Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 25.03.2020- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 12/2020 ze dne 25.03.2020

Zájem rekonstruovat centrum Kopřivnice mají čtyři firmy

Kopřivnice (dam) – O možnost přestavět centrum Kopřivnice se ucházejí čtyři firmy. V polovině minulého týdne byly na radnici otevřeny obálky s nabídkami zaslanými do již v pořadí druhého výběrového řízení na dodavatele stavby.

„V tomto opakovaném výběrovém řízení, po úpravách původního projektu, dorazily celkem čtyři nabídky. Jejich hodnocení bude nadále pokračovat. Společnost s nejnižší nabídkovou cenou jsme totiž vyzvali k doplnění některých informací a upřesnění nabídky,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že hodnoticí komise se má znovu sejít 31. března.

Nové zadávací řízení kopřivnická rada vyhlásila na konci ledna, poté co první pokus o výběr zhotovitele nákladných úprav v centru města vloni v říjnu skončil neúspěchem. Radní tehdy soutěž zrušili, neboť všechny nabídky byly mimo finanční možnosti města a i nejlevnější z nich byla tehdy zhruba o padesát milionů vyšší než projektovaná cena. Následovaly práce na úpravách zadávací dokumentace s cílem stavbu zlevnit.

Došlo například ke změně formátu a tloušťky velkoformátové betonové dlažby, k výměně původně plánovaných řezaných žulových kostek za zhruba o třetinu levnější kostky štípané. Z projektu zmizely i původně plánované květníky pro mobilní zeleň a kompromisy byly učiněny i v oblasti systému řízení pouličního osvětlení. Parkoviště u Lidické ulice, které mělo být původně dlážděno žulovou kostkou, nakonec pokryje asfaltobeton a připraveny jsou i další kompromisy oproti původnímu návrhu. Zároveň město výrazně uvolnilo původní kvalifikační kritéria, což mělo umožnit účast v tendru i menším firmám a zvýšit konkurenční tlak.

Přijatá opatření, zdá se, měla kýžený efekt, jelikož nabídky, které město ve druhém výběrovém řízení obdrželo, jsou v intencích projektanty předpokládané ceny. Bez dalších podrobností to uvedl starosta Miroslav Kopečný.

Na úpravy ploch okolo nového muzea přispěje kraj i Tatra

Stavba nové muzejní haly i výstavního depozitáře pro Slovenskou strelu běží podle plánu. Město má následně upravit plochy v okolí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Stavba nové muzejní haly i výstavního depozitáře pro Slovenskou strelu běží podle plánu. Město má následně upravit plochy v okolí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Dohoda o spolufinancování budování veřejných prostranství kolem nového technického muzea nákladních automobilů má smluvní podobu. Po kraji, který se městu zavázal pomoci už před časem, byla uzavřena smlouva i se společností Tatra Trucks.

Město má podle dohody s ostatními zainteresovanými partnery vybudovat nové příjezdové a přístupové komunikace k muzeu vznikajícímu v bývalé slévárenské hale Tatry. Přístup k novému muzeu bude řešen napojením z Husovy ulice. Město nechalo vyprojektovat a během letošního roku by mělo dát postavit veřejná prostranství a obslužné plochy jižně, jihozápadně a západně od muzea. Zároveň upravit stávající a vysadit novou zeleň v dané lokalitě, stejně jako instalovat veřejné osvětlení, realizovat odkanalizování navržených zpevněných ploch a komunikací, stejně jako nakoupit a instalovat mobiliář. Součástí celého projektu je také provizorní parkování pro automobily a autobusy budoucích návštěvníků muzea.

„Celkové předpokládané náklady na realizaci této zakázky byly v projektové dokumentaci vyčísleny na víc než 37 milionů korun, což přesahuje třicetimilionovou částku vyčleněnou na tento účel v rozpočtové rezervě města, proto jsme už vloni vstoupili v jednání s krajem a Tatrou o dalším financování této investice,“ vysvětluje starosta Miroslav Kopečný.

Podle jeho slov se podařilo dohodnout, že Moravskoslezský kraj přispěje 7,5 miliony korun na základě fakturace dle skutečných výdajů. Automobilka Tatra Trucks pak přidá částku 1,5 milionu Kč.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby veřejných prostranství v okolí nového muzea Tatry se stala akciová společnost Strabag. Město by mělo za realizaci ploch v okolí muzea zaplatit přes 33 milionů korun. Součástí této sumy ale nejsou náklady na vytvoření provizorního parkoviště nebo oplocení areálu, které měly být součástí první etapy realizace.

Úřad funguje ve zvláštním režimu

Kopřivnice (dam) – I po čtyřiadvacátém březnu bude Městský úřad v Kopřivnici fungovat v mimořádném režimu. Klientům se úřad v neodkladných záležitostech zpřístupní dvakrát v týdnu, a to v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin.

„Lidé, kteří budou potřebovat své záležitosti vyřídit, si telefonicky sjednají schůzku a jejich návštěva úřadu proběhne v dohodnutém termínu. Budova radnice nebude až do odvolání veřejnosti přístupná,“ tlumočila rozhodnutí úterní mimořádné rady města mluvčí Jana Hromočuková.

Ta také upozornila, že v těchto dnech je vypnut internetový objednávkový systém úřadu a lidé, kteří si přes něj již dříve jednání na městském úřadě sjednali, budou telefonicky kontaktováni. I nadále platí, že městský úřad funguje, ale záležitosti občanů vyřizuje především na základě elektronické komunikace či telefonního nebo písemného styku.

Radní se zabývali dokumentem statické dopravy

Kopřivnice (hod) – Koncepci statické dopravy města Kopřivnice před týdnem projednávala rada města a o týden dřív s ní byli seznámeni zastupitelé na semináři.

Koncepce statické dopravy byla zpracována v souběhu s Plánem udržitelné městské mobility a je jeho součástí. Koncepce statické dopravy je strategickým dokumentem, který detailněji řeší parkování a odstavování vozidel ve městě a podrobněji rozpracovává projekty z Plánu udržitelné městské mobility, který bude po posouzení vlivů na životní prostředí předložen radě a následně zastupitelstvu města ke schválení do konce června. Město na zpracování Koncepce statické dopravy obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 389 360 korun.

Zpracování této koncepce bylo vyvoláno stále většími problémy s parkováním ve městě. „Aut přibývá, my ale nechceme, aby se město změnilo v parkoviště. Na parkovišti by nikdo bydlet nechtěl. Rozhodli jsme se proto zmapovat situaci, ať máme k dispozici aktuální data a na jejich základě se můžeme rozhodnout, jak postupovat,“ řekl starosta města Miroslav Kopečný a pokračoval: „Na budování parkovišť město ročně vydá více než deset milionů korun. To je mnohem více, než kolik přispíváme například na veřejnou autobusovou dopravu. Bylo proto nutno hledat i jiná než investiční opatření.“

V rámci nezbytné analýzy byly mimo jiné provedeny průzkumy dopravního chování obyvatel města u 300 domácností a také detailní sčítání obsazenosti parkovacích a odstavných stání, včetně nelegálního parkování. Poté řídící skupina, složená z členů rady města, odborů radnice, Slumeka a dalších odborníků navrhla konkrétní realizační opatření, a to s podporou společnosti UDIMO, která Koncepci statické dopravy pro město připravovala. K návrhové části se mohla v závěru roku vyjadřovat i veřejnost.

Koncepce definovala několik základních směrů, kterými se město v oblasti řešení odstavování vozidel chce vydat. Prvním z nich je regulace parkování v centru města tak, aby do něj automobily vjížděly jen na nezbytně nutnou dobu, případně aby obyvatelé pro návštěvu centra využili jiné formy dopravy. „O konkrétní formě regulace budeme dále jednat, určitě ale chceme řešit také způsob komerčního využívání parkovacích ploch, například taxislužbu,“ řekl starosta. Město samozřejmě chce obyvatelům i návštěvníkům města nabídnout alternativní řešení, aby nemuseli zajíždět až do centra, případně aby auto rovnou nechali doma.

Parkování vozidel v obytných částech města by se mělo do budoucna řídit tímto principem: kdo chce parkovat u svého domu, aby na auto viděl, zaplatí si za parkovací kartu na základě postupného rozšiřování zón rezidentního parkování do všech obytných částí. „Za kartu pro první auto v domácnosti bude cena nižší, za druhé a další se bude zvyšovat,“ řekl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán. Kdo bude chtít parkovat bezplatně, využije záchytná parkoviště, která již postupně vznikají na okrajích sídlišť. Koncepce také přináší návrhy lokalit, kde by tato parkoviště měla vzniknout, včetně návrhu tzv. etážových stání, tedy jednoduchých dvoupodlažních objektů, které zdvojnásobí kapacitu parkování na vybraných místech. „Uvedená regulační opatření a investice do parkování budou probíhat ve vzájemné časové koordinaci,“ doplnil Jiří Štěpán. Město by v této souvislosti také přivítalo, kdyby vlastníci garáží na území města je více užívali skutečně k odstavování aut.

Radnice bude rovněž řešit rozmáhající se odstavování dodávek nejen na sídlištích, ale i jinde ve městě. Městská policie napočítala ve městě za jednu noc 70 odstavených dodávek. „Parkují na místech, která k tomu nejsou uzpůsobena, brání ve výhledu, zabírají místa pro osobní auta,“ řekl vedoucí odboru rozvoje Jiří Štěpán. Cílem je najít ve městě vhodnou plochu pro jejich odstavování. „Ostatní občané docházejí nebo dojíždějí do práce mimo své bydliště, totéž budou dělat řidiči dodávek,“ doplnil Jiří Štěpán.

Realizace koncepce bude znamenat potřebu významných finančních prostředků z rozpočtu města v příštích letech. Naopak prostředky, které město z realizace uvedených opatření v budoucnu získá, bude investovat do udržitelné dopravy. „Bezplatné parkování už dnes ve světě přestává být samozřejmostí. Byli bychom rádi, aby řidiči už při nákupu auta kromě jeho pořizovací ceny a nákladů na provoz a servis zvažovali, jak a za co budou řešit jeho parkování. Vždyť náklady na vybudování parkovacího místa jsou dnes často vyšší než hodnota vozu, který na něm pak stojí,“ řekl starosta Miroslav Kopečný. „Věřím, že realizací našich záměrů přispějeme k tomu, že naše město bude lépe vypadat a pohyb po něm bude bezpečnější,“ doplnil starosta.

Prázdninový provoz mateřských škol může ještě doznat změn

Kopřivnice (dam) – Informaci o prázdninovém provozu mateřských škol zřizovaných městem projednali minulý týden radní.

Plán letního přerušení provozu byl nastaven podobně jako v minulých letech, kdy vždy zůstává v provozu nejméně jedna z celkem devíti mateřských škol ve městě a místních částech tak, aby rodiče měli možnost využít služeb některého z předškolních zařízení v Kopřivnici. Školský zákon totiž v červenci a srpnu umožňuje přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou původní školka přerušila provoz. Plán počítá s tím, že jednotlivé mateřské školy budou během devíti týdnů letních prázdnin uzavřeny pět až sedm týdnů.

Pouze Mateřská škola na ulici České bude uzavřena po celou dobu letních prázdnin, a to z důvodu rozsáhlejších oprav spočívajících v celkové rekonstrukci elektroinstalace, které naplánovala radnice.

Zda se letní provoz mateřských škol bude řídit aktuálním plánem, v tuto chvíli ale není jisté. „Zatím jsme souhlasili s plánem letního provozu tak, jak nám byl standardně předložen. Pokud by ale bylo nutno reagovat na důsledky současného mimořádného stavu, tak se určitě s vedoucími mateřských škol sejdeme a budeme věc opětovně řešit. „Je možné, že někteří rodiče nemohou využít ošetřovného, ale například budou nuceni vyčerpat dovolené a v létě pak může být zájem o větší kapacitu mateřských škol, než je obvyklé. Určitě se to budeme snažit zohlednit,“ říká místostarostka Dagmar Rysová, garantka školství.

Kopřivnické mateřské školy byly v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 uzavřeny s účinností od pondělí 16. března, a to až do odvolání. Situace zatím nedává naději, že by mělo být toto opatření v nejbližší době zrušeno.

Při šití roušek si Kopřivničané pomáhají

Anh Nguyen rozdával už dvakrát před Kauflandem roušky především seniorům, kterým spolu s nimi předával rady, jak je používat.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Anh Nguyen rozdával už dvakrát před Kauflandem roušky především seniorům, kterým spolu s nimi předával rady, jak je používat.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (hod) – Stejně jako v celé republice i v Kopřivnici a jejích místních částech se po vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády o povinnosti zakrývání obličeje začaly šít roušky. Vyrábět je nejen pro potřebu svých nejbližších, ale i pro další začalo mnoho Kopřivničanů.

V úterý 17. března vyzvala radnice své zaměstnance, aby šili roušky nebo pomohli se zajištěním bavlněné látky pro jejich šití. Radnice ve výzvě upřesnila, že roušky budou k dispozici zaměstnancům. S podporou starosty města Miroslava Kopečného se zaměstnankyně zapojily do šití, praní, žehlení a distribuce roušek. Další zaměstnanci poskytli pomoc formou darování bavlněných látek. „Umožnili jsme některým našim zaměstnankyním šití roušek v rámci home office po dobu uzavření úřadu. Vlastní snahou jsme tak zajistili roušky pro všechny naše zaměstnance, včetně náhradních, a tyto postupně rozdáváme,“ uvedla Jana Klímová, tajemnice městského úřadu. „Solidární postoj, nasazení a smysluplná činnost pro lidi je pozitivním obrazem přístupu,“ dodala Jana Klímová.

V pondělí ráno roušky, které ušily nejen zaměstnankyně, ale přineslo i mnoho lidí na radnici, rozvážel místostarosta Stanislav Šimíček. „Lidé jsou úžasní a všem moc děkuji, cca 400 roušek jsem předal do Denního centra Racek pro lidi bez domova, do Střediska sociálních služeb města Kopřivnice pro pečovatelky v terénu, na LDN či do azylového domu s noclehárnou. Další mířily i na místní poštu,“ upřesnil místostarosta Šimíček, kam distribuoval roušky.

Šití roušek se rozjelo ve velkém a lidé se organizovali či si vzájemně pomáhali i prostřednictvím sociálních sítí. Sdílely se odkazy na střihy včetně postupů. Lidé si posílali informace o tom, kdo může nabídnout šňůrky, gumičky, látky, nitě, nebo se organizovalo půjčování šicích strojů či shánění náhradních dílů, když se stroj přehřál a pokazil.

Pomoc nabízeli i lidé, kteří sami šít neumějí. Například Zdeněk Dostál nebo Libor Hložanka zdarma vytiskli na 3D tiskárně pomůcku, která pomáhala při šití šňůrek pro roušky, lidem, kteří je šili pro své okolí, zdravotníky či nemocnice. O zakázky neměli nouze. Další z řady dobrovolníků Eva Weberová zase nabízela, že našité roušky předá do nemocnice.

Mezi největší výrobce roušek, kteří vyráběli zdarma, patřila Pavla Štěpánová z Vlčovic. Ta zorganizovala partu lidí, kteří se do výroby zapojili. „Šije nás 21 lidí, ale hlásí se další pomocnice. Každá má svůj úkol, samozřejmě každá doma, neshlukujeme se. Věci si předáváme bezkontaktně,“ uvedla Miroslava Štěpánová, matka organizátorky. Když začaly šít, zpočátku využívaly svůj materiál, jako staré povlečení a látky, které měly doma. „Jednorázové plachty, ze kterých stříháme filtry do roušek, nám dodali manželé Varaďovi z rehabilitací a manželé Šeří. Šňůrky nám věnovali manželé Berkovi. Látky nám dodávají všichni z Vlčovic, Mniší, Kopřivnice i Veřovic,“ okomentovala dodávku materiálu Miroslava Štěpánová. Počet roušek, který ve Vlčovicích vyrobili, už v pondělí ráno přesáhl 400 kusů. Všechny byly po ušití sterilizovány. „Do dnešního dne jsme předali roušky policii, LDN v Kopřivnici, Nemocnici NJ, hospicu v Novém Jičíně, seniorcentru OASA v Petřvaldíku. Dnes, tj. v pondělí ráno, se sterilizuje a balí 150 roušek pro nemocnici v Ostravě a pro bezdomovce v Kopřivnici,“ upřesnila Miroslava Štěpánová a dodala, že se děvčata z Vlčovic omlouvají občanům, kteří se zlobí, že jim nedávají roušky jako jednotlivcům - rodinám. „Zatím jsme se zaměřili na organizace, které si samy roušky nemůžou ušít, protože se starají o bezpečnost nás ostatních nebo o nemohoucí, kteří jsou odkázáni na lůžko. Děkujeme za pochopení,“ dodala Miroslava Štěpánová.

Už minulý týden v pátek a tento týden v pondělí rozdával roušky Anh Nguyen z Kopřivnice. Ten poznamenal, že roušky šije s rodiči. Rozdávání roušek avizoval na facebooku a chtěl je předávat především seniorům. Při předávání upozorňoval, jak správně používat roušku, což obdarovaní kvitovali a s radostí přijímali. Zatímco v pátek rozdal cirka 80 kusů před Kauflandem, v pondělí 50 kusů daroval radnici a dalších 50 kusů rozdával opět před Kauflandem. Jak informoval na facebooku, roušky jsou určeny pro seniory a zároveň poděkoval Pham Hung za ušití roušek.

Do výroby chybějících ochranných pomůcek se v nastalé situaci vrhly desítky a stovky lidí. Vyjmenovat každého, kdo rouškami vybavil sebe, svou rodinu či známé a další kusy nezištně či za náklady na materiál distribuoval mezi další potřebné, vzhledem k rozsahu celonárodního vzedmutí není možné.

„Jedeme naplno,“ zní v době pandemie Covid-19 z Tatry

Výroba v Tatře i v době karantény běží naplno. Podle svého šéfa firma zatím nepřipravuje žádné omezení produkce.
FOTO ARCHIV: DAVID MACHÁČEK
Výroba v Tatře i v době karantény běží naplno. Podle svého šéfa firma zatím nepřipravuje žádné omezení produkce.
FOTO ARCHIV: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (red) - Zatímco mnohé evropské automobilky i jejich dodavatelé v reakci na pandemii COVID-19 úplně zastavují či výrazně omezují své fungování, kopřivnická Tatra vyrábí a zatím ani neplánuje omezení produkce.

„Výroba v Tatře je kapacitně vytížena na maximum, jedeme naplno. O omezení výroby, zkracování pracovní doby či úpravě směn zatím neuvažujeme. Zatím nemáme žádné indikace, že by zákazníci omezovali či rušili projekty, ale je ještě příliš brzy na hodnocení dopadů,“ uvedl generální ředitel Pavel Lazar. Podle něj ale někteří subdodavatelé oznámili možnost zpoždění dodacích lhůt.

V areálu automobilky jsou zavedena přísná hygienická opatření. Od 19. března všichni zaměstnanci nosí roušky, u technicko-hospodářských pracovníků se v maximální míře využívá home office. Firma také omezila mezilidský kontakt. Porad se může účastnit maximálně 6 lidí. Zcela byly zakázány externí návštěvy a exkurze v Tatře. Automobilka také stáhla své zaměstnance ze zahraničí. Všichni ti, kteří se v poslední době vrátili ze služebních cest, mají povinnost kontaktovat své lékaře, a pokud by jim byla nařízena karanténa, dodržet ji.

Přísná opatření platí i při vjezdu dodavatelů a odběratelů do areálu TATRA TRUCKS. Řidiči vozidel musejí nosit roušku a ochranné rukavice. Kromě nezbytných činností při nakládce a vykládání vozidel či dalších nezbytných aktivit se musejí zdržovat v kabině vozidla a na minimum omezit kontakt se zaměstnanci Tatra Trucks.

Podle personální ředitelky Natálie Linhartové Tatra podobně jako ostatní podniky čelí nedostatku roušek a dalších ochranných prostředků: „Situaci řešíme svépomocí a díky nasazení zaměstnanců ji zvládáme. Ve shánění ochranných prostředků pomohla i naše partnerská společnost CSG, která roušky distribuuje do podniků skupiny,“ doplnila Linhartová. Podle jejích slov jsou v areálu firmy rozmístěny antibakteriální prostředky, ve výrobních areálech i kancelářských budovách je posílen úklid a prostory jsou dezinfikovány.

Přísná hygienická opatření včetně povinnosti nosit rukavice a roušky a pravidelně si měřit teplotu mají zaměstnanci závodního stravování. Firma také uzavřela kantýny a nechala v provozu pouze hlavní jídelnu, ve které se zaměstnanci stravují na směny a v dostatečných vzdálenostech jeden od druhého.

Epidemiologická opatření se dotkla i náboru zaměstnanců. Se zájemci o práci v Tatře firma aktuálně komunikuje pouze na dálku prostřednictvím aplikace Skype nebo telefonicky.

Ve Vlčovicích začíná výstavba kanalizace

Vlčovice (hod) – Stavební práce na kanalizaci se rozjedou v pondělí 30. března. Firma Staspo, spol. s r. o., začíná práce na stoce A, a to od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší.

„Výkopové práce budou probíhat v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Práce o sobotách provádíme dle potřeby. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, ale příjezd k jednotlivým rodinným domům bude vždy z jedné strany zajištěn. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na ulici a aby v rámci bezpečnosti dbali zvýšené opatrnosti,“ uvedl Marek Holuša, pracovník Staspo, spol. s r. o. a koordinátor stavby. Ten upozornil na to, že obchůzky ohledně aktualizace domovních přípojek se s ohledem na aktuální stav a karanténu odkládají. „Budeme vás včas informovat. V případě dotazů mi můžete volat na tel. 739 081 764 nebo napsat na e-mail holusa@staspo.cz,“ dodal Holuša.

Maturanti s napětím vyhlížejí podobu letošní zkoušky

Kopřivnice (dam) – Studenti maturitních ročníků místní průmyslovky a odborného učiliště stejně jako jejich pedagogové stále mohou jen s napětím očekávat, jakou formu bude mít ukončení jejich středoškolských studií.

Po čtrnácti dnech od uzavření škol už vědí, že rozhodně nebudou psát slohové maturitní práce ani z českého, ani z cizího jazyka. Podle původních plánů se přitom maturitní písemky z češtiny měly psát už za necelé dva týdny ve středu 8. dubna. Státní maturita se omezí pouze na didaktické testy, které se budou psát nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol. K tomu by po pondělním vystoupení vládních představitelů nemělo dojít dříve než v polovině května. To rozhodně výrazně naruší plánovaný harmonogram maturit na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Kopřivnici. Tam totiž již v polovině dubna měly proběhnout praktické maturity. Didaktické testy společné části státní maturity se měly vyplňovat 4.–6. května a ústní zkoušky měla zdejší škola v plánu od 18. do 28. května. Jak bude nový harmonogram maturit vypadat stejně jako termíny přijímacích zkoušek, si ředitel VOSKOP Jan Pavelka netroufá odhadnout. Spekulovat nechtěl ani o tom, zda dojde k prostému posunutí termínu jednotlivých částí maturitní zkoušky, nebo zda dojde ke krácení prodlev mezi nimi a zhuštění původního plánu.

Podle ministerstva mají jednotné přijímací zkoušky proběhnout nejdřív 14 dnů po otevření škol a budou pouze jednokolové. Počítá se i s urychlením celého procesu hodnocení maturit. Ministerstvo poskytne školám klíč k vyhodnocení jednotných didaktických testů a jejich opravování bude probíhat na školách samotných, a ne centrálně, jak bylo v posledních letech zvykem. V případě, že by se epidemiologická situace nelepšila a školy se neotevřely nejpozději 1. června, prezentoval ministr školství také záložní plán, podle kterého by se maturity letos vůbec neuskutečnily. A maturitní vysvědčení by vzniklo zprůměrováním výsledků středoškoláků ze tří posledních vysvědčení.

I v současné nepříliš přehledné situaci maturanti stejně jako ostatní žáci zdejší střední školy pokračují v domácím vzdělávání. Prostřednictvím e-mailu, webu školy a programu Bakaláři vyučující zasílají podklady k samostudiu, domácí úkoly a někteří realizují i videokonference s výukou.

Zápisy do prvních tříd se musí obejít bez přítomnosti dětí

Kopřivnice (cab) – Krizová opatření kvůli koronavirové pandemii zasáhla do oblasti školství výrazným způsobem a letošní zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 sice proběhnou, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona ve školách zřizovaných městem Kopřivnice od 16. do 30. dubna. Na ZŠ sv. Zdislavy proběhne zápis v termínu 1. až 19. dubna a na ZŠ Floriána Bayera se zápis uskuteční ve dnech od 16. do 30. dubna. Je však nutné zdůraznit to, že zápisy do prvních tříd letos proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. „Přihlášku může rodič doručit čtyřmi způsoby – do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), poštou nebo osobním podáním na příslušné škole. Je však třeba sledovat webové stránky příslušné školy, která uvádí aktuální organizační informace,“ upřesnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Michaela Rašková. Každá škola má svůj spádový obvod, ale rodiče si mohou vybrat, na kterou školu zapíší své dítě. To, zda jejich žádosti bude vyhověno, bude záviset na kapacitních možnostech školy.

Začaly se čistit chodníky. Cesty a parkoviště v létě

Slumeko začalo s jarním úklidem chodníků i ulic ve městě. Úklid parkovišť byl odložen na dobu po skončení mimořádných opatření.
ILUSTRAČNÍ FOTO: DAVID MACHÁČEK
Slumeko začalo s jarním úklidem chodníků i ulic ve městě. Úklid parkovišť byl odložen na dobu po skončení mimořádných opatření.
ILUSTRAČNÍ FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Avizovaný úklid komunikací, parkovišť a chodníků od posypového materiálu a dalších nečistot se ve městě z důvodu nouzového stavu opět odkládá.

„Plošné čištění komunikací se prozatím odkládá na příznivější dobu. Stáhli jsme již dopravní značky. Bude ale probíhat čištění chodníků, s kterým jsme již započali. Čištění chodníků bude probíhat bez jakéhokoliv omezení v dopravě. Budou zameteny i ulice, ale bez parkovišť, parkovacích pruhů a zálivů. V létě pak provedeme opětovné čištění snad i s plochami parkovišť a obnovou vodorovného dopravního značení,“ upřesnila Dagmar Šmiřáková, pracovnice Slumeka, která má na starosti komunikace.

Stíny

V blíže neustanovené době od konce února do poloviny března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Husově přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se vloupal do jedné z garáží poblíž koupaliště. Z té odcizil čtyři plechové disky včetně pneumatik a následně se vloupal do zde zaparkovaného a uzamčeného automobilu zn. Škoda Octavia, z něhož odcizil kompletní vzduchové sání, dvě xenonová světla a rezervní kolo. Poškozenému 42letému majiteli vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 21 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z OO v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

Hlášení městského rozhlasu nově běží v titulku na KTK

Kopřivnice (hod) – Kabelová televize Kopřivnice od minulého týdne přenáší hlášení městského rozhlasu v textové podobě. Jedním z důvodů je i snaha zajistit maximální informovanost obyvatel o dění ve městě v době koronavirových opatření.

„Kabelová televize Kopřivnice již koncem minulého století začala poskytovat službu, která umožňovala přenášet hlášení městského rozhlasu na Infokanálu KTK. V době hlášení městského rozhlasu docházelo k automatickému přepnutí zvukového doprovodu na Infokanálu KTK a obyvatelé města mohli poslouchat hlášení z reproduktorů svých televizorů. Toto řešení umožňovalo rozumět hlášení městského rozhlasu, které bylo počátkem století mnohdy nekvalitní a nesrozumitelné. S přechodem na digitální vysílání KTK musela být tato služba zrušena. Doposud používané přepínání zvuku Infokanálu KTK a hlášení rozhlasu bylo nahrazeno samostatným zvukovým kanálem v rámci digitálního vysílání. Tento samostatný zvukový kanál se aktivoval v případě, že probíhalo hlášení městského rozhlasu. Mnozí občané však nedokázali své televizní přijímače nebo set-top-boxy přepnout na tento samostatný zvukový kanál, což vedlo k nespokojenosti s tímto technickým řešením,“ uvedl Jan Bittner, jednatel Kabelové televize Kopřivnice.

Vzhledem k tomu, že hlášení městského rozhlasu je v Kopřivnici považováno za významný způsob informování veřejnosti, Kabelová televize Kopřivnice v úzké spolupráci s Městským úřadem Kopřivnice hledala způsob, jak hlášení rozhlasu na televizní obrazovky opět dostat. „Jako nejvhodnější řešení byl vybrán textový přenos hlášení městského rozhlasu na televizní obrazovku. Zvukové hlášení městského rozhlasu, které probíhá na území Kopřivnice, je v rámci televizního vysílání Infokanálu KTK přenášeno jako běžící titulek a občané si mohou v klidu přečíst, co je hlášeno,“ upřesnil Jan Bittner.

Hlášení městského rozhlasu je textově zobrazováno ještě pět minut poté, co skončí relace v reproduktorech. Titulek má výraznou žlutou barvu a je opatřen informací, o jaké hlášení městského rozhlasu se jedná. „Podařilo se nám tak zajistit v úzké spolupráci s městem maximální způsob informovanosti občanů o současné krizové situaci v souvislosti s koronavirem tak, aby se informace dostaly zejména k seniorům, kteří nevyužívají pro zjišťování informací internet a raději si zapnou televizor,“ dodal jednatel Kabelové televize Kopřivnice.

Od příštího týdne se začnou sbírat plechovky spolu s plastem

Kopřivnice (hod) – Od dubna se začnou v Kopřivnici a místních částech sbírat kovové obaly společně s plasty. Do žlutých kontejnerů nebo i žlutých pytlů, které vydává radnice majitelům rodinných domů, budou moci lidé vhazovat plechovky od nápojů, vymyté konzervy od potravin, prázdné obaly od sprejů, kovové i hliníkové nádobí. „Do žlutých kontejnerů se nebude moci vhazovat nebezpečný odpad – tzn. například plechovky od barev, benzínu či motorových olejů. Tento odpad patří na sběrný dvůr, kam jej lidé mohou odevzdat zdarma. Na kontejnery budou postupně umisťovány šedé nálepky, na kterých budou vyobrazeny obaly, které je možné do kontejnerů vhazovat,“ upřesnila Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí kopřivnické radnice.

Se spuštěním sběru kovů rovněž dochází k navýšení intervalu svozu žlutých kontejnerů. „Zatímco do konce března probíhal svoz 1x týdně, od dubna se obsah žlutých kontejnerů bude vyvážet 3x za 14 dní, tedy v pondělí, ve čtvrtek a středu,“ uvedla Lucie Kubalcová.

„Sbírat kovové obaly společně s plasty je krok správným směrem. Tímto opatřením jsme zase o kousek dál k lepší recyklaci odpadu v Kopřivnici. Připravuje se nový zákon, díky kterému by se měla výrazně zvýšit cena za netříděný odpad vyvezený na skládku. V případě, že budeme zodpovědní v třídění odpadu, bude se nás týkat recyklační sleva. Mysleme ekologicky i ekonomicky a třiďme odpad. Má to smysl,“ sdělil místostarosta Stanislav Šimíček, garant životního prostředí.

Sběrný dvůr bude i v dubnu otevřen jako v zimním období

Kopřivnice (hod) – Od středy 1. dubna nedojde k prodloužení provozní doby sběrného dvora na ulici Panské, který provozuje společnost Slumeko, jak tomu bývá v letních měsících.

„Z důvodu přijatých opatření zůstane sběrný dvůr otevřen v pracovní dny do 17 hodin a v sobotu do 12 hodin,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí kopřivnické radnice.

Ukliďme Česko se překládá na podzimní měsíce

Kopřivnice (hod) – Dobrovolnická úklidová akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko, která měla proběhnout v sobotu 4. dubna, se odkládá na podzimní termín.

„Až pominou přijatá omezení v souvislosti s nákazou koronaviru, bude stanoven termín úklidové akce a poté oslovíme všechny organizace a dobrovolné spolky s nabídkou spolupráce na úklidu Kopřivnice a okolí,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí kopřivnické radnice, která je koordinátorkou dobrovolnické akce.

Město koupilo Treuchelův obraz

Olejomalba Josefa Treuchela, o jejímž nákupu rozhodli radní, bude po vyčištění a úpravě rámu zdobit interiér Ringofferovy vily.
FOTO: OŠKS
Olejomalba Josefa Treuchela, o jejímž nákupu rozhodli radní, bude po vyčištění a úpravě rámu zdobit interiér Ringofferovy vily.
FOTO: OŠKS

Kopřivnice (dam) - Kolekce výtvarných děl v majetku města se rozrostla o další z pláten zdejšího rodáka, akademického malíře Josefa Treuchela. Radní v minulém týdnu odhlasovali nákup rozměrné olejomalby, kterou zdejší umělec vytvořil v roce 1958, tedy v době těsně před ukončením studií v ateliéru Antonína Pelce na pražské AVU.

„Město bylo osloveno soukromou majitelkou s nabídkou prodeje obrazu, který získala z pozůstalosti. Dílo městu nabídla za přijatelnou cenu a vzhledem k tomu, že stále ještě vybavujeme interiér Ringhofferovy vily, rozhodli jsme se jí využít,“ okomentoval nákup obrazu starosta Miroslav Kopečný.

Olejomalba o rozměrech 2 × 1 metr, jejímž námětem je letní pohled na Kopřivnici, je jako řada Treuchelových děl ve stylu expresivně orientovaného realismu. Po základním vyčištění a drobné opravě rámu by obraz měl být k vidění v reprezentačních prostorách Ringhofferovy vily.

Divadelní Kopřiva letos vyraší zřejmě až v říjnu

Kopřivnice (dam) – Ještě na přelomu února a března představovali organizátoři na sociálních sítích jednotlivá představení a osobnosti, které měly být mezi 22. a 24. dubnem hosty letošní Kopřivy. Jen o pár dnů později bylo všechno jinak, 34. ročník přehlídky netradičního divadla se v obvyklém jarním termínu neuskuteční.

„Nevzdáváme se naděje, že Kopřiva letos proběhne. Zatím vše směřuje k termínu 22. až 24. října a věřím, že všechno klapne. Pokud by karanténa trvala do srpna, tak samozřejmě ještě může být všechno jinak, ale pevně doufám, že to se nestane,“ říká Jiří Cachnín, zakladatel a dramaturg oblíbeného festivalu divadla v Kopřivnici.

V prostorách zdejšího Katolického a kulturního domu by měla vystoupit stejná obsada divadel, jak bylo plánováno na duben. Diváci se tak mohou těšit na divadelníky nejen z tuzemska a Slovenska, ale i na představení z Polska a Litvy. Zachováno zůstane rovněž ústřední téma přehlídky, které zní „Jen PRAVDA je zajímavá“. Pořadatelé počítají i s uskutečněním diskuzního kulatého stolu před začátkem divadelní části festivalu, seznam diskutujících hostů ale může ještě doznat změn.

Umělci se se svými diváky a posluchači setkávají ve virtuálních obývácích

Kopřivnice (dam) – Uzavřená divadla, kina, koncertní sály, muzea, knihovny i hudební kluby – epidemie COVID-19 donutila publikum i umělce hledat alternativní možnosti vzájemného setkávání. V digitální současnosti to naštěstí není tak neřešitelný problém, a tak se síť internet začala v posledních týdnech doslova hemžit velmi atraktivními nabídkami pro milovníky živé kultury. Živé přenosy nebo záznamy divadelních představení, koncertů, virtuální prohlídky muzeí a galerií, elektronické knihy a záznamy autorských předčítání nebo zajímavé filmové tituly mohou lidé v době karantény najít na internetu buď zcela zdarma nebo mohou různými způsoby umělcům poslat částku, která jim pomůže překonat období, jež je ekonomicky náročné i pro umělce a scény, na kterých působí. Vybrali jsme pro vás několik tipů na to, jak si dopřát kulturní zážitky i v době, kdy jsou i kopřivnické kulturní sály pusté.

Za pozornost jistě stojí on-line festival #kulturažije. Na návštěvníky stránek čeká celá řada zajímavých divadelních představení, ale třeba také koncertů. Lidé navíc mohou prostřednictvím sbírky na Donio na vystupující umělce přispět. A to se skutečně děje. Například Dejvické divadlo se svou inscenací Černá díra tímto způsobem vybralo úctyhodných 217 tisíc korun. Atraktivní programy festival nabízí denně. Zajímavé pro kopřivnické publikum by mohlo být například živě streamované představení komedie Společenstvo vlastníků v podání Divadla Vosto5. Tatáž inscenace hry Jiřího Havelky měla být k vidění ve čtvrtek 26. března ve velkém sále kulturního domu. Sobotní přenos, který na MallTV začíná v 19:55, je tak vítanou náplastí pro všechny, kdo měli na představení vstupenku a nyní čekají na náhradní termín uvedení.

Kdo dává přednost muzice, může jen o pět minut později na stejném místě přijmout pozvání do zkušebny kapely Mňága a Žďorp. Valmezská legenda chystá koncert – JukeBox aneb písničky na přání.

Internetovým produkcím se nevyhýbají ani regionální umělci. Příkladem může být ansámbl ostravského Divadla Mír. To na vzniklou situaci zareagovalo velmi rychle a na svém YouTube kanálu začalo vysílat nejen improvizační představení Třech tygrů, kde se o hudební doprovod stará původem kopřivnický pianista Martin Pančocha a kteří už s úspěchem opakovaně vystupovali i v Kopřivnici. Touto formou prezentovali v Míru divákům i autorskou novinku Štěpána Kozuba „Trochu hodně mimo“, která měla premiéru na komorní scéně MirOff jen pár dnů před nuceným uzavřením divadel. Sledovat facebookové stránky Divadla Mír nebo přímo jeho YouTube kanál se proto rozhodně vyplatí.

Na nový typ hudebních produkcí hromadně v době karantény přecházejí i hudebníci. Například houslový virtuos Pavel Šporcl zakoupil novou 4K kameru a mikrofony a v průběhu následujících tří týdnů bude hrát pro radost své oblíbené skladby. Tedy od klasiky ke crossoveru až popu. Koncerty ze Šporclova obýváku je možné sledovat dvakrát týdně živě na jeho facebookovém profilu.

Hrát nemohou ani významné orchestry. Berlínští filharmonikové tak na svém webu zpřístupnili archiv s více než šesti sty koncerty z posledních deseti let včetně přestávkových rozhovorů s dirigenty a sólisty. Spousta špičkové symfonické hudby je tak k dispozici na jejich webu, užít si ji je možné zdarma po registraci a zadání kódu BERLINPHIL.

Kdo dává před klasikou přednost uvolněnějšímu swingu, určitě ocení návštěvu SwingHouse, kde každý večer od 19 hodin parta mladých hudebníků včetně kopřivnického Jana Galii pořádá veřejné swingové „tančírny“ s hosty. Kdo má chuť podpořit místní alternativní scénu, může si například pořídit některou z desek kapely Nierika na platformě Bandcamp. Veškerý příjem z prodeje této muziky podpoří lokální Mandala Crew či Piperrecords, kteří vozí hudební alternativu do Kopřivnice.

Prázdnotou zeje i zdejší kinosál a milovníci filmů musejí nové zážitky také hledat na internetu. Milovníci festivalově laděné produkce jistě ocení nabídku kompletní kolekce filmů nominovaných na letošní České lvy, ty jsou aktuálně společně s řadou dalších titulů k vidění či ke stažení na portálu DAFilms za poplatek zdaleka nedosahující vstupenky do kamenného kina.

Kdo dává přednost českým filmům prověřených časem, měl by na YouTube navštívil stránku Česká filmová klasika, na které je víc než devadesát českých filmů natočených od třicátých do osmdesátých let minulého století. Na své si přijdou milovníci legendárních komedií, dramat, historických filmů i dokumentů. V nabídce je mimo jiné půlhodinový dokument Emil Zátopek natočený o místním rodákovi v roce 1954.

Virtuálně je možné vyrazit také do muzeí. I v době uzavřených hranic je možné prostřednictvím internetu projít mimo jiné Guggenheimovo muzeum v New Yorku. Nebo je možné detailně prozkoumat stovky a tisíce fascinujících exponátů Britského muzea v jeho graficky zajímavé virtuální prezentaci. Komu by chyběla návštěva svatostánku, nemusí se omezovat v rozletu a může alespoň virtuálně vyrazit do centra křesťanství a na webu virtuálně projít baziliku sv. Petra ve Vatikánu. Kdo dává před památkami přednost modernímu výtvarnému umění, užije si spoustu příjemných zážitků na Jeden z mála dochovaných snímků kopřivnické izolační nemocnice, od jejíhož otevření uplynulo sto let.
FOTO: ARCHIV MUZEA FOJTSTVÍ
Jeden z mála dochovaných snímků kopřivnické izolační nemocnice, od jejíhož otevření uplynulo sto let.
FOTO: ARCHIV MUZEA FOJTSTVÍ

V březnu letošního roku uplynulo sto let od otevření izolační nemocnice v Kopřivnici. V provozu byla krátce a jediné, co po ní zůstalo, je místní pojmenování „Špitálky“, dnes známé již jen mezi pamětníky.

Poprvé se o zřízení nemocnice hovořilo v prosinci 1907 u příležitosti blížícího se šedesátého jubilea panování císaře Františka Josefa I. Náklady byly ovšem natolik vysoké, že ani vozovou továrnou přislíbený příspěvek padesát tisíc korun stavbu nerozhýbal. Po tříletém úsilí padl návrh požádat o propůjčení některé z továrních budov, případně zřídit nemocnici v bývalé četnické stanici.

Změnu přinesla až první světová válka. Továrna se tehdy dostala pod vojenskou správu a její produkce se zaměřila výhradně na válečný průmysl. Pracovalo zde více než čtyři tisíce dělníků a na jedenáct set válečných zajatců. Hromadné ubytování, příhodné pro šíření infekčních chorob, s sebou neslo hrozbu epidemie, která by vyřadila velké množství těžko nahraditelných pracovních sil. A proto továrna v roce 1917 vybudovala v polích mimo zástavbu poblíž silnice na Závišice infekční barák č. p. 397. Dvaapadesát metrů dlouhá přízemní stavba se čtyřiceti lůžky, kuchyní a skladištěm se nacházela v zahradním areálu na dnešní ulici České.

Po válce pozbyla izolační nemocnice pro továrnu význam. Naopak vzrostla potřeba budování zdravotnických zařízení v civilním sektoru. Touto otázkou se mimo jiné zabývala obecní rada v poválečném programu rozvoje Kopřivnice. Také nadřízené úřady žádaly založení nemocnice pro Kopřivnici a širší okolí. Nejprve chtěla obec továrně platit za péči o nemocné, následně měla v úmyslu nemocnici pronajmout a provozovat ji vlastními silami. Nakonec správa vozové továrny v čele s Leopoldem Paschingem darovala Kopřivnici izolační nemocnici u příležitosti uctění památky sedmdesátých narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Nemocnice byla slavnostně předána do obecní správy dne 18. března 1920. Personál tvořil lékař, ošetřovatelka, kuchařka, noční hlídač, donašečka potravin a dezinfikátor.

Na financování provozu, jehož roční náklady činily zhruba čtyřicet tisíc korun, se měla podílet také okolní města Příbor a Štramberk, společně s přibližně desítkou přilehlých obcí. Dohoda však nikdy nebyla naplněna a financování zůstalo pouze na Kopřivnici. Posledním pokusem o udržení nemocnice byla marná snaha o její převzetí státem. V prosinci 1920 dostal personál nemocnice výpověď, až na kuchařku a ošetřovatelku. Pro potřeby místních obyvatel zůstala jen jedna izolační místnost. Ke konečnému uzavření nemocnice došlo 30. listopadu 1922 a následně v objektu nemocnice vznikly malé nájemní byty pro staré a sociálně slabé občany. V roce 1926 se Kopřivnice připojila k epidemické nemocnici v Zábřehu nad Odrou, kam odesílala k léčení své nemocné.

Nutno podotknout, že nezdařený projekt vlastní nemocnice byl patrně jediným, který z poválečného programu rozvoje Kopřivnice nevyšel. Městys se v nové republice snažil všestranně rozvíjet, počínaje zásobováním, přes elektrifikaci až ke zřízení obecní knihovny. Vše s cílem zajistit úroveň občanské vybavenosti potřebnou pro povýšení Kopřivnice na město.

Ondřej Šalek,

Muzeum Fojtství

Dopisy čtenářů

Město Kopřivnice a blízká budoucnost

Občané našeho města s podivem sledují postupná prohlášení svých čelných představitelů, kdy nečekaným odchodem členky Rady města dostala současná koalice nejen těžkou psychickou ránu, ale navíc fakticky se její spojenectví nepochopitelně hroutí.

Připomínám, že politika, i ta místní, má být veřejnou službou svým občanům, kteří oprávněně očekávají naplnění slibů, min. na toto volební období.

Stanovené úkoly jsou odvážné a nelehké. Jejich komplexní realizace a uvedení v život nebudou vůbec jednoduché. Chtěl bych tady zmínit alespoň tři z nich, kdy bude potřeba velké jednoty.

1. Výstavba domova pro seniory, ve spolupráci města s Moravskoslezským krajem. Jde o zařízení nejvýše potřebné, na které občané čekají již 25 let a nyní spěje do finále. Nejde jen o stavbu samotnou. Součástí úspěšného uvedení do provozu bude výběr profesionálního a vlídného personálu, který je vždy duší domova. Vždyť půjde o péči cca 80 seniorů. A tady musí zřizovatel i radnice napnout společně své síly k zajištění standardní úrovně provozu.

2. Rekonstrukce a modernizace centra města Kopřivnice je rovněž obrovským úkolem. Nemělo by jít jen o estetizaci tohoto prostoru, jako jsou nové zpevněné plochy, dílčí zeleň, případně nové stavební prvky, ale také o snahu přilákat do tohoto místa občany všech generací. Aby tady proudil život, obchod, služby i zábava. Žel, některé budovy lemující vytyčený prostor mnohdy připomínají zanedbaná a vybydlená místa, či prostory obchodů s nepřitažlivým sortimentem. Byť tyto všechny nemovitosti nepatří městu, jsem přesvědčen o povinnosti města vtáhnout jejich majitele do celkového záměru. Cílem je zvýšení kvality místa, jeho přitažlivosti, aby se stalo skutečným centrem Kopřivnice a místem setkávání, ne pouze zónou průchozí.

3. Stabilizace vedení města a pracovníků radnice v době, kdy celý svět je pod tlakem zhoubné pandemie. Pouze spojené síly současné koalice, při vědomí zodpovědnosti, budou s to plnit vše potřebné a dotáhnou společnou káru s přesvědčivým výsledkem do příštích komunálních voleb.

Držím palce.

Jaroslav ŠulaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

S Danou Zátopkovou se lidé rozloučili alespoň u televizních obrazovek

Praha (cab) – Poslední rozloučení s legendou československé atletiky, olympijskou vítězkou v hodu oštěpem z Helsinek z roku 1952 Danou Zátopkovou, která zemřela v pátek 13. března ve věku 97 let, se z důvodu mimořádných opatření kvůli koronavirové pandemii konalo o týden později ve strašnickém krematoriu za účasti pouze několika jejích nejbližších přátel a významných osobností českého sportu.

Obřad zorganizoval Český olympijský výbor a armáda a místo bylo až do poslední chvíle utajováno, aby se tam neshromažďovala veřejnost. Ta se s Danou Zátopkovou mohla rozloučit alespoň na dálku, celý smuteční akt totiž přenášela živě Česká televize.

Před samotným obřadem řekli pár slov k držitelce zlaté a stříbrné olympijské medaile, dvojnásobné mistryni Evropy, několikanásobné československé mistryni, trenérce a atletické funkcionářce ředitel Armádního sportovního centra Praha Jaroslav Priščák a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, jenž mimo jiné zmínil, že obdržel kondolenci od předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha.

Dále promluvili Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, místopředseda Českého olympijského svazu a viceprezident Evropské atletické asociace, a Oldřich Svojanovský, předseda Českého klubu olympioniků a dlouholetý Danin přítel. Ten dodal, že po uklidnění situace, až se budou moci lidé scházet, by měly přijít rozlučkové akce i pro veřejnost, a to zádušní mše v Břevnovském klášteře a uložení urny Dany Zátopkové na hřbitově Valašský Slavín v Rožnově pod Radhoštěm vedle jejího manžela, které by se mělo uskutečnit v rámci Běhu rodným krajem Emila Zátopka, jehož XVIII. ročník se bude konat v září. Obou pietních akcí se zúčastní také zástupci města Kopřivnice.

Jak si sama Dana Zátopková přála, při smutečním obřadu zahrál písně v doprovodu cimbálu vojenský umělecký soubor Ondráš a smuteční řeč pronesli sportovní komentátor Štěpán Škorpil a bývalý ředitel Českého atletického svazu František Fojta.

Jakmile jde do tuhého, dokážeme přidat něco navíc, říká Jakub Mach

Kapitán kopřivnických hokejistů Jakub Mach je s odehranou sezonou spokojený, ale mrzí jej, že tým nemohl poděkovat svým fanouškům.
FOTO ARCHIV: KRISTINA ČABLOVÁ
Kapitán kopřivnických hokejistů Jakub Mach je s odehranou sezonou spokojený, ale mrzí jej, že tým nemohl poděkovat svým fanouškům.
FOTO ARCHIV: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Kapitán kopřivnického hokejového mužstva Jakub Mach nechyběl ani v jednom ze 40 utkání základní části a ve třech zápasech v play-off, které v této sezoně tým odehrál. Během nich si připsal celkem 26 bodů za deset branek a 16 asistencí. V následujícím rozhovoru se vyjádřil k předčasně ukončené sezoně a nezapomněl také poděkovat fanouškům.

Sezona nebyla řádně ukončena, ale jak hodnotíte alespoň to, co jste odehráli?

Před sezonou a během ní nás opustilo několik hráčů, navíc Robinu Gebauerovi ještě dlouhou dobu běžela stopka. Všechno to byli hráči, kteří se starali hlavně o produktivitu, ale museli jsme se s tím nějakým způsobem vypořádat. Asi si to jistou dobu sedalo a lepší období střídala horší, ale řekl bych, že jsme se s tím vypořádali především postupně zlepšenou obranou a nějaké ty góly jsme byli pořád schopni dávat. Výkonnost pak gradovala s koncem základní části a v play-off jsme podle mě odehráli výborná utkání.

Na co jste se mohli v sezoně spolehnout a co naopak vaši hru sráželo dolů?

Opřít jsme se mohli určitě jako vždy o Petra Hromadu v bráně a o týmového ducha. Dlouhou dobu nás, řekl bych, srážela nedisciplinovanost a přesilové hry.

Jak fungovala souhra s hráči z Poruby? Bylo těžké se s nimi sehrát, když některý zápas byli, někdy zase chyběli?

Myslím, že jako první lajna Bostonu to nebylo, ale že by v tom byl nějaký velký problém, taky ne.

Proti kterému týmu se vám nejhůře hrálo, který vám naopak nejvíce vyhovoval a proč?

Jako nejtěžší soupeř se mi vybaví Šumperk a Valašské Meziříčí, protože jsou to za mě dvě nejkvalitnější mužstva v lize, ale těžko se nám hrálo i s týmy z nižších pater tabulky, se kterými jsme museli tvořit, a oni čekali na naše chyby. To nám, si myslím, moc nesedělo. Nejvíce nám vyhovoval nejspíš Havlíčkův Brod, i když hrál nahoře, a Moravské Budějovice.

Na konci základní části jste si skvělými výsledky vybojovali postup do play-off. Bylo to díky tomu, že i předtím jste hráli dobrý hokej, ale konečně se ukázal jakýsi týmový duch?

Během sezony jsme dokázali hrát dobrý hokej, ale střídaly se horší výkony s lepšími, takže to pořád bylo tak na hraně účasti v play-off. Ale jakmile jde do tuhého, dokážeme přidat něco navíc a dokážeme si to uhrát.

Byl postup do play-off splněná povinnost nebo po průběhu sezony dílčí vítězství?

Já bych řekl, že play-off pro nás není samozřejmost, ale neúčast by bylo zklamání. Letos to nebylo vůbec jednoduché, protože do naší skupiny připadly tři nejlepší týmy z jižní skupiny, alespoň podle výsledků loňské sezony. Takže dílčí úspěch ano, ale my jsme chtěli zase o kousek posunout kopřivnický hokej postupem do semifinále, což by byl pro nás úspěch.

Ačkoliv teď už to jsou spekulace, věřili jste po vedení v sérii 2:1, že přes Havlíčkův Brod postoupíte?

My jsme tomu i přes kvalitu soupeře věřili celou dobu a věřili jsme, že sérii doma v příštím zápase vítězně ukončíme a postoupíme do semifinále. Bohužel do toho vstoupily jiné okolnosti, které je třeba respektovat.

Až se vše vrátí do normálu, plánujete s týmem nějakou rozlučku (snad to nebude na začátku nové sezony)?

Těžko říct, kdy to bude možné. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet, rádi bychom poseděli u limonády jako každý rok.

A co nějakou akci s fanoušky? Nebo alespoň něco prostřednictvím sociálních sítí?

V plánu byla i akce s fanoušky jako každý rok, ale nevím, jestli na ni letos dojde. Když se rozhodlo, že na ledě se rozloučit nepůjde, padl návrh natočit alespoň nějaké poděkování za podporu, ale už jsme se kvůli opatřením nestihli sejít. Je to škoda, protože kopřivničtí fanoušci si zaslouží velký respekt za podporu v celé sezoně. Rád bych vyzdvihl také spojení kotlů v průběhu sezony a podporu i při dalekých výjezdech, byl to pro nás velký impuls a zaslouží si to uznání. Tímto bych za tým alespoň touto cestou vyjádřil obrovské poděkování a popřál, abychom se brzy zase ve zdraví sešli.

Kristina Čablová

I přes hořký konec sezony je trenér Kofroň s jejím průběhem spokojený

Jaroslav Kofroň
Jaroslav Kofroň

Kopřivnice – O účast v play-off východní skupiny druhé hokejové ligy se bojovalo téměř až do konce základní části, protože tabulka byla letos až na suverénní Šumperk velice vyrovnaná. Kopřivnické mužstvo po skvělém závěru nakonec do vyřazovací části postoupilo a v předkole mohlo za stavu 2:1 na zápasy rozhodnout proti Havlíčkovu Brodu na domácím ledě o svém účinkování v další fázi play-off. Bohužel všechno zhatila koronavirová pandemie a veškeré sportovní dění bylo nejen v Kopřivnici, ale i po celém světě ochromeno. I přes takovýto konec sezony s ní byl nakonec trenér HC ISMM Jaroslav Kofroň spokojený.

Sezona sice skončila předčasně, ale jak hodnotíte alespoň tu část, která se odehrála?

Sezonu hodnotím kladně. Podle mě jsme herně udělali krok dopředu, zapojili jsme mladé hráče a byli i výsledkově úspěšní. Splnili jsme taky předsezonní cíl, tedy postup do play-off a i účast v něm byla pozitivní. Takže určitě spokojenost.

Během sezony jste dokázali vyhrát se silným soupeřem nebo jej hodně potrápit, na druhou stranu jste pak třeba podlehli slabšímu celku. Bylo to vyrovnaností soutěže nebo spíš vašimi nevyrovnanými výkony?

Já si naopak myslím, že letošní sezona byla hodně vyrovnaná. Měli jsme některá utkání, ve kterých jsme byli lepším týmem, a přesto jsme nevyhráli. Celou sezonu nás trápila koncovka a to nás trochu brzdilo. Jinak celkově si myslím, že jsme podávali vyrovnané výkony.

Měli jste párkrát sérii výher či proher. Bylo to o psychice týmu?

Tým už je dost zkušený. Věděli jsme, že sezona je dlouhá a že se musíme dívat dopředu, proto jsme stále pracovali a šli za svým cílem. Samozřejmě krize byla, ale tým byl silný a vše zvládl.

Když se podíváme na statistiky, jste tým, který dal poměrně málo branek. Souviselo to s tím neproměňováním šancí a že vám chybělo více individualit?

Bohužel je to tak. Byli jsme málo produktivní. To byl náš největší problém. Odchozí hráči chyběli. Bylo to pro nás klíčové, ale věřili jsme, že to bez nich dokážeme. Úplně nahradit se nám je nepodařilo, hlavně chyběli v přesilových hrách. Čekali jsme taky větší bodový příspěvek od obránců, ale ten taky nebyl podle našich představ.

Naopak jste druhý nejlepší tým soutěže v počtu obdržených branek. Na tom si, myslím, má největší zásluhu Petr Hromada. Je to tak?

Ano, Petr je náš klíčový muž. Ale letos jsme hráli celkově v obraně dobře. Všichni hráči si v ní plnili, co měli. Moc mě těší, že žádný soupeř nás vyloženě nepřehrával. I když měl optickou převahu, do vyložených šancí jsme ho moc nepouštěli. V obraně jsme se hodně zlepšili.

Byl postup do play-off povinností, nebo to vzhledem k vývoji základní části bylo nakonec vítězství?

Moc jsme se chtěli do play-off dostat. Celý rok jsme tvrdě pracovali, aby to vyšlo. Určitě jako povinnost to nepovažujeme. Když se podívám zpětně na tabulku, letošní sezona byla hodně vyrovnaná. Bodový rozdíl mezi týmy byl opravdu malý, takže postup do vyřazovacích bojů bereme jako úspěch.

Vedli jste v sérii nad Havlíčkovým Brodem 2:1. Jsou to již jen spekulace, ale věřili jste si, že rozhodnete o postupu už ve čtvrtém utkání doma?

Věřili. Hlavně jsme se těšili na naše skvělé fanoušky a věděli jsme, že když nám to na ledě moc nepůjde, tak právě oni nám pomůžou a společně to zvládneme.

Zatím se neví, jak to bude s postupem do Chance ligy, ale pokud by to bývalo sportovní cestou, věřil jste Šumperku?

To je těžké říct. Vůbec jsem neviděl hrát soupeře z ostatních skupin. Podle jmen třeba Vrchlabí mělo hodně nabitý kádr. Šumperk by to měl určitě hodně těžké, i když sezonu měl rozehranou parádně a v naší skupině dominoval.

Vlastně to je pro vás i osobní záležitost, když tam hraje váš syn. Bude tam pokračovat i v další sezoně?

Hrozně jsme mu přál týmový úspěch, byl v Šumperku spokojený. Podmínky tady a tam se nedají srovnávat. Šumperk pracuje v profesionálních podmínkách, hráči mají vše, co k jejich práci patří. Co se týče jeho dalšího působení, tak je vše ve hvězdách. Adamovi skončila roční smlouva a teď čeká, co bude.

A co kopřivnický tým, máte už nějaké zvěsti o změnách v kádru?

Co se týče kopřivnického týmu, zatím nemám žádné zprávy. Vše jsme museli ukončit doslova z hodiny na hodinu. Nestačil jsem klukům ani poděkovat a rozloučit se s nimi. Vše se bude řešit, až se situace uklidní. Hokej jde teď stranou.

A co vy v pozici trenéra? Přece jen, letos to je tak trochu nedokončená práce.

Ten závěr nás mrzí. Scházel nám kousek od historického postupu, ale to teď není podstatné. Moje pokračování u „A“ týmu je zatím nejasné. Rozhoduji se, co dál. Jsem u týmu tři sezony, což je dlouhé období. Možná by to chtělo už změnu na pozici trenéra. Musíme to probrat a uvidíme.

Kristina Čablová

Jednání rady města

Jednání rady města v minulém týdnu respektovalo protiepidemiologická opatření vlády. Kopřivničtí politici řešili běžnou agendu i mimořádná opatření s rouškami.
FOTO: JANA HROMOČUKOVÁ
Jednání rady města v minulém týdnu respektovalo protiepidemiologická opatření vlády. Kopřivničtí politici řešili běžnou agendu i mimořádná opatření s rouškami.
FOTO: JANA HROMOČUKOVÁ

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS