Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 03.10.2019 - Podnikatelé v oblasti odpadů musí plnit zákonné povinnosti
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašské muzeum s expozicí věnovanou kopřivnické výrobě hliněného zboží a místnímu rodáku malíři Zdeňku Burianovi - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 34/2019 ze dne 03.10.2019

Podnikatelé v oblasti odpadů musí plnit zákonné povinnosti

(Počet zobrazení: 511)
Kopřivnice (hod) - Jednou z nejtěžších disciplín podnikání je zvládnutí odpadového hospodářství, neboť legislativa vztahující se k této oblasti podléhá velmi častým změnám. Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, je ze zákona povinna nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí či lidského zdraví. Kromě zákona o odpadech upravují povinnosti také místně příslušné vyhlášky měst a obcí nebo vyhlášky ministerstva životního prostředí. Nakládání s odpady, které je v rozporu s příslušnými právními předpisy, s sebou nese riziko právních a finančních postihů ze strany orgánů státní správy. A to ne zrovna malými, jejich výše začíná v řádech desítek tisíců a končí v desítkách milionů korun.

Zda si podnikatelé plní povinnosti v oblasti nakládání s odpady, na to dohlíží nejen Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, obecní úřady, ale také celní úřady. Vrchní státní dozor zajišťuje ministerstvo životního prostředí. „Každý subjekt musí kontrolorům umožnit přístup do svých prostor a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout informace související s nakládáním s odpady. Některé orgány kontrolují jen speciální úsek nakládání s odpady. Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský kontrolují používání upravených kalů, ministerstvo zdravotnictví dohlíží na ochranu veřejného zdraví při nakládání s odpady, Česká obchodní inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů a celní orgány kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů,“ upřesnila Karolína Weberová, pracovnice odboru životního prostředí kopřivnické radnice.

Při kontrolách jsou nejčastěji udělovány pokuty například za předání odpadu osobě, která nebyla k převzetí odpadu podle zákona o odpadech oprávněná, ta je v rozmezí od 100 000 do 300 000 korun, dále za nevedení průběžné evidence a nepodání ročního hlášení, za což podnikatel zaplatí 50 000 korun. Za netřídění odpadů zaplatí podnikatel pokutu ve výši 150 000 a za neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu 50 000 korun. „Dle našich zkušeností je nejvíce chyb způsobeno neznalostí či špatnou orientací v této oblasti, které se zejména projevují u drobných podnikatelů. Vyplývá to z velkého množství předpisů, ve kterých se musí malé a střední společnosti orientovat,“ konstatovala pracovnice životního prostředí.

Ze zákona musí každý podnikatel či společnost platit za odpady, které vytváří. „Velké množství firem má kanceláře či provozovny v pronajatých prostorech. Pokud se nájemci a pronajímatel dohodnou, může být pronajímatel původcem odpadu. Důležité je, aby k písemné dohodě došlo. Na některé výrobky, například některé oleje, výbojky, zářivky, elektrozařízení či pneumatiky, se vztahuje povinnost zpětného odběru, který musí být proveden bez nároku na úplatu. Přestože povinný bezplatný zpětný odběr je v zákoně již mnoho let, v praxi toho využívá překvapivě málo společností,“ upozornila Karolína Weberová a dodala, že celou problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb. Ten například stanovuje, že původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS