obsadilo poslední příčku. Nicméně v konečném součtu ligy Kopřivnice stříbrnou pozici uhájila. O den později se Macek poprvé představil v extralize, když si jej vybral vedoucí týmu SC INTERTEAM Žarnovica. Ten nakonec vybojoval druhou příčku, k čemuž přispěl i jedním bodem ze tří startů kopřivnický plochodrážník. Ten byl opět v akci v sobotu 20. července, kdy se v maďarském Nagyhalászu postavil na start prvního závodu seriálu MACEC CUP, kterého se účastní jezdci z několika evropských zemí. Macek v tomto závodě nakonec obsadil ze 17 jezdců 12. příčku.

Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. července tentokrát závodil Roman Marek, který sbíral zkušenosti v Polsku v seriálu Nice Cup. Nejprve v Grudziądzu vybojoval s Nizozemcem Mikem Meijerem (v 1 jízdě vypomohl i Australan Brayden Mc Guinness) třetí příčku se stejným bodovým ziskem jako druzí Lotyši, v Gdańsku o den později se jim už tolik nevedlo a skončili čtvrtí. Hned ve středu 31. července se opět na plochodrážním ovále objevil Jan Macek, který startoval v Zielone Góře v semifinálové skupině družstev polského juniorského šampionátu v týmu s Petrem Chlupáčem a Danielem Šilhánem. Kopřivnickému juniorovi se první tři jízdy nepovedly, nezískal v nich ani bod, v té poslední dokonce upadnul, porouchal motorku a český tým nakonec obsadil poslední příčku. Druhý den však vyšel celému týmu o poznání lépe a skončil pátý, přičemž Macek získal dva body.

Další dva závody polského šampionátu juniorských družstev se konaly v úterý 6. a ve středu 7. srpna v Gnieznu. Rozhodčí zde byli neúprosní, udělili hodně červených karet a bohužel jednu z nich obdržel za pohyb na startu i Patrik Mikel v českém týmu, Mackovi se opět nevyhnuly technické problémy a pád, i přesto se postaral o zisk čtyř bodů, jenomže Team ACCR znovu skončil poslední. Totéž umístění přinesl i druhý den, ačkoliv ztráta byla pouhé dva body. Jan Macek skončil opět na zemi, v ostatních jízdách ovšem vybojoval alespoň dva body. V pátek se pak kopřivnický jezdec přesunul do Pardubic, kde plnil roli prvního náhradníka v semifinále Mistrovství Evropy juniorů do 19 let a na dráhu se dostal jen v tréninku.

Mistrovství Polska juniorských družstev pokračovalo dalším kolem v úterý 13. srpna v Rybniku, kde tentokrát startovali oba kopřivničtí junioři. Jan Macek získal 5 b., Roman Marek ovšem ani jeden a v součtu se 4 b. Daniela Šilhána to nestačilo na lepší než poslední místo. Tutéž příčku obsadil český tým i o den později, tentokrát se ziskem osmi bodů. Pět jich posbíral Šilhán, tři přidal Macek a nebýt pádu ze druhého místa, mohlo být konto bohatší. Marek bohužel zopakoval výsledek z předchozího dne, třikrát dojel čtvrtý a jednou spadl již na startu, když se mu zvedla motorka.

Letní slavnosti v Mniší

Soutěže pro nejmenší, nafukovací atrakce pro větší děti, hudební i sportovní program - takové byly sobotní Letní slavnosti v Mniší. Dopolední Běh oborou vystřídala zábava u kulturního domu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Soutěže pro nejmenší, nafukovací atrakce pro větší děti, hudební i sportovní program - takové byly sobotní Letní slavnosti v Mniší. Dopolední Běh oborou vystřídala zábava u kulturního domu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Výstavba nového chodníku

Po dobu výstavby nového chodníku u rodinné zástavby naproti Alšově ulici se musí řidiči připravit na dopravní omezení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Po dobu výstavby nového chodníku u rodinné zástavby naproti Alšově ulici se musí řidiči připravit na dopravní omezení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Tábor Malované písničky

Devatenáctý ročník tábora Malované písničky, připravovaného místním domem dětí, vyvrcholil v pátek 16. srpna velkým koncertem a výtvarnou výstavou účastníků v Kulturním domě v Kopřivnici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Devatenáctý ročník tábora Malované písničky, připravovaného místním domem dětí, vyvrcholil v pátek 16. srpna velkým koncertem a výtvarnou výstavou účastníků v Kulturním domě v Kopřivnici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS