ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Pravidla participativního rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2022
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Pravidla participativního rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2022

Úvod

 • Participativní rozpočet je proces, do kterého jsou přímo zapojeni občané města, kteří předkládají návrhy projektů (dále jen návrhy) a rozhodují o tom, kam bude část městského rozpočtu investována. Na lokální úrovni lze tímto způsobem zaktivizovat občany k zájmu o rozvoj a správu města a zapojit je do rozhodovacího procesu.
 • V rámci participativního rozpočtování mají obyvatelé možnost navrhnout a svými hlasy podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života v Kopřivnici a místních částech a podpoří zapojování místních komunit.
 • Z rozpočtu města Kopřivnice byla pro rok 2022 vyčleněna částka 600 tis. Kč určená na realizaci vítězných návrhů.

Harmonogram procesu

 • 04 – 05/2022 Informační kampaň o zahájení procesu
 • 05 – 06/2022 Příjem návrhů
 • 07 – 08/2022 Kontrola formální a obsahové správnosti
 • 08 – 09/2022 Projednání v Komisi Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
 • 10 – 11/2022 Prezentace postupujících návrhů, hlasování
 • 01 – 12/2023 Realizace

Zajištění informovanosti

 • Informování veřejnosti o participativním rozpočtu a jeho dílčích etapách bude probíhat průběžně po celý rok a budou k tomu využity všechny komunikační nástroje města (především Kopřivnické noviny, Kabelová televize Kopřivnice, webové stránky města, facebookový profil města a projektu Zdravé město, plakátovací plochy). Pro participativní rozpočet s názvem „Ko-projekty“ je zřízena speciální webová stránka s přímým odkazem z hlavní webové stránky města.
 • Kontaktní osoba pro participativní rozpočet je koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Ivana Holubová, Město Kopřivnice, oddělení strategického plánování, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21, Kopřivnice, ivana.holubova@koprivnice.cz, tel.: 556 879 671 (dále jen „koordinátorka“).
 • Koordinátorka je kontaktním osobou pro předkladatele návrhů. Ve své kompetenci má sběr, vyhodnocení a kontrolu formální správnosti doručených návrhů. Rovněž zajišťuje stanovisko odborných útvarů úřadu k předloženým návrhům pro Komisi pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21 (dále jen „komise“) a příslušného dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva města (garanta), koordinuje seznámení veřejnosti s postupujícími návrhy, připravuje způsob a průběh hlasování o návrzích a spolupracuje s dotčenými odbory MÚ. V případě potřeby zajistí předkladateli předběžnou konzultaci realizovatelnosti návrhu s dotčenými odbory MÚ.

Podávání návrhů

 • Návrh může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města Kopřivnice či v jeho místních částech.
 • Návrhy mohou předkladatelé podávat průběžně v období od 2. 5. 2022, nejpozději do 30. 6. 2022.
 • Každý občan může podat více návrhů.
 • Návrh musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starších 15 let. Seznam podporovatelů doloží předkladatel na předepsaném formuláři a je povinnou přílohou návrhu. Každý obyvatel může současně podpořit více návrhů.
 • Návrh musí respektovat následující kritéria:
  • Návrh musí být realizován na území města Kopřivnice nebo v jeho místních částech a současně na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. Vlastnictví parcely lze ověřit v odkazu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo v katastrální mapě prostřednictvím mapového serveru města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mapy-koprivnice.
  • Předpokládané realizační náklady návrhu nepřekročí částku 600 tis. Kč včetně DPH. Minimální částka na předložený návrh není stanovena.
  • Návrh na projekt je investiční (stavební) akce ve veřejném prostoru, např. instalace mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, turistická odpočívadla atd.), instalace herních prvků, úprava kontejnerového stání, autobusové zastávky, apod. Výstupy návrhu budou přístupné a využitelné širokou veřejností.
  • Návrh projektu není běžnou opravou majetku města, s výjimkou majetku města určeného ke sportovnímu nebo volnočasovému vyžití dětmi a mládeží.
  • Návrh je v souladu se schváleným územním plánem a není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
 • Návrh na projekt se zasílá:
  • Elektronicky, na adresu ivana.holubova@koprivnice.cz včetně všech souvisejících příloh (formuláře budou dostupné na webových stránkách města), nebo
  • v papírové formě, na předepsané listině (formuláře budou dostupné na webových stránkách města a v papírové podobě na informacích městského úřadu). Formulář s návrhem na projekt je možné podat osobně na podatelně Městského úřadu v Kopřivnici nebo prostřednictvím poštovního přepravce na adresu Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
 • Koordinátorka provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu úplnosti uvedených údajů, doložení formuláře s podporou návrhu 10 obyvateli města, ověření majetkoprávních vztahů pozemků dotčených návrhem.
 • V případě chybějících formálních náležitostí bude předkladatel do 5 pracovních dnů od předložení návrhu vyzván prostřednictvím uvedeného e-mailu (případně telefonicky) k jejich doplnění. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.
 • Všechny návrhy, které splní formální kontrolu, budou předány k obsahové kontrole a posouzení realizovatelnosti odbornými zaměstnanci úřadu.

Hodnocení návrhů

 • Věcné hodnocení návrhů je realizováno zaměstnanci odborných útvarů městského úřadu či příslušných organizací na území města působících, do jejichž kompetence návrh přísluší.
 • Odborní zaměstnanci posoudí především:
  • realizovatelnost projektu v horizontu cca 12 měsíců,
  • reálnost předpokládaných nákladů návrhu. Pokud bude nutné u vítězných návrhů vypracovat projektovou přípravu, odhadnou náklady na její zajištění, jež budou hrazeny ze zůstatku nevyčerpaných prostředků, nebo dojde k dodatečnému snížení předloženého návrhu o částku za projektovou přípravu. Ve výjimečném případě může rada města schválit příslušnou částku za projektovou přípravu z rezervních prostředků města Kopřivnice,
  • Soulad návrhu se schváleným územním plánem a posouzení, zda není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
 • Na základě hodnocení vydají odborní zaměstnanci stanovisko, ve kterém návrhy rozdělí na:
  • realizovatelné v podobě předloženého návrhu
  • realizovatelné v případě dílčích úprav
  • nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav
 • Všechny návrhy, které splnily formální náležitosti a prošly věcným hodnocením, budou představeny členům komise. Z těchto návrhů pak komise vybere ty, které budou prezentovány veřejnosti a o nichž bude veřejnost hlasova.
 • O zhodnocení a stanoviscích k návrhu budou předkladatelé návrhu informováni do 5 pracovních dnů od jednání komise.
 • V případě návrhů s odborným stanoviskem dle bodu 3b. bude předkladatel vyzván k možnosti úpravy návrhu dle doporučení odborného zaměstnance úřadu tak, aby se stal realizovatelným. Úpravy návrhu musí být ukončeny ve lhůtě před prezentací veřejnosti..
 • Předkladatel má možnost svůj návrh stáhnout nejpozději v termínu před zahájením hlasování.

VI. Prezentace postupujících návrhů

 • Všechny projekty, které budou vybrány komisí, zveřejní koordinátorka na webové stránce k tomuto účelu zřízené.
 • Návrhy, které byly označeny jako realizovatelné či budou takto označeny po dílčích úpravách, budou prezentovány veřejnosti. Tato prezentace bude sloužit k představení návrhů a diskusi nad nimi.
 • Jednotlivé návrhy budou veřejně prezentovány jejich předkladateli. Formu veřejné prezentace schválí komise. V případě, že se předkladatel nebude moci prezentace svého návrhu zúčastnit, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. Každý z návrhů bude mít na prezentaci vyhrazen stejný čas.
 • Všechny návrhy zařazené do hlasování budou městem prezentovány stejným způsobem, a to na webových stránkách, popř. facebookovém profilu. Navrhovatel může využít vlastních prostředků k prezentování a získání podpory pro svůj návrh.

Hlasování

 • Hlasování o návrzích bude zahájeno nejpozději dle rámcového harmonogramu těchto pravidel.
 • Hlasování se mohou zúčastnit pouze obyvatelé města Kopřivnice a jeho místních částí, kteří v den hlasování dosáhli věku nejméně 15 let.
 • Hlasování proběhne pouze elektronickou formou prostřednictvím ankety zveřejněné v rámci služby Mobilní rozhlas, kterou využívá Město Kopřivnice zdarma jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR, a to prostřednictvím:
  • aplikace v chytrých mobilních telefonech, do které dostane občan po vložení telefonního čísla unikátní přístup,
  • prostřednictvím webových stránek www.mobilnirozhlas.cz, kde bude anketa také zveřejněna.
 • Hlasující může návrhům rozdělit maximálně tři body, dva kladné a jeden záporný. Kladné body může přidělit jednomu projektu nebo je rozdělit mezi dva projekty, které podporuje. Pokud je mezi navrhovanými aktivitami projekt, s jehož realizací nesouhlasí, může mu přidělit jeden záporný bod. Udělení záporného bodu je podmíněno přidělením alespoň jednoho kladného bodu.
 • Do výsledku hlasování budou započteny všechny hlasy, odevzdané v souladu s těmito Pravidly.
 • U jednotlivých návrhů se sečtou, příp. odečtou všechny platné hlasy a následně bude sestaven žebříček výsledků. V případě stejného počtu hlasů je rozhodující datum doručení/převzetí návrhu MÚ Kopřivnice.
 • O tom, které návrhy budou realizovány, bude rozhodnuto na základě pořadí návrhů a součtu nákladů na jejich realizaci, které je možno pokrýt z alokované částky 600 tis. Kč .
 • Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu a Facebooku města Kopřivnice a na webu a Facebooku Zdravého města Kopřivnice, v Kopřivnických novinách a v Kabelové televizi Kopřivnice.

Schvalování a realizace vítězných návrhů

 • Vítězné návrhy, jejichž hodnota v součtu nepřekročí alokovanou částku 600 tisíc Kč, budou předány Radě města Kopřivnice ke schválení.
 • Ve výjimečném případě bude radě města předložen návrh na finanční zajištění projektové přípravy realizace návrhu.
 • Realizaci návrhů zajistí příslušné odbory úřadu, které budou o průběhu a realizaci návrhu průběžně informovat koordinátorku, která zajistí informovanost veřejnosti.

Závěrečná ustanovení

 • Tato pravidla byla schválena na 96. schůzi rady města Kopřivnice dne 29.03.2022 usnesením č. 2492.
Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Realizace projektu
2023

Projednání v Radě města Kopřivnice
prosinec 2022

Ukončení hlasování
listopad 2022

Spuštění hlasování
říjen 2022

Medializace postupujících - videoklipy
říjen – listopad 2022

Hodnocení návrhů v Komisi
září 2022

Kontrola formální a obsahové správnosti
červenec – srpen 2022

Ukončení sběru projektů
30. června 2022

Příjem návrhů
od 2. května 2022

Přípravný proces
březen – duben 2022
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů