Město Kopřivnice - Minulé ročníky - Ko-projekty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Minulé ročníky

Ko-projekty 2019
Ko-projekty 2020

Známe vítězný Ko-projekt!

Ilustrační obrázek - skatepark V pondělí o půlnoci bylo ukončeno hlasování o tom, na který z tzv. Ko-projektů bude využito půl milionu korun z participativního rozpočtu města Kopřivnice. Nyní už jsou všechny hlasy sečteny a radovat se mohou ti, kdo podpořili obnovu kopřivnického skateparku! Právě tento projekt zvítězil s velkým náskokem před ostatními pěti návrhy. Tisková zpráva

1) Obnova lezecké stěny v areálu VANAIVAN

Lokalita: Skautské centrum VANAIVAN
Pro koho je projekt určen: široká veřejnost

Obnova stávající konstrukce lezecké věže a zatraktivnění stávajícího stavu pro větší spektrum návštěvníků Skautského centra VANAIVAN. Dojde k výměně tří hlavních pilířů a nosného věnce, který se nachází ve 2/3 výšky věže. V ideálním případě budou ke stávajícím prvkům připojeny i nové vertikální (houpačky, lana, žebříky, …), které budou k užití i samostatně.

2) Znovuotevření skateparku Kopřivnice

Lokalita: areál Stadionu Emila Zátopka Kopřivnice
Pro koho je projekt určen: sportovci (skate, BMX, in-line)

Rekonstrukce skateparku, který je aktuálně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu uzavřen. Cílem projektu je obnova stávajících překážek, za které v Kopřivnici není žádná alternativní náhrada. Vedle nově opraveného atletického stadionu tak může fungovat také skatepark. Proběhne výměna podkladových fošen a pojezdového povrchu.

3) Workoutové a fitness hřiště u Vlčovjana

Lokalita: Vlčovice, zahrada bývalého denního stacionáře KOPRETINA, nyní VLČOVJAN
Pro koho je projekt určen: široká veřejnost

Zřízení veřejného workoutového a fitness hřiště na zahradě komunitního centra Vlčovjan, které bude sloužit nejen občanům této místní části, spolkům i projíždějícím cyklistům ze širokého okolí. Sestavu má tvořit workoutová klec, což je soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou a pořízeny budou také venkovní rotopedy a trenažéry.

4) Úprava dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Příčná a Obránců míru

Lokalita: vnitroblok ulic Příčná a Obránců míru
Pro koho je projekt určen: rodiny s dětmi

Úprava a doplnění dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Příčná a Obránců míru. Doplnění o prvky pro nejmenší – pružinová houpadla, prolézačky, lavičky, kolotoč, vahadlová houpačka, apod., dle požadavků místních obyvatel. V případě zvolení tohoto projektu ve veřejném hlasování by následovalo projednání s obyvateli přilehlých domů s cílem vydefinovat přesné zadání.

5) Rekonstrukce dětského hřiště za Katolickým domem Kopřivnice

Lokalita: za Katolickým domem Kopřivnice
Pro koho je projekt určen: rodiny s dětmi

Oživení zanedbaného dětského hřiště a zbudování chodníku pro chůzi na boso, který ve městě zcela chybí. Rekonstrukce pískoviště, doplnění o herní sestavu, lavičky, živý plot, apod. Záměrem projektu je také nepřímé oživení zahrady za Katolickým domem, tak aby tato mohla být lépe využita širokou veřejností. V případě zvolení tohoto projektu ve veřejném hlasování by následovalo projednání s obyvateli okolních domů s cílem vydefinovat přesné zadání.

6) Herní prvky pro menší děti u kulturního domu v Mniší

Lokalita: prostor víceúčelového hřiště vedle kulturního domu v Mniší
Pro koho je projekt určen: rodiny s dětmi

Doplnění víceúčelového hřiště u kulturního domu centru místní části Mniší o herní prvky (pružinová houpačka, vahadlová houpačka, autíčko, informační tabule a lanová prolézačka) pro menší děti od 1. roku. Hřiště má vzniknout v prostoru mezi nohejbalovým betonovým hřištěm a víceúčelovým umělým hřištěm pro malou kopanou. V případě zvolení tohoto projektu ve veřejném hlasování by následovalo setkání s místními s cílem vydefinovat přesné zadání.


Seznam nepostupujících projektů

Úprava dětského hřiště „U MATESA“

Přemístění - odřezání - jedné z atrakcí (plně funkční prvek - dětská skluzavka spojená lanovým žebříkem s prolézací věží) z hřiště na zelenou plochu mimo hřiště.
Zdůvodnění: Firma, která instalovala herní prvek v době vzniku hřiště již neexistuje. Jiné firmy přemísťovat prvek nebudou, nabídnou ke koupi svůj nový. Jednalo by se o neefektivní vynakládání finančních prostředků města.
U skluzavky, kterou projekt popisuje se jedná se o plně funkční prvek, jehož přemístěním by došlo k poškození, které by bylo neslučitelné s náhradním umístěním. Město nebude poškozovat vlastní majetek.
Přemístění prvku z místa, kde je plně funkční o několik metrů dále, kde se nyní nachází travnatá plocha se stromy několik let po výsadbě, není žádoucí.

Dětské hřiště Lovci mamutů

Tematicky zaměřené hřiště „Lovci mamutů“ v Sadu E. Beneše.
Zdůvodnění: Záměr umístit v Sadu E. Beneše hřiště s odkazem na slavného rodáka Zdeňka Buriana je v plánu realizovat, nicméně v době realizace úpravy celého komplexu parku. Město Kopřivnice již disponuje zpracovanou studií, která se záměrem počítá – předkladatel byl se studií seznámen na osobním setkání, které proběhlo před odevzdáním návrhu.
Aby byl záměr (odkaz rodákům) reprezentativní, jak si zaslouží, je potřeba počítat s vyšší částkou než 500 000 Kč a realizovat jej v kontextu s celkovou úpravou parku. To je nerealizovatelné v rámci jednoho roku a tudíž se zde záměr také rozchází s pravidly participativního rozpočtu.

Komunitní zahrada Sídliště Sever

Vznik komunitní zahrady v prostoru bývalého volejbalového hřiště u ZŠ 17. listopadu.¨
Zdůvodnění: Protože záměr nebyl projednán s obyvateli přilehlých domů, navrhujeme podat návrh do příštího ročníku participativního rozpočtu, za předpokladu, že bude doloženo že: - aktivitu přijímají kladně minimálně občané přilehlých domů a bytů otočených do budoucí zahrady
- na straně navrhovatele a občanů přilehlých domů bude garance, že vznikne správce = smluvní partner, který se bude starat o provoz vzniklého areálu. Město nemá být garantem správy tohoto záměru. Má jít o aktivitu spolků či obyvatel.

Naučná stezka k prameni Kopřivničky

Umístění interaktivních prvků a posezení podél horního toku Kopřivničky v úseku od skautského centra VANAIVAN k prameni.
Zdůvodnění: Horní úsek toku Kopřivničky je jedním z mála úseků, v podstatě jediný souvislý, který má charakter přirozeného toku. Je zde nízká frekvence pohybu lidí a je tak ojedinělým místem v rámci celého vodního toku, kde organismy na něj vázané mohou existovat s minimálním ovlivněním člověkem.
Ponechání stávajícího charakteru klidového úseku Kopřivničky, jako posledního existujícího v celém jejím toku, považuje město za nejvýše vhodné.
Zároveň je stezka navržena nejen na pozemcích města, ale i v lesním porostu soukromých vlastníků. Není tedy reálné zaručit vybudování trasy v horizontu 12 měsíců, když není záměr dohodnut či alespoň předjednán s vlastníky pozemků.

Vybudování (prodloužení) veřejného osvětlení na ulici Moravská

Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Moravská.
Zdůvodnění: Nejedná se o typický projekt pro participativní rozpočet realizovatelný v jednom roce (jedna z podmínek participativního rozpočtu), ale projekt víceleté přípravy a financování. Dle odborného odhadu se výše potřebné investice pohybuje kolem 700 tis. Kč (druhé nesplněné kritérium). Záměr by tedy město mělo realizovat jako samostatnou akci a ne jako participativní rozpočet.

Úprava chodníku, retardér, P. Nerudy

Rekonstrukce chodníku podél úseku ulice P. Nerudy, vyúsťujícího na ulici Štramberskou - havarijní stav. Dále umístění zpomalovacího retardéru na ulici P. Nerudy.
Zdůvodnění: Projednáno mimo jiné v Pracovní skupině pro dopravu a dopravní značení města Kopřivnice. Závěr: Chodník bude zařazen mezi běžné opravy Odboru majetku města Kopřivnice.
Jedná se o ulici s max. povolenou rychlostí 20 km/h s označením průjezd zakázán. Opodstatněnost realizace zpomalovacích polštářů bude ověřena instalací statistického radaru (pouze pro statistiku bez zobrazování rychlosti) na dobu cca 14 dní. Výsledky budou následně analyzovány.

Úprava vyšlapaných chodníčků občany Kopřivnice – lokalita KOREJ

Vytipování a následná trvalá úprava vyšlapaných chodníčků občany města mimo stanovené trasy v Kopřivnici – v lokalitě KOREJ.
Zdůvodnění: Participativní rozpočet by měl sloužit k rozvoji města za účelem podpory místních komunit a aktivních obyvatel, zároveň by ale neměl sloužit jako nástroj pro nápravu negativního chování neukázněných osob.

Flowtrail okruh s celoročním soutěžením

Úprava části kondičních okruhů na Červeném kameni a přidání trailových prvků k vytvoření flowtrailu. Zakoupení měřícího zařízení pro měření časů jezdců na okruhu, pro vytvoření celoroční soutěže na webu.
Zdůvodnění: Město nemůže stavět ani přispívat na zhodnocení majetku třetích stran. Zároveň nemůže podporovat aktivity, které omezují soukromé vlastnictví. Po vytipování jedné konkrétní trasy by tedy měla ze strany předkladatelů následovat dohoda s majiteli pozemků, že souhlasí s uvedeným využitím.
Zároveň by měl na straně navrhovatele vzniknout smluvní partner, který se bude starat o provoz vzniklého areálu, viz případ z Nového Jičína a dalších měst.

Rekonstrukce části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana

Projekt zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana v centru města. Předložen i v minulém ročníku participativního rozpočtu.
Zdůvodnění: Participativní rozpočet by měl sloužit k rozvoji města za účelem podpory místních komunit a aktivních obyvatel, zároveň by ale neměl sloužit jako nástroj pro běžné opravy. Proto nebyl projekt doporučen k zařazení do hlasování. Návrhy oprav komunikací jsou každoročně součástí projednávání rozpočtu města, kdy jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí o realizaci je využití maximálním počtem občanů.

Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Realizace projektu
2022

Projednání v Radě města Kopřivnice
prosinec 2021

Ukončení hlasování
listopad 2021

Spuštění hlasování
říjen 2021

Medializace postupujících - videoklipy
říjen – listopad 2021

Hodnocení návrhů v Komisi
září 2021

Kontrola formální a obsahové správnosti
červenec – srpen 2021

Ukončení sběru projektů
30. června 2021

Příjem návrhů
od 3. května 2021

Přípravný proces
březen – duben 2021
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS