Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 21.05.2020- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Letní koupaliště v Kopřivnici - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 20/2020 ze dne 21.05.2020

Výběr zhotovitele pro centrum se bude muset opakovat

Kopřivnice (dam) – Další komplikaci na cestě k revitalizaci centra města řeší kopřivnická radnice. Výběr dodavatele dlouho očekávané nákladné rekonstrukce prostoru mezi kulturním domem a ulicí Štefánikovou se komplikuje. Rada města totiž na pondělním mimořádném jednání zadávací řízení, ve kterém 21. dubna jako zhotovitele stavby vybrala sdružení firem GEOSAN + ZLÍNSTAV – Kopřivnice, zrušila. Vítězná firma slibovala centrum rekonstruovat za necelých 114 milionů korun, po necelém měsíci je ale všechno jinak. „Obdrželi jsme námitku od druhé firmy v pořadí, společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., která napadla nejen cenu konkurenční nabídky, ale rozporovala rovněž některé reference vítězného uchazeče. Všechny námitky jsme důkladně prověřili. V oblasti ceny jsme měli dostatek argumentů, abychom námitky odmítli, ale v případě referencí se ukázalo, že sdružení firem, které jsme vybrali, skutečně pochybilo,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Přestože rozhodnutí o doručených námitkách bylo v kompetenci rady města, sešla se v minulém týdnu komise pro hodnocení nabídek, aby celou záležitost důkladně prověřila, a i ona podle starostových slov některé námitky uznala jako oprávněné.

„Na základě těchto skutečností jsme byli nuceni původně vítěznou firmu ze soutěže vyloučit,“ řekl starosta Miroslav Kopečný s tím, že k tomu oficiálně došlo v pondělí 18. května v podvečer. Následně měli radní několik možností, jak vzniklou situaci řešit. Ve hře byla například možnost určit jako vítěznou původně druhou nabídku v pořadí, ale byla zde i zákonná možnost celý tendr zrušit. Pro tuto možnost se radní nakonec na začátku týdne rozhodli. „Bohužel jsme byli okolnostmi nuceni soutěž na dodavatelskou firmu zrušit a chystáme se obratem vyhlásit nové zadávací řízení,“ zhodnotil situaci starosta Miroslav Kopečný s tím, že celá záležitost samozřejmě negativně ovlivní předpokládaný harmonogram rekonstrukce centra. I když bude proces výběru dodavatele zahájen bezprostředně, podpis smlouvy nelze v případě tak náročné zakázky očekávat dříve než v září, přitom start prací byl původně předpokládaný už na začátku června.

Za zpřísněných podmínek otevřou školky v pondělí

Kopřivnice (hod) – V pondělí 25. května se po více jak dvou měsících znovu otevřou mateřské školy v Kopřivnici kromě Pionýrské a České. Provoz vzdělávacích zařízení bude za splnění přísnějších hygienických předpisů.

Začátkem května vedení mateřských škol zjišťovalo zájem rodičů na obnovení provozu, aby se včas mohlo připravit na otevření. „Zájem projevilo zhruba padesát procent rodičů,“ uvedla Hana Borosová, ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, pod které patří celkem devět vzdělávacích zařízení. V Mateřské škole Polárka, která je součástí ZŠ 17. listopadu, je přihlášeno celkem 20 z celkového počtu 48 dětí.

Jak vedení Mateřských škol Kopřivnice, tak ZŠ a MŠ 17. listopadu se potýkají s personálními problémy. „Z personálních důvodů se neotevře Mateřská škola Pionýrská. Chybějí nejen pedagogové, ale také nepedagogičtí zaměstnanci, proto bylo nutné vzájemné zastoupení z jiných mateřských škol. V jednotlivých školkách budou vytvořeny skupiny dětí dle možností daného zařízení, které nemusí korespondovat se stávajícími třídami. Rodiče tudíž nemohou vyžadovat svou třídní učitelku nebo pobyt ve své třídě,“ okomentovala problémy Hana Borosová. Přesunem personálu si bude vypomáhat i ZŠ a MŠ 17. listopadu. „Z personálních důvodů otevřeme pouze jednu třídu. Aktuálně máme v mateřské škole pouze jednu paní učitelku ze čtyř. Pro zajištění provozu jednoho oddělení pro maximálně 20 dětí potřebujeme zajistit ještě jednu učitelku. Jedna z možností je využít případně nezapojené pedagogické pracovníky na 1. stupni naší základní školy. Provoz ale určitě zajistíme v potřebném personálním složení. Provozních zaměstnanců na zajištění úklidu a stravování dětí budeme mít dostatek,“ poznamenala Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Od pondělí 25. května budou v Mateřských školách Záhumenní a Ignáce Šustaly v provozu 3 třídy, z toho bude v každé MŠ jedna třída pro děti z MŠ Pionýrské. V MŠ Francouzské budou otevřeny 4 třídy, z toho dvě třídy pro MŠ Českou. MŠ Krátká bude mít v provozu tři třídy a Zd. Buriana dvě třídy, MŠ Lubina a Mniší podle zájmu jednu třídu nebo dvě třídy.

Z hygienických důvodů budou mít mateřské školy zkrácenou provozní dobu, a to od 6.30 do 15.30 hodin a zavedena nová pravidla. „Rodiče budou jednotlivě moci s dítětem do šatny, kde mu pomohou s převlékáním. Ze šatny si už děti bude přebírat paní učitelka. Při příchodu i odchodu do mateřské školy bude pomáhat u vchodu i další personál,“ upřesnila Zdeňka Havlíková.

Nová pravidla mají připravena i v zařízeních spadajících pod Mateřské školy Kopřivnice. „Provoz bude zabezpečen tak, aby se zamezilo spojování dětí ve třídách v ranních i odpoledních hodinách. Provoz bude zajištěn dvěma pedagogy v jedné třídě. Bude zákaz sdružování více než dvou osob před mateřskou školou s výjimkou blízké rodiny a budou muset dodržovat dvoumetrové odstupy. Dítě může doprovázet jen jedna osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách školky. Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí, a proto je potřeba do školky přijít s časovým předstihem. Při vstupu bude povinné provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem a denně se bude měřit teplota bezdotykovým teploměrem,“ uvedla Hana Borosová s tím, že podrobné informace dostanou rodiče e-mailem a budou uvedeny na webových stránkách organizace.

Město chce projekt nového parkoviště na ulici Školní

Provizorní podélné parkování na ulici Školní by mohlo nahradit kolmé stání až pro 38 vozidel.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Provizorní podélné parkování na ulici Školní by mohlo nahradit kolmé stání až pro 38 vozidel.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Schválením podmínek pro výběr projektanta udělali kopřivničtí radní v minulém týdnu další krok na cestě k rozšíření počtu parkovacích míst na ulici Školní. Projekt, jehož dodavatele nyní radnice začne hledat, by měl umožnit vybudování zhruba osmatřiceti nových parkovacích míst.

„V návaznosti na existující Dopravní studii ulic Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou chceme nechat posoudit možnost vybudování nového kolmého stání v prostoru před prodejnou Hruška na ulici Školní. V místech dnes existuje provizorní podélné stání, to bychom chtěli přebudovat na státní kolmé a prodloužit jej po celé délce travnatého prostoru před ZŠ Emila Zátopka,“ přiblížil záměr radnice starosta Miroslav Kopečný.

Vybraná projekční kancelář by měla připravit nejen dokumentaci pro získání příslušných územních a stavebních povolení, ale zajistit i prováděcí dokumentaci stavby. Projektování bude ale postupovat po etapách. Stavba parkoviště v tomto místě totiž nemusí být tak jednoduchá, jak se na prvním pohled může zdát.

„V první fázi musíme nechat prověřit, zda vůbec, a pokud ano, tak v jakém rozsahu a provedení tam parkoviště můžeme stavět,“ říká starosta Kopečný. Pozemek je sice v majetku města, ale vede pod ním hlavní výtlačné potrubí s pitnou vodou pro město. Velkokapacitní vodovodní řad vede podél ulice Školní do zásobního vodojemu Bílá hora, a projektant tedy musí nejdříve ve spolupráci s provozovatelem vodárenské sítě zjistit, za jakých podmínek je možné zvolené místo využít. „Teprve pak budou následovat další fáze projektování a příprava realizace,“ uvedl starosta s Kopečný s tím, že termín zahájení případné stavby zatím není znám.

Naopak výběr dodavatele projektu už svůj harmonogram má. V tomto týdnu bylo zadání zveřejněno v systému pro elektronickou správu veřejných zakázek. Účastníci soutěže by své nabídky měli předložit do 8. června. Po hodnocení nabídek a schválení v radě města by vítězná firma měla být známa na konci června. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 350 tisíc korun.

Radnice odpustí podnikatelům dva měsíční nájmy

Kopřivnice (dam) – Kopřivnická radnice se v reakci na problémy, které koronavirová epidemie způsobila malým firmám, chystá odpustit místním podnikatelům nájmy v hodnotě přes 400 tisíc korun. Podnikatelé, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, nebudou muset platit nájemné za duben a květen 2020, nebo alespoň jejich podstatnou část.

„Firmám a živnostníkům, kteří byli nuceni v důsledku krizových opatření nebytové prostory uzavřít, poskytneme 100% slevu na nájemném za zmíněné dva měsíce, maximálně však do částky 20 000 Kč. Těm, kdo v důsledku protiepidemiologických opatření museli provoz omezit jen částečně, pak poskytneme 50% slevu z nájemného do maximální výše 10 000 korun,“ říká místostarosta Adam Hanus, který má v gesci hospodaření s majetkem města, s tím, že opatření se netýká nájemců garážového stání, skladů a nájemců, kteří nebytové prostory města využívají coby nepodnikající fyzické osoby.

Město podnikatelům od nájemného uleví formou prominutí dluhu. Tento postup radnice vyhodnotila jako nejjednodušší, nebude totiž nutné uzavírat jakékoliv dodatky ke stávajícím smlouvám. Radniční odbor majetku města kontaktuje všechny nájemce a pošle jim formulář žádosti o prominutí nájemného. Nájemci, kteří mají uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor s městem Kopřivnice a byli dotčeni krizovými opatřeními, budou moci o prominutí nájemného požádat do konce května. Žádosti podané nájemci po termínu 31. 5. 2020 nebudou mít na odpuštění dlužného nájemného automatický nárok a o způsobu jejich vyřízení bude rozhodovat městská rada.

Opatření směřující k podpoře podnikatelů realizují i mnohá další města a obce. Nejčastějším způsobem je právě promíjení či snižování nájemného v prostorách vlastněných radnicemi.

„Podobně jako jiná města jsme při rozhodování o této formě podpory podnikatelů byli vedeni snahou o ekonomickou stabilizaci nájemců zachováním zaměstnanosti. Město má navíc samozřejmě i zájem na dalším fungování provozoven, a tím pádem na zachování sortimentu služeb pro občany a návštěvníky města. Vzhledem k tomu, že povinnost zastavit nebo výrazně omezit své podnikání znamenala pro mnoho podnikatelů úplnou ztrátu příjmů, je zde samozřejmě i vysoké riziko ukončení podnikání a výpověď nájmu nebytových prostor řadou firem a živnostníků. To by v konečném důsledku mohlo znamenat ještě větší zásah do rozpočtu města než odpuštění části nájemného,“ vysvětlil důvody podpory ze strany města Adam Hanus.

Návrh na odpuštění nájemného minulý týden radní projednali, ale zatím definitivně neschválili, čekají totiž na to, jak se k otázkám nájmů postaví česká vláda. „Z vládní úrovně zaznívalo například to, že by se ztráty na nájemném dělily mezi stát, pronajímatele a nájemce v poměru 50, 30 a 20 %. Budeme proto do začátku června čekat na to, zda k tomu vláda vydá nějaký pokyn. Pokud vláda do 2. června nerozhodne o formě státní podpory, radní deklarovali, že odhlasují odpuštění nájmů tak, jak bylo nyní navrženo,“ uzavřel místostarosta Adam Hanus.

Na rekonstrukci přechodu u KB získalo město dotaci

Kopřivnice (hod) – Přechod pro chodce u Komerční banky se bude brzy upravovat. K bezpečnostnímu nasvětlení, které je na přechodu v provozu již řadu let, přibude také bezpečnostní ostrůvek. Náklady na rekonstrukci přechodu včetně rekonstrukce navazujícího chodníku podél Komerční banky z 85 % zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

U tohoto již nasvětleného přechodu je hlavním problémem jeho přílišná délka. Absence bezpečnostního ostrůvku vytváří nebezpečné situace zejména při přechodu silnice s kočárkem nebo při přecházení handicapovaných osob. Z tohoto důvodu a díky vysoké naměřené intenzitě dopravy na ulici Čs. armády se město rozhodlo tento přechod upravit.

„Po úpravě bude dva jízdní pruhy o šířce 4 metry oddělovat bezpečnostní ostrůvek široký 2,5 metru, což umožňuje, aby na něm mohla bezpečně zastavit například i osoba s kočárkem. V rámci rekonstrukce se upraví také vodicí prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukce se dočká i stávající chodník od upravovaného přechodu k novému parkovišti u Komerční banky, a to včetně místa pro přecházení u sjezdu na toto parkoviště,“ uvedl Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města, který má na starosti rozvoj dopravy a infrastruktury.

Návrh na úpravu tohoto přechodu je také zapracován do dokumentu Analýza bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici, který si město nechalo zpracovat v roce 2018. V rámci tohoto projektu bylo posouzeno s ohledem na potřeby osob s omezením pohybu a orientace více než 16 kilometrů chodníků včetně přechodů a míst pro přecházení a také 40 budov občanské vybavenosti. Ve městě byly navrženy čtyři základní bezbariérové trasy spojující významné objekty občanské vybavenosti, například od domu s byty zvláštního určení na ulici Česká podél ulice Obránců míru až na radnici, od autobusovému nádraží směrem k ZŠ Alšova a ke Katolickému domu, ze sídliště Korej ke koupališti, nebo podél ulice Štefánikovy, které se postupně začaly upravovat. „V rámci jedné z tras se již v roce 2009 upravily všechny chodníky a přechody od domu s byty zvláštního určení na ulici České podél ulice Obránců míru až na radnici. Nebyly upraveny pouze přechody na křížení ulic Obránců míru, Školní a Francouzské, ale i tato úprava se již připravuje, a to v rámci společné investice Moravskoslezského kraje a města při plánované přestavbě této křižovatky na okružní. Části dalších tras byly upraveny v rámci různých velkých i menších investičních projektů města jako například rekonstrukce ulic Štefánikova a Štramberská, rekonstrukce chodníků na sídlišti Jih, další úseky se opravily při běžné údržbě nebo po zásazích při rekonstrukcích inženýrských sítí. Rekonstrukce se již také dočkal přechod pro chodce na ulici Čs. armády v blízkosti přemostění Kopřivničky. Nyní přichází na řadu na této ulici úpravě přechodu u Komerční banky,“ okomentoval plánované úpravy Richard Petr.

Rada města minulý týden rozhodla o zařazení rekonstrukce přechodu do rozpočtu města, aby mohla být co nejdříve vyhlášena soutěž na zhotovitele. „Akce musí být dle podmínek dotace realizována ještě v tomto roce. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme získali příspěvek ve výši 803 tisíc korun. Celkové náklady dle projektové dokumentace činí 1 033 tisíc korun. Kolik bude muset ze svého rozpočtu zaplatit město, bude jasné v létě po dokončení výběrového řízení,“ konstatoval starosta města Miroslav Kopečný.

První diváci vyrazili na film do kina

Za přísných hygienických opatření začalo 12. května promítat kopřivnické kino.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Za přísných hygienických opatření začalo 12. května promítat kopřivnické kino.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Kopřivnické kino minulé úterý přivítalo po víc jak dvou měsících první diváky. Příchozí filmoví fandové sice museli strpět určitá omezení nastavená hygienickými opatřeními a především nepohodlí roušek nasazených během celého představení, ale zato si mohli užít projekci na filmové plátno. Prvním filmem, který se na programu po nucené pauze objevil, byl snímek Sólo, celovečerní debut v tuzemsku tvořícího francouzského dokumentaristy a producenta Artemia Benkiho. Film o osudech argentinského klavíristy zápasícího s duševní nemocí byl loni vyhlášen nejlepším českým dokumentem na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Po deváťácích zamíří po víkendu do školních lavic i žáci prvního stupně

Kopřivnice (dam) – Základní školy v Kopřivnici postupně ožívají. Žáci devátých ročníků už druhým týdnem docházejí do svých škol na konzultační hodiny, které jim mají pomoci s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Od pondělí se pak školy otevřou také dětem z prvního stupně. Ředitelé největších kopřivnických škol už evidují zájem několika stovek rodičů, aby jejich děti znovu začaly navštěvovat školy.

Ředitelé místních škol zřizovaných městem se shodují na tom, že zájem o vyučování ze strany deváťáků je překvapil. „Celkem máme 34 žáků rozdělených do tří skupin. Každá skupina má výuku jednou týdně a vždy je pro ně připravena dvouhodinovka matematiky a dvouhodinovka českého jazyka,“ říká ředitel školy Robin Pospěch s tím, že konzultace poběží až do termínu přijímaček, tedy do prvního červnového týdne. Velký zájem hlásí i ZŠ Emila Zátopka, kde fungují hned čtyři skupiny deváťáků. Na ZŠ 17. listopadu možnost kontaktní výuky využívá zhruba polovina žáků nejvyšších ročníků. Dvě skupiny deváťáků podle ředitelky Zdeňky Havlíkové navštěvují školu dvakrát týdně v pondělí a ve středu. V pátek pak deváťáci mají distanční výuku. Na ZŠ Milady Horákové žáci devátých tříd chodí konzultovat své studium matematiky a českého jazyka do školy hned třikrát do týdne.

Počet žáků v budovách významněji vzroste na začátku příštího týdne, kdy se do škol v omezených skupinách budou moci vrátit žáci prvního stupně.

Nejvíce, a to celkem deset školních skupin bude fungovat na ZŠ Milady Horákové. Podle ředitelky školy Jany Neníčkové budou zřízeny až na jednu výjimku dvě skupiny žáků v každém ročníku. Pro zájemce budou v odpoledních hodinách k dispozici také zájmové aktivity jako náhrada školní družiny. Na této škole se děti hned od prvního dne ve škole mohou těšit i na teplé obědy. Ostatní kuchyně zdejších škol zahájí provoz až od 1. června a do té doby budou školy zajišťovat žákům studenou stravu.

V době uzávěrky tohoto čísla KN ještě nebylo rozhodnuto, kolik školních skupin bude fungovat na ZŠ Emila Zátopka. Ředitel Jan Mužík nicméně odhadoval 8–9 skupin s tím, že v prvním ročníku budou zřejmě fungovat hned tři skupiny. Rovněž Zdeňka Havlíková ze ZŠ 17. listopadu potvrzuje, že největší zájem o návrat dětí do školy měli rodiče nejmladších dětí. Její škola se chystá na práci se sedmi skupinami, do kterých bude rozděleno 97 dětí, tedy necelá polovina všech žáků prvního stupně. Všechny školy pokračují i v zavedeném režimu distanční výuky, která je určená nejen žákům druhého stupně, ale i těm dětem z prvního stupně, které možnosti návratu do školních lavic nevyužijí.

V centru se upravovaly kanalizační šachty

Kopřivnice (hod) – Stavební práce na opravě kanalizační šachty, které probíhaly v první polovině května na zelené louce v prostoru mezi kulturním domem a zelným trhem, skončily.

„V daném místě byly v předlistopadové minulosti vybudovány kanalizační šachty, které aktuálně nejsou v nivelitě terénu, tedy jsou pod terénem a nebyl k nim přístup, což je technicky s ohledem na současné požadavky naprosto nevhodné. My jsme moderními technologiemi ověřili jejich existenci a uvádíme je do technicky odpovídajícího stavu, tedy nechali jsme je vyzvednout výš, aby k nim byl přístup,“ uvedl Marek Síbrt, tiskový mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací. Ten poznamenal, že před investiční akcí města bude SmVaK v této lokalitě sanovat kanalizační systém, aby byl připraven v odpovídajícím stavu.

Maturity začnou už příští týden praktickými zkouškami

Kopřivnice (dam) – Zatímco za normálních okolností by v těchto dnech na zdejší průmyslovce vrcholilo období maturit, aktuálně se jediná střední škola ve městě pouze pozvolna probouzí k životu. Minulé pondělí 11. května se v omezeném režimu otevřela žákům posledních ročníků, tedy nejen maturantům, ale i těm, které čekají závěrečné zkoušky v učebních oborech nebo se připravují k absolutoriu na VOŠ. Začátkem minulého týdne škola rozjela výuku těchto studentů formou konzultací v menších, maximálně patnáctičlenných skupinkách.

„Zájem o konzultace je možná až překvapivě velký. Této nabídky využívá naprostá většina studentů nejvyšších ročníků, chybí jen jednotky žáků,“ říká Jan Pavelka, ředitel Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kopřivnice. Konzultace probíhají po dohodě s pedagogy tak, aby byly dodrženy maximální možné počty žáků v lavicích, škola plní také další hygienická nařízení. Konzultace jsou zaměřeny na hlavní profilové předměty. Vyučuje se především český jazyk, matematika, cizí jazyky a případně odborné předměty, které se objevují v programu závěrečných zkoušek. „V polovině minulého týdne jsme například zájemcům otevřeli i školní dílny, aby si mohli vyzkoušet věci, které je čekají u praktické maturity,“ doplnil Jan Pavelka.

Organizaci maturit a ostatních zkoušek škole komplikovaly dlouho scházející povolené termíny z ministerstva školství. Nyní už by mělo být jasno. Už příští týden od 25. května začnou právě praktické maturity. Od 1. června se na škole začnou psát také didaktické testy státní maturity a po 10. červnu přijdou na řadu konečně i ústní zkoušky. Všechny části maturity budou pochopitelně probíhat za zpřísněných hygienických opatření. Přestože určitou dobu se spekulovala o tom, že letošní maturity by vůbec nemusely proběhnout, nakonec žáky čtvrtých ročníků středních škol čekají v podstatě běžné zkoušky. Vyhnuli se pouze maturitní písemce.

„Máme k tomu dostat ještě manuál, abychom věděli, co všechno bude potřeba dodržet. Jak bude potřeba místnosti dezinfikovat či větrat. Sami už počítáme s pravděpodobnou potřebou delších přestávek, a proto jsme plán maturit navrhli rozvolněnější a věříme, že se do předepsaných opatření vejdeme,“ uvedl Jan Pavelka.

Studenti a učni ze všechny nižších ročníků školy se podle jeho slov už zřejmě do prázdnin do školy nevrátí, pro ně tak pokračuje distanční forma výuky prostřednictvím internetu a k tomu určených aplikací. Vyučování na dálku už škola praktikuje déle než dva měsíce a zkušeností s ní jsou podle Pavelky dobré.

Veřejná setkání se uskuteční až začátkem září

Kopřivnice (hod) – Už je stanoven nový termín tradičního setkání občanů s vedením města. Každoroční schůze v místních částech, které měly proběhnout v termínu od 27. do 29. dubna, byly z důvodu nouzového stavu a přijatých vládních opatření odloženy.

„V této chvíli je stanoven předběžný nový termín. Nově se veřejné schůze v místních částech uskuteční od 7. do 9. září,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. První z nich proběhne ve Vlčovicích, o den později v Lubině a třetí den pak budou moci diskutovat s vedením města občané v Mniší.

Radní rozpustili komisi pro architekturu a urbanizmus

Kopřivnice (dam) – Už jen do konce května bude fungovat Komise pro architekturu a urbanizmus. Rada města, která ji jako svůj poradní a iniciativní orgán zřizovala, v minulém týdnu rozhodla o jejím rozpuštění.

„Důvodem je především skutečnost, že už skoro rok na radnici funguje oddělení architektury, které z 95 % převzalo činnosti do té doby vykonávané komisí,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný zrušení komise. Komise byla podle jeho slov zrušena po vzájemné dohodě a jak členové rušené komise, tak oddělení architektury vedené Václavem Kociánem deklarovali ochotu a zájem dále spolupracovat na neformální bázi.

Komise pro architekturu a urbanizmus města Kopřivnice vznikla poprvé v březnu 2014. Jejím vznikem tehdejší vedení Kopřivnice formalizovalo už dříve zahájenou spolupráci s neformální skupinou místních mladých architektů, kteří se kriticky vyjadřovali k některým postupům města především během veřejného projednávání aktualizace Strategického plánu Kopřivnice. Komise během svého působení předkládala vlastní podněty v oblasti rozvoje města zaměřené na estetizaci a zvýšení přitažlivosti veřejných prostor, připomínkovala záměry staveb a rekonstrukcí objektů ve městě a podobně.

Stavbu parkovišť na ulici Družební prodraží práce navíc

Kopřivnice (dam) – O bezmála 900 tisíc korun se prodraží aktuálně prováděné rozšíření parkovacích ploch na ulici Družební. Důvodem je skutečnost, že původní zakázka narostla o práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Dodatek smlouvy, který v minulém týdnu schválili radní, nově zahrnuje úpravu komunikace na ulici Družební v úseku bytových domů č. p. 1177 až 1179, dále provedení sanace pláně pod nově budovaným parkovištěm, doplnění rozvodu elektrické energie dle požadavku ČEZu a provedení nového vodorovného dopravního značení spolu s doplněním části odvodnění parkoviště.

Nejnákladnější změnou je rozšíření stávající silnice a úprava chodníku mezi bytovými domy 1177–1179. Původně projekt počítal pouze s opravou poloviny vozovky přiléhající k novému parkovišti. „Vzhledem k tomu, že druhá polovina vozovky byla v havarijním stavu, bylo rozhodnuto o opravě povrchu vozovky v celé šíři komunikace. Zároveň bylo vyhověno také požadavku na rozšíření vozovky o zhruba 1,2 m na úkor stávajícího chodníku, který bude zúžen z původních tří na 1,8 metru. Tyto změny zvýší cenu o víc než 710 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. Další desítky tisíc navíc oproti původnímu plánu město zaplatí za zpevnění podloží pod novým parkovištěm ne do původně plánované hloubky 30 cm, ale až do hloubky 45 cm. Peníze navíc bude stát také položení chrániček pro kabely nízkého a vysokého napětí a doplnění dílů pro zachycování hrubých nečistot, aby nedocházelo k zanášení odvodňovacího žlabu. Rozšíření projektu by nemělo mít vliv na termín jeho plánovaného dokončení. Stavební práce navíc zřejmě posunou i termín dokončení nových parkovacích míst.

Jen dvě vozidla byla předána k likvidaci

Kopřivnice (hod) – Malým zájmem skončila akce na bezplatnou ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů, kterou pořádala v sobotu 16. května kopřivnická radnice s autovrakovištěm v Ženklavě a zapojit do ní se mohly všechny obce ve správním obvodu Kopřivnice. „Tentokrát jsme odtáhli pouze dvě vozidla. Nevím, zda se na nezájmu projevil nouzový stav,“ poznamenal Milan Petr, majitel vrakoviště v Ženklavě. Přitom vloni i předloni bylo předáno k likvidaci celkem po pěti vozech.

Zapojením do těchto akcí ušetří majitelé vysloužilých automobilů nemalé finance, které by zaplatili, pokud by jejich vozidlo bylo označeno jako vrak a oni by jej sami ve stanoveném termínu neodstranili z ulice či parkoviště.

Neplatnými doklady se už nelze prokazovat, musí se žádat o nové

Kopřivnice (hod) – Nouzový stav skončil. Lidé by si měli zkontrolovat platnost svých dokladů, neboť už nyní není možné prokazovat svou totožnost neplatnými doklady. Ukončením nouzového stavu přestalo platit stanovisko ministerstva vnitra, podle kterého mohli občané v této mimořádné situaci prokazovat svou totožnost neplatným dokladem, jehož platnost skončila po 1. březnu letošního roku. Jeho účelem bylo omezení pohybu osob i činnosti úřadů v době nouzového stavu. V době nouzového stavu byly vyřizovány pouze neodkladné požadavky občanů.

„I v době nouzového stavu a omezeného provozu jsme přijímali žádosti o vydání nových dokladů, především v případech, kdy byly původní doklady ztraceny či odcizeny. Žádosti klientů byly vyřizovány vždy na základě telefonické domluvy. Od 15. května je opět spuštěna webová aplikace Elektronický objednávací systém, pomocí kterého se mohou lidé do budoucna opět objednávat, a tím si zajistí kratší čekací dobu pro své odbavení. Pokud se rozhodnou a přijdou v nejbližších dnech bez objednání, při pohybu v budově městského úřadu musí stále počítat s dodržováním přísných hygienických zásad včetně dodržování alespoň dvoumetrového odstupu v čekárnách a na chodbách, použití dezinfekce a samozřejmě použití roušky,“ uvedla Jana Sopuchová, vedoucí správních agend.

Noví občánci se budou vítat až v září

Kopřivnice (hod) – Kopřivnice už má termíny pro vítání nových občánků města. Letos se nemohl uskutečnit ani jeden z plánovaných ceremoniálů, protože dva dny před prvním, který měl proběhnout v sobotu 14. března, byl vyhlášen nouzový stav. Do konce června měla radnice naplánovány tři obřady a všechny byly zrušeny.

„I když už jsou rozvolňována opatření, dohodli jsme se, že slavnostní ceremoniály odložíme až na podzim. V obřadní síni v Ringhofferově vile budou letos poprvé přivítáni noví občánci Kopřivnice v sobotu 12. a neděli 13. září. Další pak v neděli 11. a 18. října a poslední v sobotu 21. listopadu. Termín pro vítání občánků v Lubině, Vlčovicích a Mniší se nemění a dle plánu se uskuteční v sobotu 24. října,“ uvedla Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, která má obřad na starosti.

Radnice v nejbližších dnech osloví dopisem rodiče, kteří byli přihlášeni na obřady v první polovině roku. „Věřím, že většina si vybere z navržených termínů a obřadu se zúčastní,“ podotkla Ilona Mazalová. Zamluvit termín je možné buď elektronicky, na e-mail ilona.mazalova@koprivnice.cz, nebo telefonicky 556 879 436 či osobně.

Rodiče podali 332 přihlášek do škol

Kopřivnice (hod) – Základní škola dr. Milady Horákové obdržela celkem 67 přihlášek do první třídy, tedy o dvacet víc, než bylo uvedeno v minulém čísle Kopřivnických novin. Celkově tak základní školy v Kopřivnici obdržely 332 přihlášek, což je o 24 víc než v roce 2019.

Počet odkladů zatím ještě není stanoven, neboť některé děti nebyly z důvodu nouzového stavu vyšetřeny v pedagogicko-psychologické poradně, ale odhadem jde o 20 %. To je obvyklé množství odkladů, které se drží již několik let.

Město chce upřednostnit chodce a cyklisty před auty

Kopřivnice (hod) – V březnu byli zastupitelé na semináři podrobně seznámeni s navrhovanými opatřeními Koncepce statické dopravy. Nyní se připravuje představení zastřešujícího dokumentu v oblasti dopravy, který by měl vést ke zlepšení podmínek pro život v Kopřivnici, a to Plánu udržitelné městské mobility. „V průběhu loňského roku byla projednána jak analytická část, tak i část návrhová, a to nejen s vedením města, ale i v pracovních skupinách a s veřejností. Následně byl dokument poslán k posouzení krajskému odboru životního prostředí, aby vyhodnotil jeho vliv na chráněné přírodní hodnoty. Protože bylo konstatováno, že koncepce nemá na tyto hodnoty významný vliv, nebude detailněji posuzován její dopad na životní prostředí. Pak byl tento strategický dokument zaslán k připomínkování a schválení na ministerstvo životního prostředí, které nám tento dokument po mírných úpravách schválilo, tudíž Plán udržitelné městské mobility můžeme předložit ke schválení orgánům města,“ uvedl Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města.

Před jednáním zastupitelstva budou s dokončeným Plánem udržitelné městské mobility zastupitelé seznámeni na pracovním semináři. „Při jeho tvorbě se zpracovatel, kterým je společnost UDIMO, společně s pracovní skupinou, snažil zohlednit mimo jiné i často protichůdná přání obyvatel, kdy například na jednu stranu by velká část z nich ráda odstavovala vozidla co nejblíže svého bydliště, ale zároveň chtějí také město krásné, zelené, s čistým ovzduším. Takže jde o hledání kompromisu, kterým se jeví co nejvíce se zaměřovat na udržitelnou dopravu. V Kopřivnici se postupně realizují aktivity vytvářející podmínky pro vyšší užití nemotorové dopravy, tedy hlavně cyklodopravy a dopravy pěší nebo pro větší užívání veřejné hromadné před individuální automobilovou dopravou,“ podotkl Richard Petr.

Po celou dobu zpracovávání těchto strategických dopravních dokumentů měli lidé možnost podávat své podněty či připomínky na webu mobilita-koprivnice.cz, kde jsou zveřejněny všechny dokumenty včetně výkresů, návrhů úprav sítě automobilové, statické, cyklistické či pěší dopravy. „Tento web je stále funkční a i nyní je možné oslovovat město s možnými podněty a návrhy,“ dodal Richard Petr. Zpracování Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy bylo významnou měrou finančně podpořeno z Národního programu Životní prostředí.

Stíny

Policisté z Příbora zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, kterého se měl dopustit 28letý muž z Novojičínska, který se pár minut po půlnoci 7. května před jedním z rodinných domů na ulici Komenského v Příboře vloupal do zaparkovaného auta zn. Dacia Logan. Službu konající policejní hlídka muže bezprostředně zadržela na místě činu, kdy seděl uvnitř auta na místě řidiče a snažil se odcizit cigarety, nabíječku k mobilnímu telefonu a pouzdro na brýle, vše ke škodě místního 59letého muže. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 28letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do prosince 2024. Celá záležitost je v prověřování a zjišťuje se i případná další obdobná trestná činnost majetkového charakteru.

Policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody, kterého se měly dopustit dvě osoby (18letá žena ze Vsetínska a 21letý muž z Novojičínska) tím, že odpoledne 13. května přelezly oplocení jednoho ze soukromých pozemků na Kozině ve Štramberku a vloupaly se do mobilního domu, kde zůstaly až do osmé hodiny ranní následujícího dne. Svým protiprávním jednáním majetkového charakteru způsobili poškozenému 69letému místnímu muži celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši jednoho tisíce korun. Celá záležitost je nadále v prověřování.

Zítra proběhne v parku E. Beneše první ze čtyř farmářských trhů

Kopřivnice (hod) – Zítra od 9 do 16 hodin proběhne v parku E. Beneše první z připravovaných farmářských trhů. Lidé si budou moci zakoupit produkty od regionálních pěstitelů a výrobců.

„Pro zahrádkáře bude tradičně první trh rozšířen o nabídku sadby a sazenic zeleniny, bylinek, ovocných stromků, keřů, okrasných rostlin, letniček a skalniček,“ upozornila Radomíra Blahutová, pracovnice odboru majetku města, která má trhy na starosti.

Součástí farmářských trhů bude letos jeden ze stánků netradiční – tzv. osvětový stan Zdravého města. „V něm se lidé budou moci dozvědět víc o světových globálních tématech a udržitelném rozvoji. Abychom témata přiblížili co nejsrozumitelněji široké veřejnosti, najdete ve stanu aktivity typu sběr brýlí pro Afriku a také vybitých baterií v rámci projektu Baterkománie, samozřejmě k tomu budou podávány příslušné informace tak, aby byl stan opravdu osvětový. Za odevzdané baterie lidé obdrží od města drobný dárek. Dále se zaměříme na téma spravedlivého obchodu Fair Trade, které se prolíná aktivitami tohoto roku. Přestože ještě nejsme certifikované fairtradové město, děláme spoustu aktivit tak, abychom jím v budoucnu mohli být. V rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj budou pro děti připraveny jednoduché hry formou pracovních listů, které si lidé budou moci odnést také domů,“ přiblížili nabídku z připraveného programu Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Kopřivnická radnice se již pošesté zapojila do soutěžní kampaně Do práce na kole a druhým rokem je i městským organizátorem. Proto pro Kopřivničany, kteří se do akce zapojili a v měsíci květnu jezdí pravidelně do svého zaměstnání na kole, připravila drobné občerstvení. „Lidé, kteří se na trh dostaví v tričku kampaně Do práce na kole, od nás dostanou ‘dobrotu na triko’,“ dodala Ivana Holubová.

Město připravuje výkup pozemků před obchody

Zastupitelé budou rozhodovat o případném odkupu části pozemků před obchodní zónou na Štefánikově ulici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zastupitelé budou rozhodovat o případném odkupu části pozemků před obchodní zónou na Štefánikově ulici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Radní v minulém týdnu doporučili zastupitelstvu schválit koupi pozemků pod chodníkem před obchodní zónou v centru Kopřivnice. Konkrétně se jedná o prostor před prodejnami v prostorách bývalého „Žraloku“ na ulici Štefánikově, kde funguje řeznictví, květinářství, pekařství i prodejny s elektronikou, oděvy, domácími potřebami a podobně.

„Město má tento pozemek, spoluvlastněný několika majiteli, dlouhodobě v nájmu. Nyní bychom jej v rámci narovnání a zjednodušení vlastnických vztahů rádi koupili,“ říká místostarosta Adam Hanus, odpovědný mimo jiné za oblast hospodaření s majetkem města. Město se s majiteli dohodlo, že pozemek o výměře 210 m2, vykoupí za cenu 450 Kč za metr čtvereční. Celkově by tak mělo zaplatit 94 500 korun.

Kromě sjednocení pozemku pod chodníkem je město k tomuto kroku motivováno také snahou zajistit si větší vliv na regulaci prodeje a vystavování zboží před jednotlivými provozovnami. „Naší snahou je tak danou lokalitu v rámci možností kultivovat a vyčistit. Zároveň za zábor veřejného prostranství budou jeho uživatelé platit městu.“ doplnil místostarosta Hanus.

Ivan Kalvoda - Pamětní deska Zdeňka Buriana

Pamětní deska po očištění v roce 2019
FOTO: ARCHIV LAŠSKÉ MUZEUM
Pamětní deska po očištění v roce 2019
FOTO: ARCHIV LAŠSKÉ MUZEUM

Dnes již legendární malíř a ilustrátor Zdeněk Burian se narodil v Kopřivnici 11. února 1905. A ačkoli byla většina jeho života spojena spíše s Prahou, svým vztahem ke Kopřivnici, kde s přestávkami žil až do svých čtrnácti let, se nikdy netajil.

Ani Kopřivnice však na svého rodáka nezapomněla. V roce 1989 mu zde totiž byla odhalena pamětní deska. Předběžný návrh na její zhotovení byl schválen Radou MNV už v roce 1985. Vyhotovením desky byl pověřen akademický sochař Ivan Kalvoda. V průběhu dalších tří let vzniklo postupně několik modelů a na konci roku 1988 byla deska definitivně odlita do bronzu. K tomu na přání kopřivnického MNV bohužel došlo ve slévárně Tatry Kopřivnice, což se neblaze podepsalo na její konečné podobě (povrchové kazy, nedobré patinování atp.).

Hotová deska byla na počátku roku 1989 umístěna v horní části kopřivnické pěší zóny na zeď budovy v sousedství prodejny textilu. Soudilo se totiž, že v těchto místech stával Burianův rodný dům. Na tomto místě si však jeho otec postavil dům až několik let po Zdeňkově narození (nastěhovali se v roce 1909). Skutečný rodný dům Zdeňka Buriana, jak dnes víme, se nachází v areálu bývalé keramické továrny.

Ke slavnostnímu odhalení desky došlo v sobotu 11. února 1989, tedy v den Burianových nedožitých 84. narozenin. Pamětní deska visela na původním místě až do roku 2009. V srpnu toho roku byla přenesena do vstupních prostor Lašského muzea a v roce 2019 byla odborně očištěna a konzervována samotným autorem.

Pavel Dvořák, Lašské muzeum

Plakát místního letního kina byl nejhezčí

Kopřivnice (dam) – Příjemnou vzpruhu při probíhajících přípravách letošního letního kina v Kopřivnici dostali jeho pořadatelé minulou neděli. Webový projekt Letňáky.cz, který nabízí největší přehled letních kin v tuzemsku, vyhlásil vítěze soutěže o nejhezčí plakát loňské sezony. První místo a titul Plakát roku 2019 ve fanouškovském hlasování na facebookové stránce Letňáky.cz totiž získalo právě kopřivnické letní kino Bikino. Se sto jedenácti hlasujícími Kopřivnice uhájila prvenství před dotahujícím Třincem a třetími Židenicemi.

Hlasování probíhalo od středy do neděle a do finále porota předvybrala z víc jak 70 plakátů dvacet finalistů, mezi kterými pak nakonec rozhodovali fanoušci stránky. Letošní ročník kopřivnického letního kina by měl na louce zdejšího koupaliště začít 6. srpna a do 16. srpna by mělo promítnout asi 12 filmů.

Dobrá zpráva o pořádání Letní filmové školy přišla z kopřivnického kina

Kopřivnice (dam) – 46. Letní filmová škola letos proběhne. Zprávu, ve kterou v záplavě oznámení zrušených letních kulturních akcí už mnozí ani nedoufali, oznámila Radana Korená, ředitelka zmíněného festivalu, Asociace českých filmových klubů a také předsedkyně zdejšího Filmového klubu, minulý pátek prostřednictvím videa natočeného v hledišti kopřivnického kinosálu.

„Ještě před pár týdny jsme si nebyli vůbec jistí, jak to s letošní filmovkou dopadne, ale vzhledem k rozvolňování opatření jsme se s městem Uherské Hradiště a dalšími klíčovými partnery dohodli, že festival nakonec uskutečníme,“ říká Radka Korená, která se svým týmem oblíbenou multižánrovou kulturní akci v srdci Slovácka pořádá už desátým rokem.

Situace, která mnohé pořadatele donutila jejich akce pro letošní rok odpískat, se samozřejmě podepíše i na podobě Letní filmové školy 2020 (LFŠ). Festival bude zkrácen na šest dnů a namísto tradičního termínu na přelomu července a srpna se uskuteční 7.–12. srpna. „Je jasné, že kvůli dodržení všech hygienických a bezpečnostních norem bude velmi jiná, než jak ji všichni známe. Jsem ovšem přesvědčená o tom, že to bude ročník, na který nikdo nezapomene, a atmosféra v sálech bude osobnější a srdečnější než obvykle,“ říká Radka Korená s poukazem na rok 1997, kdy se festival uskutečnil v období povodní a pro všechny jeho účastníky byl v dobrém nezapomenutelný. Svým způsobem se LFŠ vrátí ke kořenům do dob, kdy šlo o komorněji laděnou akci pro milovníky nezávislého filmu, divadla a hudby.

Kolik Letní filmová škola v letošním ročníku přivítá návštěvníků, zatím ještě pořadatelé nevědí, protože informace o tom, co bude možné, se zatím velmi dynamicky mění. Organizátoři aktuálně pracují s tím, že v době festivalu bude možné, aby na jednom místě bylo 500, ale možná i tisíc lidí. „Akreditace začneme prodávat na začátku července a kapacitu můžeme upravit doslova den před zahájením prodeje, takže uvidím. Počítám ale, že celkově by LFŠ mohlo projít 2 až 3 tisíce účastníků,“ říká Radka Korená, přitom ještě vloni si festival v Uherském Hradišti nenechalo ujít asi 6 tisíc návštěvníků.

A v současnosti platná nebo předpokládaná omezující nařízení vlády ovlivní i konečnou podobu programu, který by měl být odhalen třetí červnový týden. Nicméně zatím to vypadá, že v tomto případě může být kronavirus pro účastníky spíše výhrou. „Tím, že jsme zatím jedna z mála potvrzených letních akcí, těšíme se obrovskému zájmu umělců. Řada kapel a divadel u nás chce hrát a jsou to opravdu skvělé nabídky. Totéž platí o filmech a lidech z filmové branže. Zatímco běžně se v létě točí spousta filmů a hosté se shánějí obtížně, letos bychom mohli uvítat opravdu zajímavé filmaře,“ říká Radka Korená. Nabídka filmů může zase vytěžit ze zrušení karlovarského filmového festivalu a vypadá to, že Uherské Hradiště by mohlo být svědkem několika premiér a předpremiér filmů, které by jinak zřejmě byly uváděny ve Varech. Organizátoři zatím počítají i se zahraničními hosty. „Organizace programových sekcí připravovaná se zahraničními hosty stále běží. Oni by k nám velmi rádi přijeli a my stále doufáme, že to bude ve většině případů možné. Tam, kde to nepůjde, chystáme náhradní řešení formou internetových videopřenosů a podobně,“ uvedla Korená. Návštěvníky budou čekat stejnou měrou filmy archivní i současné. Zachována mají být i obě letní kina, byť v poněkud pozměněné podobě. Konat se bude i doprovodný dětský program, divadelní představení, koncerty či výstavy. Vše samozřejmě v komornějším provedení a za dodržení potřebných bezpečnostních a hygienických opatření. Změní se umístění některých scén pod širým nebem, aby bylo možné případně regulovat množství diváků, promítací sály i stany se budou pravidelně dezinfikovat a podobně. Atraktivní novinkou by mohlo být například autokino plánované do prostoru Studentského náměstí.

„Držme si tedy palce, aby se naše plány uskutečnily, naše společnost si mohla oddechnout od strachu svírajícího současný svět a my vás v srpnu mohli s úsměvem přivítat v našem filmovém ráji, v srdci Slovácka,“ vzkazuje filmovým fanouškům Radka Korená.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 21. května v 19 hodin akční drama USA Bloodshot. Voják Ray Garrison byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.

Pá 22. května v 19 hodin sci-fi thriller USA Neviditelný. Proč se kolem Cecilie dějí věci, jež nedokáže vysvětlit a které mají čím dál děsivější průběh a důsledek? Existují jen dvě alternativy. Buď se regulérně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo. Jenže jak můžete bojovat s protivníkem, kterého nevidíte a který možná navíc existuje jen ve vaší hlavě?

So 23. května v 19 hodin dokument ČR V síti: za školou. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. (verze pro diváky již od 12 let)

Ne 24. května v 19 hodin dokument ČR V síti. Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias ‘dvanáctiletých dívek’, pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky stává zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: z lovců se stávají lovení.

Út 26. května v 19 hodin drama Guatemaly, Francie Ixcanul. V příběhu situovaném do drsného a přírodní mystikou prostoupeného prostředí nechybí společenská kritika současné Guatemaly, která dokazuje, že Jayro Bustamante byl už ve své prvotině schopný suverénně spojit psychologická a sociální témata. (Filmový klub)

St 27. května v 19 hodin komedie ČR, SR Příliš osobní známost. Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku…

Čt 28. května v 19 hodin sci-fi thriller USA Neviditelný. Proč se kolem Cecilie dějí věci, jež nedokáže vysvětlit a které mají čím dál děsivější průběh a důsledek? Existují jen dvě alternativy. Buď se regulérně zbláznila, nebo se v její blízkosti pohybuje někdo, kdo je doslova neviditelný a má jediný cíl – připravit ji o všechno, na čem jí v životě kdy záleželo. Jenže jak můžete bojovat s protivníkem, kterého nevidíte a který možná navíc existuje jen ve vaší hlavě?

Pá 29. května v 19 hodin akční krimi USA Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn). Poté, co se její cesty rozejdou s Jokerem, spojí se Harley Quinn s třemi dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku ze spárů padoucha jménem Black Mask.

So 30. května v 19 hodin romantická komedie ČR Chlap na střídačku. Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku.

Ne 31. května v 15.30 hodin dokument VB Van Gogh a Japonsko. Návštěvy nových galerií japonského umění v Paříži a následné vytvoření si vlastního obrazu Japonska, prostřednictvím zevrubného bádání a nepřeberných diskuzí s ostatními umělci, daly Van Goghově práci nový a vzrušující směr.

Ne 31. května v 19 hodin akční drama USA Bloodshot. Voják Ray Garrison byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna a čítárna v Kulturním domě Kopřivnice otevřena ve dnech po, út, čt, pá v čase 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin. Čítárna bude otevřena pouze pro vracení všech vašich výpůjček. Půjčovna bude poskytovat pouze půjčování dokumentů.

Výpůjčky časopisů (vyjma dětského oddělení), denního tisku, přístup na internet a reprografické služby nebudou poskytovány.

Pobočky knihovny zůstávají do odvolání uzavřeny. Čtenáři s platnou registrací v knihovnách místních částí si mohou půjčit knihy v knihovně v Kopřivnici.

Aktuální výpůjčky jsou prodlouženy až do konce měsíce června.

MUZEUM TATRA

Út–ne 9–17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Sochy, smalty, skici autorů Šárky Hyklové a Lukáše Grohmanna (do 21. června)

ŠUSTALOVA VILA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Tichá přítomnost – výstava grafik Lenky Falušiové (do 21. června)

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 10–17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

ŠTRAMBERK

Muzeum Zdeňka Buriana otevřeno út – so 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

KINO ŠTRAMBERK

Ne 24. května v 19 hodin komediální drama ČR Vlastníci

Ne 31. května v 19 hodin dokument ČR V síti

PŘÍBOR

Muzeum tradičních technologií otevřeno úterý, středa, čtvrtek: 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.00 hodin, sobota: 9.00 – 17.00 hodin

Dopisy čtenářů

Přehrada žaluje

Dovolte mi napsat pár řádků k nynější situaci Lubinské, kdysi naší krásné přehradě. Stav hladiny vody dospěl do bodu, který bychom mohli nazvat katastrofou, zapříčiněnou nečinností vedením Tatry, zastupitelstvem města Kopřivnice, v čele s radou města a nemalou měrou i nás občanů Kopřivnice a okolí. „Voda nad zlato.“, to stojí na plakátech KDU ČSL. Jistě, to je pravda, protože zlata se ještě nikdo nenapil. V současné koronavirové době se situace s nedostatkem vody dostala do pozadí. Až v posledních dnech je slyšet ministry a lidi, kteří se starají o životní prostředí, jak postupovat v této důležité věci. Mají se stavět nové přehrady, mokřady a jiné nádrže. U nás máme od 70. let 19. století postavenou přehradu pro účely Tatry a pro občany města k rekreaci. Hlavním důvodem pro doplňování vody z řeky Lubiny jsou však z mého pohledu peníze. Neuznávám tvrzení, že v řece je stejně málo vody. Jsou měsíce v roce, kdy se klidně čerpat dalo. Uvedu jen jeden měsíc, a to březen. To by ovšem musel být zájem ze strany Tatry. Na zasedání zastupitelstva jsem chtěl vědět, proč by se město Kopřivnice nemohlo finančně podílet na doplňování přehrady. Bylo mi řečeno, že to není možné, protože město Kopřivnice nemůže dávat peníze do soukromého sektoru. Proto se tedy ptám: „Jak to, že na stavbu muzea, které staví Tatra, město Kopřivnice přispívat může?“

A nyní bych se chtěl vyjádřit k článku v Kopřivnických novinách „Voda“. Ing. J. Gavlas v něm kritizuje zastupitelku p. Kysilkovou za její snahu a boj o přehradu v Lubině. Kritizovat v tomto případě je snadné, ale já se ptám: „Co jste vy v této věci udělal?“ V zastupitelstvu opakovaně vystoupil p. Telařík ve věci přehrady a vody obecně. Dostalo se mu pak názvu „stěžovatel“, který straší lidi. „Jak se k tomu vyjádří místostarosta p. Šimíček, který ho takto nazval?“

Četl jsem několik pojednání, která se týkala Lubinské přehrady. Byla to jen spousta nic neříkajících čísel a paragrafů, které obhajovaly tento stav a díky nimž se s tím prý nedá nic dělat.

(Pokračování v příštím čísle)

Karel MatulaPoděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v této nelehké situaci podali pomocnou ruku a poslali nám šité roušky pro uživatele Azylového domu a Noclehárny v Kopřivnici.

Děkujeme – Koproušky Vlčovice Pavlíně Štěpánové a také všem, kteří na sociální síti našli naši adresu a poslali nám poštou roušky, a to skupinám Česko šije roušky, Šijeme roušky, Praha a Střední Čechy šijí roušky, bavlněné roušky Nýrsko, Motorkáři pomáhají – do této skupiny patří i Pavel Bém se svou manželkou Evou, kteří dobrovolně jeli na své motorce do Prahy, kde vyzvedli roušky a poté nám je dovezli až do azylového domu. Za to jim také moc děkujeme.

Je vidět, že uživatelé AD a noclehárny nejsou nikomu lhostejní a naši uživatelé si těchto lidiček váží a jsou vděční za každou roušku.

Hana Stančíková

pracovnice AD/N KopřivniceKoronavirové vousy

V krizové době, kdy chodíme s povinně zakrytým obličejem, jsem po logické úvaze dospěl k jednomu zvláštnímu rozhodnutí. Načas odložit holicí potřeby. Nebylo od věci právě během pandemie jen tak na zkoušku si pořídit mužnou ozdobu. Po dvou třech týdnech jsem už byl docela slušně zarostlý.

„Prosím tě, ohol se!“ rezolutně mě nabádal kamarád, jakmile uviděl, co schovávám pod rouškou. „Ohol se, jsi jako Krakonoš!“ tvrdil jiný dobrý známý. Mou změněnou vizáž ohodnotily také dvě ženy-kamarádky. „Vypadáš daleko mužněji, jako opravdový chlap,“ říkala jedna. „Fakt ti to sekne, určitě si to nechej,“ dala se slyšet druhá. Já už ale plánoval velký návrat k hladké tváři. Přišel Máj, nejkrásnější měsíc. Naposled jsem si v zrcadle prohlédl svoji bělošedavou, hustě prorostlou bradu a po šesti týdnech oprášil holení. Nejprve přišly ke slovu nůžky, pak Barbus a žiletka. Na „koronavirové“ vousy zbyla vzpomínka. Stanislav HlasPoděkování

Chci poděkovat paní Evě Friedlové za to, že nám ušila ihned a nezištně roušky pro celý náš dům 650 (bývalý pečovatelský dům).

Nájemníci děkují.

RajnochováNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Letošní sezona byla pro krasobruslařský klub již padesátá V dubnu měl oddíl naplánovány oslavy, zhatila je ale pandemie

Kopřivnice (cab) – Letošní sezona byla pro kopřivnický krasobruslařský klub jubilejní padesátá a na 4. dubna plánoval oslavy i s exhibicí současných nejlepších závodníků. Kromě zhruba 110 bývalých krasobruslařů a trenérů kopřivnického klubu svou účast na místním ledě přislíbili česká jednička Eliška Březinová, sportovní dvojice Martin Bidař s Elizavetou Zhuk a Mykyta Husakov s Lucií Novotnou, taneční pár Denisa Cimlová a Vilém Hlavsa a v jednání byla také účast Tomáše Vernera, bývalého vynikajícího českého reprezentanta a nyní trenéra.

Se svým vystoupením se měly představit i děti a skupina synchronizovaného bruslení FSC Kopřivnice Black Angels. Bohužel oslavy zhatila koronavirová pandemie, kvůli které byl 12. března vyhlášen v České republice nouzový stav a bylo zakázáno konání hromadných akcí. Vzhledem k časové vytíženosti českých krasobruslařských reprezentantů i náročnosti znovu celý program zorganizovat kopřivnický klub od pořádání oslav v náhradním termínu upustil.

První vystoupení na ledě zde bylo již na konci 19. století

Skupinka krasobruslařek při lední revue Kouzelná lampa, která se na kopřivnickém zimním stadionu konala v roce 1971.
FOTO: ARCHIV FSC KOPŘIVNICE
Skupinka krasobruslařek při lední revue Kouzelná lampa, která se na kopřivnickém zimním stadionu konala v roce 1971.
FOTO: ARCHIV FSC KOPŘIVNICE

Kopřivnice (cab) – Jestliže zapátráme do historie krasobruslení v Kopřivnici, dostaneme se dokonce až do předminulého století. Jak uvádí německý časopis Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis z 28. ledna 1898, pořádalo se v Kopřivnici vystoupení v krasobruslení, na kterém účinkovali nejlepší krasobruslaři z Vídně, jako ing. Sage, Struhatschek, členové klubu Wiener Eislauf-Verein, kteří byli krátkou dobu zaměstnáni v místní vagónce. Další zmínka o krasobruslařském sportu v Kopřivnici je až v roce 1930, kdy se zde do roku 1938 bruslilo na přírodním kluzišti v prostoru dnešního házenkářského hřiště. Z klubové kroniky lze vyčíst, že v této době úspěchů na území Moravy dosahovali z místních rodáků Gilar a Smětáková.

Novodobá historie krasobruslení v Kopřivnici se datuje na začátek roku 1969, kdy se po otevření tatrováckého zimního stadionu s umělým kluzištěm sešli rodiče toužící po tom, aby jejich ratolesti provozovaly krasobruslařský sport. Proto společně založili pod patronátem TJ Tatra Kopřivnice oddíl, který již na konci úvodní sezony 1969/1970 sdružoval čtyřicet dětí. O rok později byla uspořádána první krasobruslařská revue v Kopřivnici – pohádka Kouzelná lampa, do jejíhož nacvičování se zapojili nejen děti a trenéři, ale i rodiče. Jak se píše v oddílové kronice, v této době ještě nebyl zimní stadion zcela zastřešen, takže před každým bruslením bylo nutno nejdříve odstranit sníh z ledové plochy. O uspořádání této revue, v níž vystoupilo celkem 60 dětí, se zvláště zasloužil první předseda oddílu Jaroslav Janíček.

V témže roce pak místní žákyně zahájily závodnickou činnost a oddíl začal krasobruslařské závody také pořádat. Prubířským kamenem a zároveň odrazovým můstkem pro organizování dalších akcí byla příprava krajského kvalifikačního závodu, v němž se tenkrát představilo šedesát účastníků. V roce 1973 oddíl uspořádal první ročník Velké ceny Kopřivnice s podtitulem O tatrováckou brusli, jíž se zprvu zúčastňovali jen závodníci třetích výkonnostních tříd, ale už o dva roky později se zde jel i závod druhé třídy. Tento závod se stal tradicí a probíhá po celou dobu působení krasobruslení v Kopřivnici. Nekonala se pouze v roce 1996, kdy klub pořádal mistrovství České republiky žactva. Letos v prosinci by se tak měl napsat XLVIII. ročník jednoho z nejstarších závodů v tuzemsku, který je v současnosti zařazen do Českého poháru a účastní se jej pravidelně přes 150 krasobruslařů a krasobruslařek z celé České republiky.

Kromě tohoto závodu krasobruslařský oddíl začal pořádat také krajský kvalifikační závod i krajský přebor. Závodníci z Kopřivnice se zúčastňovali nejen domácích závodů, ale také závodů a velkých cen v celé tehdejší ČSSR i v zahraničí. Byl tehdy jediným krasobruslařským klubem v okrese Nový Jičín. V roce 1991 vznikl z bývalého oddílu krasobruslení při TJ samostatný subjekt KRASOKLUB. Ten začal kromě závodní činnosti provozovat i jiné aktivity, například nastudoval pohádku na ledě, s kterou vystupoval v okolí.

V roce 1994 pak vznikl samostatný klub krasobruslení FSC Kopřivnice. Ten se věnuje především závodní činnosti a výchově nových krasobruslařských talentů, výrazně zkvalitnil tréninkový proces, zúčastňuje se pohárových soutěží v celé republice a pořádá závody. Kromě Velké ceny Kopřivnice to je ještě Malá cena Kopřivnice určená mladším kategoriím, která se letos v březnu měla konat již po osmadvacáté, a dále klub organizuje také testy výkonnosti. Mezi jeho největší pořadatelské úspěchy však patří uspořádání Mistrovství České republiky žákovských kategorií v krasobruslení a tancích na ledě v únoru 1996 a Přeboru České republiky mladšího a nejmladšího žactva v únoru roku 2002. V letošním roce se kopřivnický klub znovu uchází o uspořádání žákovského republikového šampionátu pro sezonu 2020/21.

V Kopřivnici vyrostlo několik medailistů z republikových šampionátů

Nikol Zátopková má stříbro z mistrovství České republiky z roku 2012.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Nikol Zátopková má stříbro z mistrovství České republiky z roku 2012.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

Kopřivnice (cab) – V kronice kopřivnického krasobruslařského klubu je zmíněna jako první cvičitelka, jež vedla výcvik svěřenců v tělocvičně a poté i na ledě, Charvátová, a to za dobrovolné výpomoci z řad rodičů. Jako o jedné z prvních trenérek dále kronika pojednává o Marcele Petrové-Běhalové, která začínala při nácviku dětské revue. Po zastřešení zimního stadionu pak přišli i další trenéři Břetislav Pospíšil (ten však okolo roku 1976 tragicky zahynul), Jiří Rybníkář a v roce 1974 Bohumil Soporský.

Postupně se na přípravě krasobruslařů a krasobruslařek v kopřivnickém oddíle podíleli Dana Studentová (rozená Davídková), Liběna Rebrošová (roz. Černá), na přelomu 80. a 90. let především Iva Kubátková (roz. Židková), ta působí v klubu dodnes, stejně jako Eva Frýdlová (roz. Trčková), jež zde trénuje od 90. let. Mezi lety 1988 a 1991 se závodníci připravovali pod vedením trenérky Lucie Halmové (roz. Rolerové), v roce 1992 začal trénovat současný trenér Evžen Milčinský, o dva roky později přišla do Kopřivnice jeho pozdější manželka Vladimíra Milčinská (roz. Bouchalová) a s přípravou dětí jim v současné době pomáhá už i jejich dcera Michaela.

Evžen Milčinský, v letech 2010/12 a od května 2018 až dosud místopředseda Českého krasobruslařského svazu, byl v roce 2019 oceněn na vyhlašování Sportovec roku 2018 Moravskoslezského kraje mezi trenéry a cenu pak převzal i v rámci okresu Nový Jičín a města Kopřivnice. Vladimíra Milčinská byla oceněna v kategorii trenér při vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu a následně i města již o rok dříve.

Prvním předsedou kopřivnického oddílu krasobruslení byl Jaroslav Janíček, ten však po těžké nemoci zemřel již v roce 1973 a nahradil jej Miroslav Černý. Dalšími předsedy pak byli Radomír Ošmera, Jiří Klowersa, Vlastimil Kučera, Dušan Kubátko a nyní tuto funkci zastává Evžen Milčinský.

Po novodobém založení kopřivnického klubu krasobruslení v roce 1969 z jeho závodníků nejvíce vynikla na konci 70. let Ivana Kričková (později vdaná Tokošová), která se v žákovském věku stala krajskou přebornicí, při mistrovství ČSR vybojovala šestou příčku a na federálním mistrovství desáté místo. V 80. letech se od žáků po seniory účastnil mistrovství ČR Martin Ošmera a jako žák jel republikový šampionát také Evžen Milčinský.

Od vzniku samostatného klubu FSC Kopřivnice získali jeho odchovanci na mistrovství České republiky v různých kategoriích celkem třináct cenných kovů. V letech 1997 a 1998 vybojoval shodně bronz v mladších žácích Radek Dresler, v r. 2000 se stala mistryní České republiky mezi žačkami Pavlína Klowersová a v letech 2003 a 2005 si dva bronzy ze žákovského republikového šampionátu vyjela Hana Kubátková. Bratr Pavlíny Klowersové Jiří se mezi sólisty na stupně vítězů na vrcholné akci neprosadil, v roce 2001 se však stal mistrem ČR v tanečním páru se Simonou Kubíkovou, tehdy však již v Ostravě pod vedením trenéra Františka Blaťáka.

Po bronzu Hany Kubátkové v roce 2005 si na další cenný kov z republikového šampionátu musel kopřivnický klub počkat dlouhých sedm let, kdy stříbro vybojovala Nikol Zátopková v kategorii žaček. V další sezoně již pak přišla éra Kláry Štěpánové, nejúspěšnější krasobruslařky v celé historii klubu. Ta v kategorii mladších žaček získala titul mistryně ČR v letech 2013 a 2015 a v roce 2014 byla stříbrná, republikovou mistryní se stala i v žačkách v sezoně 2015/16 a další rok byla stříbrná mezi juniorkami. V sezoně 2017/18 ji sice potrápilo zranění, znovu na stupně vítězů se však vrátila hned ten další rok, kdy obsadila druhé místo mezi seniorkami. Letos skončila třetí v juniorkách, ale především startovala na lednovém mistrovství Evropy seniorů. Dalším jejím velkým úspěchem je i start na Evropském olympijském festivalu mládeže v loňském roce.

Úspěchy sbíraly kopřivnické krasobruslařky také v Českém poháru, celoročním seriálu závodu, v němž pořadí v jednotlivých kategoriích slouží k nominaci na republikový šampionát. Fenomenální byla v roce 2005 Hana Kubátková, jež vyhrála všech dvanáct pohárových závodů své kategorie. Rok nato získala v Českém poháru třetí místo Michaela Milčinská, další stupně vítězů však obsadily závodnice FSC Kopřivnice až o pět let později. V roce 2011 zvítězila Klára Štěpánová a třetí skončila Petra Milčinská, v letech 2012 a 2013 byla druhá Nikol Zátopková, v roce 2013 vyhrála Štěpánová a třetí příčku obsadila Petra Milčinská. Štěpánová poté ve své kategorii dominovala od roku 2014 další tři roky, v roce 2018 byla druhá, a Eliška Kubáňová obsadila třetí místo v letech 2018 a 2019.

Kromě jednotlivců má však kopřivnický klub také skupinu synchronizovaného bruslení s názvem Black Angels, jež se účastní nejen tuzemských závodů, ale i těch v zahraničí. Na mistrovství ČR získala v letech 2015 a 2019 shodně bronzové medaile.

Osud skateparku se bude projednávat v červnu

Kopřivnice (cab) – Po vyhlášení nouzového stavu dne 12. března z důvodu šířícího se onemocnění covid-19 musela být všechna sportoviště uzavřena a ta venkovní se pak mohla znovu otevřít 7. dubna. Správa sportovišť Kopřivnice v rámci tohoto uvolňování vládních opatření proto veřejnosti zpřístupnila i skatepark, jehož je provozovatelem, po třech týdnech se však jeho brána uzamkla znova. Tentokrát už důvodem nebyla zhoršující se epidemiologická situace, ale nevyhovující technický stav překážek.

Původně se skatepark nacházel v Klubu kamarád (nyní Centrum pětka) na sídlišti Sever a v květnu 2005 byl přesunut do nynějších prostor u letního stadionu. Už tehdy vyvolal mezi příznivci skateboardingu, in-line bruslení či těmi, kteří předvádějí triky na BMX kolech, vlnu nevole. Vadila jim jednak značná vzdálenost od centra města, ale především technické parametry areálu. Ten je totiž ve svahu a kvůli tomu musela být odstraněna u-rampa. V roce 2008 se otázkou spokojenosti se skateparkem zabývalo dětské zastupitelstvo, kde padl i návrh na jeho vybudování v kryté hale. Uvažovalo se o prázdné tatrovácké hale poblíž železničních kolejí, v ní se však nyní staví nové technické muzeum. V roce 2014 pak v celoměstské anketě, do níž se zapojilo 549 respondentů, dokonce zvítězil požadavek na vybudování parkour – skateparku na bezpečnějším místě.

Již vloni revizní technik upozorňoval na špatný stav překážek, po dohodě s ním nakonec Správa sportovišť Kopřivnice provedla odstranění nejhorších závad a areál provozovala celý rok. „Koncem dubna nám však přišla revizní zpráva, ve které se navrhuje odstranění stávajících překážek z důvodu zteřelých výdřev a scházejících spojovacích šroubů. Bez platné revize není možné areál dále provozovat, ale hlavně jsme jej uzavřeli z důvodu možného vzniku úrazu dětí a mladistvých. Nejsme v žádném případě nadále ochotni podstupovat riziko vznikající z provozu tohoto areálu,“ vysvětluje důvod znepřístupnění skateparku ředitel správy sportovišť Milan Gilar. „Skejťácká“ komunita se nabídla, že by opravy provedla ve vlastní režii a vykázala je potřebnými dokumenty, dle zákonů vyjadřujících se k provozu a údržbě sportovišť je však může provádět pouze servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť s platným oprávněním.

V loňském roce i letos ředitel Správy sportovišť Kopřivnice Milan Gilar tak zkusil oslovit dodavatelskou firmu Mystic construction z Prahy na možnost provedení opravy, ale ta to odmítla jako nerealizovatelnou, protože kvůli zteření nosné výdřevy by se jednalo prakticky o výrobu nových překážek. „V červnu bychom měli mít s touto firmou, která se zabývá budováním překážek a skateparků, schůzku, kde se pobavíme, jak budeme dále postupovat. Opravy již nejsou vhodné, takže se buď odstraní nebezpečné překážky a ponechají ty, které projdou revizí, nebo se zpracuje projekt na vybudování nového skateparku. Druhá varianta by samozřejmě byla finančně nákladná, takže to bude záležet na stanovení priorit v orgánech města,“ dodal k situaci místostarosta města Kopřivnice Adam Hanus.

Od června budou v provozu krytý bazén i koupaliště

Kopřivnice (cab) – Po téměř třech měsících se v pondělí 1. června opět otevře pro veřejnost krytý bazén. Ten byl 12. března uzavřen, stejně jako ostatní sportoviště v zemi, nařízením vlády z důvodu koronavirové pandemie a o dva týdny později vypuštěn. V pondělí 18. května se na jeho znovunapuštění a otevření dohodli místostarosta Adam Hanus a ředitel Správy sportovišť Kopřivnice Milan Gilar.

„Samozřejmě bude nutné dodržovat aktuální nařízení vlády o dodržování hygienických požadavků na krytých bazénech. V provozu nebude vířivka, pára ani vodní chrlič, dětský bazén bude přístupný v omezené kapacitě, stejně jako sauna,“ dodal k fungování krytého bazénu ředitel SpSK Milan Gilar.

V nejbližších dnech by se také mělo začít s napouštěním koupaliště, které by mělo zahájit provoz v prvním či druhém červnovém týdnu.

„I tady budou platit aktuální nařízení vlády, o kterých budou návštěvníci při vstupu do areálu informováni cedulemi,“ dodal Milan Gilar.

Družstvo kopřivnických badmintonistů pomýšlelo na návrat do první ligy

Petra Benišová s Jakubem Raškou (oba BK Kopřivnice) se rozehrávají na jednom z prvních společných tréninků po dvouměsíční pauze.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Petra Benišová s Jakubem Raškou (oba BK Kopřivnice) se rozehrávají na jednom z prvních společných tréninků po dvouměsíční pauze.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Koronavirová pandemie a s ní související zastavení sportovní činnosti zasáhla také do sezony kopřivnických badmintonistů. V polovině ledna si v semifinálovém kole zajistilo „A“ družstvo dospělých účast ve finále II. ligy smíšených družstev severomoravské oblasti („béčko“ do něj nepostoupilo), to se však mělo odehrát 21. března, a tudíž se již neuskutečnilo. Koncem dubna pak Sportovně-technická komise dospělých Severomoravského badmintonového svazu rozhodla, že ukončuje II. i III. ligu družstev a že nebudou vyhlášeni jejich vítězové, postupující ani sestupující.

„S áčkem jsme měli ambice postoupit do první ligy, ve finále jsme chtěli nasadit do hry čtyřnásobnou mistryni ČR Terezu Švabíkovou, kterou jsme měli na hostování, ale bohužel to nevyšlo. V příštím roce už asi nasadíme jen jedno družstvo a dáme přednost svým odchovancům. Na dvě družstva totiž nemáme dostatečný počet hráčů,“ zmínil trenér dospělých i mládeže a zároveň viceprezident BK Kopřivnice Luděk Židek situaci, kdy často ztrácelo družstvo body za chybějící hráčku v ženské čtyřhře. Mládežnické kategorie mají sezonu družstev shodnou s kalendářním rokem a smíšená družstva žáků severomoravské oblasti tak stačila odehrát pouze první kolo. Druhé (v původním termínu 22. března) se již neuskutečnilo a soutěž bude pokračovat až na podzim.

Po přesně dvou měsících se ke společnému tréninku badmintonisté BK Kopřivnice sešli v tělocvičně zimního stadionu v pondělí 11. května, a to jak mládež, tak i dospělí. „Samozřejmě během této doby mladí hráči trénovali individuálně. Posílal jsem jim videa od jiných hráčů, jak třeba posilovat nebo trénovat s raketou doma apod., někteří i hodně běhali. Měl jsem nějaké zpětné vazby, ale nevím, kolik přesně toho odtrénovali. Tomu také teď chci přizpůsobit tréninky, aby se trochu srovnala výkonnost,“ popsal návrat ke společné přípravě trenér mládeže Václav Indruch. Individuální přípravu naordinoval svým svěřencům rovněž trenér Luděk Židek. „Také dospělí trénovali, co bylo povoleno, takže si udržovali fyzickou kondici během, posilovali, prováděli cvičení s raketou doma, případně na zahradě. Turnaje začnou nejspíše v září, s těmi mezinárodními vůbec nevíme, jak to bude, tak teď není kam spěchat.“

Do prázdnin počítá trenér Václav Indruch u skupinky talentovaných mladých badmintonistů se čtyřmi tréninky týdně a jedním zaměřeným čistě na posilování. V červenci pak budou mít hráči naordinovaný třikrát týdně běh, v srpnu již halu a samozřejmě nebude chybět ani soustředění. Nad rámec těchto tréninků však další přípravu ještě absolvuje velice nadějná badmintonistka kategorie U15 Petra Benišová. Ta figuruje v celostátním žebříčku (k datu 12. 3.) své kategorie na druhém místě ve dvouhře, na třetím v mixu a na devátém ve čtyřhře. Účastní se však také turnajů starší kategorie U17 a díky těmto výsledkům je v širším reprezentačním výběru ČR. „Bohužel jí nevyšla nominace na mistrovství světa juniorů, které se konalo letos v únoru ve Francii,“ mrzelo trenéra Václava Indrucha.

Další nadějnou kopřivnickou hráčkou je Adéla Špačková, jež figuruje v žebříčku kategorie U15 ve dvouhře na sedmé příčce (16. ve čtyřhře a 22. v mixu). Loni na podzim získali na mistrovství ČR kategorie U13 bronz ve čtyřhře Jakub Raška a Libor Raška, letos však přešli do starší kategorie, takže jejich ambice nesahají tak vysoko. „Navíc Libor měl velké problémy s koleny. Minimálně dva měsíce potom nehrál a musí se do toho zpátky dostat,“ dodal trenér Indruch.

Na turnaje si však mladí badmintonisté stejně jako dospělí počkají až do září, protože všechny byly do konce června zrušeny a přes léto se většinou žádné nekonají. „I kdyby se přeci jen něco uspořádalo, my bychom se nezúčastnili. Nemáme natrénováno a je to pro nás zbytečné,“ doplnil Václav Indruch. Zdokonalovat se tak budou moci třeba na tréninkových kempech, které bude Luděk Židek, hlavní trenér Oblastní tréninkové přípravy (tréninky určené talentovaným hráčům severomoravské oblasti), spolupořádat v letních měsících.

Červený kámen nabízí individuální výzvu pro příznivce běhu i cyklistiky

Kopřivnice (cab) – Až do pondělí 11. května byly kvůli pandemii nového typu koronaviru zakázány veškeré hromadné akce, tedy včetně závodů, turnajů či zápasů. Nyní se již za dodržování stanovených pravidel mohou konat sportovní akce zatím do sta přítomných osob, málokdo si je však ještě troufne uspořádat nebo se to pro tak nízký počet některým pořadatelům nevyplatí. V omezených podmínkách závodění tak vzniklo mnoho tzv. výzev v různých sportovních odvětvích, která si sportovci mohou plnit individuálně, nebo, když už to je povoleno, ve skupinkách.

Oblíbeným místem turistů i sportovců nejen z Kopřivnice je Červený kámen a právě v jeho prostředí jsou nyní vypsány dvě výzvy. Jednou z nich je běžecká, kterou vyhlásil Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, a to Běh okolo Červeného kamene po tzv. okružní cestě (po vrstevnici). Start tohoto 6 km dlouhého okruhu s převýšením 150 m začíná v Janíkově sedle a běží se po směru hodinových ručiček. První kilometr (trať je značena každý kilometr oranžovým sprejem) je tedy velmi náročný, vede hned do kopce. Poté následuje táhlý seběh a stoupání začíná za třetím kilometrem. Cíl je pak opět v místě startu v Janíkově sedle.

Podrobný popis a mapu trasy i s fotkami naleznete na webových stránkách klubu, stejně jako GPX soubor. Je zde také odkaz na segment vytvořený v aplikaci Strava či možnost zapsat si čas do tabulky a porovnat se s ostatními, kteří již tuto výzvu absolvovali. Lze si ji zaběhnout kdykoliv, není časově nijak omezena. S největší pravděpodobností se však na této trati bude letos konat jeden ze závodů Lašské běžecké ligy jako náhrada za již zrušené jarní závody.

Na své si však přijdou také vyznavači horské cyklistiky. Pro ně vytvořil Hynek Tekula, kopřivnický biker, MTB výzvu Červený kámen – COVI 19. Trasa tohoto individuálního, popř. skupinového závodu (soutěží se dokonce o hodnotné ceny) měří 16,6 km s převýšením 800 m a zahrnuje také 250m úsek se stoupáním až 26 %. Start i cíl jsou na kopřivnickém letním koupališti (počítá se projetí vstupní brány) a kromě úseku v jeho blízkosti vede trať výhradně lesními a polními cestami v oblasti Červeného kamene. Značena je žlutooranžovými barvami na zemi, na stromech a zatlučenými kolíky.

Po projetí brány na koupališti se odbočí vlevo a po cca 50 m vpravo kolem budovy bowlingu a následně podél plotu zkušebního tatrováckého polygonu. Po vyjetí z lesního porostu následuje průjezd loukou, poté se trasa opět vnoří do lesa, kudy pak vede až na Janíkovo sedlo. Následuje další „okruh“, ve kterém se podíváte až na vrchol Červeného kamene, a druhý průjezd Janíkovým sedlem. Třetí „okruh“, v němž se tentokrát objíždí Šostýn, je opět zakončen průjezdem Janíkovým sedlem a následuje již jen sjezd zpátky na koupaliště skrz jeho vstupní bránu. Podrobný popis trasy včetně mapy k závodu a další odkazy naleznete na facebookové stránce události pod názvem MTB výzva Červený kámen – COVI 19.

Pořadatelé upozorňují, že pro zaregistrování jízdy je nutné mít chytrý telefon s GPS, případně jiné GPS zařízení, které podporuje aplikaci Strava. Důležité je přesné projetí trasy, jinak jízda nebude v segmentu zaznamenána. Záznam je tedy potřeba uložit v aplikaci Strava a do popisku napsat svůj e-mail, kam pořadatelé zašlou diplom. Pokud přesně dodržíte průjezd trasy, uvidíte svůj čas i výsledek. Můžete ji absolvovat i několikrát, zaznamená se pouze nejlepší čas.

Soutěž o ceny byla spuštěna ve středu 13. května a potrvá do konce měsíce. Segment však bude otevřen i nadále, takže se můžete do budoucna neustále zlepšovat. Pořadatelé také nevyloučili, že by zde tento závod opakovali i v dalších letech.

Dětské hřiště na sídlišti Sever

Vloni zrušené dětské hřiště na sídlišti Sever se dočkalo instalace nových herních prvků. Děti si nové prolézačky a houpačky vyzkoušejí už v tomto týdnu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Vloni zrušené dětské hřiště na sídlišti Sever se dočkalo instalace nových herních prvků. Děti si nové prolézačky a houpačky vyzkoušejí už v tomto týdnu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Požár v bytovém domě na ulici Kpt. Nálepky

Tři jednotky hasičů z prvního stupně poplachu vyslalo operační středisko v úterý 12. května v podvečer k nahlášenému požáru v bytovém domě na ulici Kpt. Nálepky, kde došlo k požáru kuchyňského spotřebiče. Oheň se naštěstí nestačil rozšířit na zařízení bytu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Tři jednotky hasičů z prvního stupně poplachu vyslalo operační středisko v úterý 12. května v podvečer k nahlášenému požáru v bytovém domě na ulici Kpt. Nálepky, kde došlo k požáru kuchyňského spotřebiče. Oheň se naštěstí nestačil rozšířit na zařízení bytu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS