Město Kopřivnice - Pravidla participativního rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2020
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Pravidla participativního rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2020

Úvod

 • Participativní rozpočet je proces, do kterého jsou přímo zapojeni občané města, kteří předkládají návrhy projektů a rozhodují o tom, kam bude část městského rozpočtu investována. Na lokální úrovni tímto způsobem lze zaktivizovat občany k zájmu o rozvoj a správu města a začlenit je do rozhodovacího procesu.
 • V rámci participativního rozpočtování mají obyvatelé možnost navrhnout a svými hlasy podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života v Kopřivnici a místních částech a podpoří zapojování místních komunit.
 • Z rozpočtu města Kopřivnice byla pro rok 2020 vyčleněna částka 500 tis. Kč určená na realizaci vítězných návrhů projektů.

Harmonogram procesu

 • 04 – 05/2020 Informační kampaň o zahájení procesu
 • 05 – 06/2020 Příjem návrhů projektů
 • 07 – 08/2020 Kontrola formální a obsahové správnosti
 • 09/2020 Projednání v Komisi pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
 • 09 - 10/2020 Veřejná projednání s navrhovateli projektů
 • 11 - 12/2020 Hlasování
 • 01 – 12/2021 Realizace

Zajištění informovanosti

 • Informování veřejnosti o participativním rozpočtu a jeho dílčích etapách bude probíhat průběžně po celý rok a budou k tomu využity všechny komunikační nástroje města (především Kopřivnické noviny, Kabelová televize Kopřivnice, webové stránky města, facebookový profil města a projektu Zdravé město, plakátovací plochy). Pro participativní rozpočet s názvem „Ko-projekty“ bude zřízena speciální webová stránka s přímým odkazem z hlavní webové stránky města.
 • Kontaktní osoba pro participativní rozpočet je koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ivana Holubová, Město Kopřivnice, oddělení strategického plánování, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21, Kopřivnice, ivana.holubova@koprivnice.cz, tel.: 556 879 671 (dále jen „koordinátorka“).
 • Koordinátorka je kontaktním místem pro navrhovatele projektů. Ve své kompetenci má sběr, vyhodnocení a kontrolu formální správnosti doručených projektů. Rovněž zajišťuje stanovisko pro Komisi pro projekt Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen „komise“) a příslušného dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva města (garanta), připravuje způsob a průběh hlasování o projektech, organizuje veřejná projednání a spolupracuje s dotčenými odbory MÚ. V případě potřeby zajistí navrhovateli předběžnou konzultaci realizovatelnosti projektu s dotčenými odbory MÚ.

Podávání návrhů

 • Návrh na projekt může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města Kopřivnice či v jeho místních částech.
 • Každý občan může podat více návrhů na projekt.
 • Návrh na projekt musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starších 15 let. Seznam podporovatelů doloží předkladatel projektu na předepsaném formuláři a je povinnou přílohou projektu. Každý obyvatel může současně podpořit více návrhů.
 • Návrh na projekt musí respektovat následující kritéria:
  • Projekt musí být realizován na území města Kopřivnice nebo v jeho místních částech a současně na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. Vlastnictví parcely lze ověřit v odkazu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
  • Předpokládané realizační náklady projektu nepřekročí částku 500 tis. Kč včetně DPH. Minimální částka na předložený projekt není stanovena.
  • Projekt je investiční (stavební) akce ve veřejném prostoru, např. instalace mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, turistická odpočívadla atd.), instalace herních prvků, úprava kontejnerového stání, autobusové zastávky, apod. Výstupy projektu budou přístupné a využitelné širokou veřejností.
  • Projekt je v souladu se schváleným územním plánem a není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
 • Návrh na projekt se zasílá:
  • Elektronicky – na adresu ivana.holubova@koprivnice.cz včetně všech souvisejících příloh (formuláře budou dostupné na webových stránkách města),
  • v papírové formě – na předepsané listině (formuláře budou dostupné na webových stránkách města a v papírové podobě na informacích městského úřadu). Formulář s návrhem na projekt v zalepené obálce označené názvem „Ko-projekty“ je možné podat osobně na podatelně Městského úřadu v Kopřivnici nebo prostřednictvím poštovního přepravce na adresu Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
 • Koordinátorka provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu úplnosti uvedených údajů, doložení formuláře s podporou návrhu 10 obyvateli města, ověření majetkoprávních vztahů pozemků dotčených projektem.
 • V případě chybějících formálních náležitostí bude předkladatel do 5 pracovních dnů od odevzdání návrhu vyzván prostřednictvím uvedeného e-mailu (případně telefonicky) k jejich doplnění. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.
 • Všechny návrhy, které splní formální kontrolu, budou předány k obsahové kontrole a posouzení realizovatelnosti odbornými zaměstnanci úřadu.

Hodnocení návrhů

 • Věcné hodnocení návrhů je realizováno zaměstnanci odborných útvarů městského úřadu, do jejichž kompetence projekt přísluší.
 • Odborní zaměstnanci posoudí především:
  • realizovatelnost projektu v horizontu cca 12 měsíců,
  • reálnost předpokládaných nákladů projektu. Pokud bude nutné u vítězných návrhů vypracovat projektovou přípravu, odhadnou náklady na její zajištění, jenž budou hrazeny ze zůstatku nevyčerpaných prostředků nebo dojde k dodatečnému snížení předloženého návrhu o částku za projektovou přípravu. Ve výjimečném případě může rada města schválit příslušnou částku za projektovou přípravu z rezervních prostředků města Kopřivnice,
  • soulad projektu se schváleným územním plánem a posouzení zda není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
 • Na základě hodnocení vydají odborní zaměstnanci do 5 pracovních dnů stanovisko, ve kterém návrhy rozdělí na:
  • realizovatelné v podobě předloženého návrhu
  • realizovatelné v případě dílčích úprav
  • nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav
 • Všechny projekty, které splnily formální náležitosti a prošly věcným hodnocením, budou představeny členům komise. Z těchto návrhů pak komise vybere projekty, které budou prezentovány na veřejném projednání a o nichž bude veřejnost hlasovat.
 • O zhodnocení a stanoviscích k návrhu budou předkladatelé projektu informováni do 5 pracovních dnů od jednání komise.
 • V případě projektů s odborným stanoviskem dle bodu 3b. bude navrhovatel vyzván k možnosti úpravy návrhu dle doporučení odborného zaměstnance úřadu tak, aby se stal realizovatelným. Úpravy návrhu musí být ukončeny ve lhůtě před prezentací na veřejném projednání.
 • Navrhovatel má možnost svůj návrh stáhnout nejpozději v termínu před zahájením hlasování.

Projednání předložených návrhů

 • Všechny projekty, které budou vybrány komisí, zveřejní koordinátorka na webové stránce k tomuto účelu zřízené.
 • Projekty, které byly označeny jako realizovatelné či budou takto označeny po dílčích úpravách, budou prezentovány na veřejném projednání s obyvateli města. Toto projednání bude sloužit k představení návrhů a diskusi nad nimi.
 • Veřejné projednání bude naplánováno v pracovní den v pozdějších odpoledních hodinách. Bude svoláno minimálně 10 dnů přede dnem konání.
 • Jednotlivé návrhy budou prezentovány jejich předkladateli. V případě, že se předkladatel nebude moci zúčastnit veřejného projednání svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. Každý z předkladatelů bude mít na prezentaci vyhrazen stejný čas, který se bude odvíjet od počtu prezentujících.
 • Všechny návrhy zařazené do hlasování budou městem prezentovány stejným způsobem, a to na webových stránkách, popř. facebookovém profilu. Navrhovatel může využít vlastních prostředků k prezentování a získání podpory pro svůj návrh.

Hlasování o návrzích

 • Hlasování o návrzích bude zahájeno nejpozději do 30 dnů od zveřejnění návrhů na webových stránkách projektu.
 • Hlasování se mohou zúčastnit pouze obyvatelé města Kopřivnice a jeho místních částí, kteří v den hlasování dosáhli věku nejméně 15 let.
 • Hlasování proběhne pouze elektronickou formou prostřednictvím ankety v aplikaci Mobilní rozhlas www.mobilnirozhlas.cz, do kterého dostane občan po vložení telefonního čísla unikátní přístup. Aplikaci pro anketu využije město zdarma jako člen Národní sítě Zdravých měst.
 • Hlasující může projektům rozdělit maximálně dva kladné a jeden záporný bod. Kladné body může přidělit jednomu projektu nebo je rozdělit mezi dva projekty, které podporuje. Pokud je mezi navrhovanými aktivitami projekt, s jehož realizací nesouhlasí, může mu přidělit jeden záporný bod. Udělení záporného bodu je podmíněno přidělením alespoň jednoho kladného bodu.
 • Do výsledku hlasování budou započteny všechny hlasy, odevzdané v souladu s těmito Pravidly.
 • U jednotlivých návrhů se sečtou, příp. odečtou všechny platné hlasy a následně bude sestaven žebříček výsledků. V případě stejného počtu hlasů je rozhodující datum doručení/převzetí MÚ Kopřivnice.
 • O tom, které návrhy budou realizovány, bude rozhodnuto na základě pořadí návrhů a součtu nákladů na jejich realizaci, které je možno pokrýt z alokované částky 500 tis. Kč.
 • Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu a facebooku města Kopřivnice a na webu a facebooku Zdravého města Kopřivnice, v Kopřivnických novinách a v Kabelové televizi Kopřivnice.

Realizace vítězných návrhů

 • Vítězné návrhy projektů, jejichž hodnota v součtu nepřekročí alokovanou částku 500 tisíc Kč, budou předány Radě města Kopřivnice ke schválení.
 • Ve výjimečném případě bude radě města předložen návrh na finanční zajištění projektové přípravy realizace návrhu.
 • Realizaci návrhů zajistí příslušné odbory úřadu, které budou o průběhu a realizaci návrhu průběžně informovat koordinátorku, která zajistí informovanost veřejnosti.

Závěrečná ustanovení

 • 1. Tato pravidla byla schválena na 38. zasedání rady města Kopřivnice dne 17.3.2020 usnesením č. 962.
Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Realizace projektu
2021

Projednání v Radě města Kopřivnice
15. prosince 2020

Ukončení hlasování
9. listopadu 2020

Spuštění hlasování
12. října 2020

Medializace postupujících - videoklipy
12. října 2020

Hodnocení návrhů v Komisi
srpen 2020

Kontrola formální a obsahové správnosti
červenec – srpen 2020

Ukončení sběru projektů
30. června 2020

Příjem návrhů
od 4. května 2020

Přípravný proces
březen – duben 2020
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS