ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Organizační struktura městského úřadu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Životní situace na Portálu veřejné správy >

Formuláře odboru

Kontakt

Stručný průvodce zákonem o sociálních službách. (pdf 925 kB)

Rozhoduje dle platných právních předpisů - při použití:
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v souladu s platnými zákony v sociálním zabezpečení – zejména:
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • vyhláška č. 505/2006, kterou se provádí zákon o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů,
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,,
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů apod.

Členění odboru na oddělení

oddělení sociálně právní ochrany

Oddělení sociálně právní ochrany

 • komplexně zabezpečuje agendu sociálně právní ochrany dětí a mládeže v přenesené i samostatné působnosti,
 • přijímá výchovná opatření v disfunkčních rodinách,
 • provádí sociálně preventivní činnost,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • zabezpečuje sociálně právní poradenskou činnost,
 • ve spolupráci se zařízeními soc. služeb v oblasti péče o rodiny s dětmi a osamělé rodiče provádí činnosti, vedoucí k sanaci rodiny,
 • vykonává nepřetržitou pracovní pohotovost s cílem okamžitého řešení krizových životních situací rodin s nezletilými dětmi a nezletilých dětí ohrožených na zdraví a životě,
 • spolupracuje se správními, státními a jinými orgány i nestátními subjekty, fyzickými i právnickými osobami v oblasti působnosti sociálně právní ochrany,
 • organizuje činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí.

Sociální práce a poradenství

Vykonává sociální práci a poradenství v přenesené i samostatné působnosti, zejména:
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • posouzení životní situace klienta sociálním pracovníkem,
 • individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • přímá sociální práce s klientem,
 • zapojení klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů,
 • vedení ke změně sociálního prostředí klienta,
 • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých životních situací klientů.

Zdravotnictví

 • vykonává státní správu na úseku zdravotnictví – zajišťuje distribuci receptů a žádanek na léčivé přípravky, obsahující omamné látky skupiny I, a psychotropní látky skupiny II., vede evidenci o jejich výdeji,
 • spolupracuje se zdravotnickými zařízeními při propuštění osob, které nemají zajištěnu další péči, stejně tak postupuje u hospitalizovaných a propouštěných dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině,
 • vyjadřuje stanoviska k síti poskytovaných zdravotnických služeb na území města.

Sociální prevence

 • komplexně zajišťuje činnosti v oblasti programu prevence kriminality a protidrogové prevence,
 • organizuje a koordinuje aktivity na úseku prevence kriminality,
 • vykonává konzultační a poradenské činnosti v oblasti v romské problematiky (pomoc při řešení konfliktů v romských komunitách v oblastech občanského soužití, vzdělávání, zaměstnanosti),
 • spolupracuje se školami při řešení problémů u romských žáků,
 • spolupracuje s krajským koordinátorem pro národnostní menšiny,
 • na úseku koordinátora péče o osoby společensky nepřizpůsobivé vykonává analytickou, koncepční a metodickou činnost – ve správní oblasti obce s rozšířenou působností,
 • spolupracuje s organizacemi a zařízeními, poskytujícími služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé, s obcemi ve správním obvodu,
 • odpovídá za vytváření a realizaci střednědobého plánování sociálních služeb, za jeho aktualizaci a medializaci.

Ostatní činnosti odboru

 • zabezpečuje pohřby u osob osamělých včetně vyřizování notářských záležitostí a pomoci při vyklizení bytu,
 • vede evidenci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům a na žádost soudu podává zprávy o výkonu funkce jejich opatrovníků,
 • realizuje funkci opatrovníka osobám, u nichž je opatrovníkem ustanoveno město Kopřivnice,
 • vykonává komplexní agendu sociálního kurátora pro dospělé,
 • vydává speciální označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením,
 • provádí sociální depistáž a navrhuje rodiny, které jsou vhodné k zařazení do programu sanace rodiny,
 • vykonává terénní sociální práci a sociální depistáž,
 • zajišťuje provoz Klubů důchodců na území města, spolupracuje na zabezpečení náplně jejich činnosti, spolupracuje s dalšími občanskými zájmovými sdruženími seniorů a občanů se zdravotním postižením,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštních příjemců důchodů,
 • spolupracuje se Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. při zajišťování a rozšiřování nabídky sociálních služeb – na základě poptávky ze strany uživatelů soc. služeb,
 • zajišťuje úkoly vyplývající z napojení Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. do odboru při přípravě zřizovacích listin a smluv apod.,
 • zprostředkovává umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou na území města, domech pro seniory, stacionářích a pobytových zařízeních pro občany se zdravotním postižením,
 • vede evidenci žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou na území města,
 • vykonává státní správu na úseku bytů zvláštního určení pro obce ve správním obvodu,
 • vykonává metodickou a kontrolní činnost a poskytuje poradenství orgánům samosprávy, odborům, organizacím a zařízením zřízeným nebo založeným městem v činnostech, spadajících do působnosti odboru,
 • spolupracuje se správními a jinými orgány, státními a nestátními subjekty, fyzickými či právnickými osobami v oblastech, která jsou v působnosti odboru,
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města, organizačních směrnic a dalších vnitřních norem v oblasti působnosti odboru,
 • připravuje podklady pro tvorbu rozpočtu odboru, kontroluje jeho čerpání a provádí rozbory hospodaření,
 • zajišťuje uzavírání smluv o dotacích z rozpočtu města do oblasti sociálních a sociálně zdravotních služeb a služeb sociální prevence,
 • zabezpečuje úkoly na úseku společenského aktivu v působnosti odboru,
 • vytváří koncepci využití nemovitého majetku ve vlastnictví města v oblasti působnosti odboru,
 • vykonává předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu při hospodaření s veřejnými prostředky v rámci vnitřního kontrolního systému v souladu s vnitřními předpisy,
 • poskytuje veřejnosti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v oblasti působnosti odboru,
 • zpracovává statistické výkazy pro orgány státní správy,
 • podílí se na realizaci úkolů v rámci zpracovaného Strategického plánu města Kopřivnice, projektu Zdravé město a místní agenda 21 Kopřivnice v rozsahu působnosti odboru,
 • je aktivním členem triády v Komunitním plánování sociálních služeb za zadavatele sociálních služeb,
 • provádí informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohlubování odpovědného chování občana vůči sobě, rodině a vnějšímu prostředí,
 • zpracovává a předává veřejnosti prostřednictvím místních medií informace o záměrech, změnách v oblasti sociálního zabezpečení a činnosti odboru,
 • předkládá tajemníkovi MÚ písemné návrhy na změny vnitřních organizačních norem, zvláště pak Organizačního řádu Městského úřadu Kopřivnice v návaznosti na změny v právních předpisech a praktické požadavky v oblasti organizace práce,
 • vyřizuje stížnosti a podněty fyzických a právnických osob v oblasti působnosti odboru.
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 148 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Knihovna otvírá výstavu určenou dětem

Kopřivnice (dam) – Nová výstava, kterou dnes zahajuje Městská knihovna Kopřivnice, je určena především mladšímu publiku. Vychází totiž z knihy Devět malých ...

Tomeček potřetí skvěle zvládl roli rychlé asistence na Rallye Dakar

Tomáš Tomeček v Saúdské Arábii zvládl spoustu ošemetných situací, se svými týmovými kolegy se staral o 26 klientů a také musel občas pod svou Tatru 815.
 FOTO: TOM RACINGKopřivnice (mha) – Pilot Tomáš Tomeček potřetí v řadě zdárně zvládl jako řidič asistenčního vozu legendární Dakar Rally v Saúdské Arábii. I když pro něj ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]14.6
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Svět je velká zahrada III. etapa MŠ Krátká a MŠ Francouzská
celkové výdaje projektu - 8.500.000 Kč
přiznaná dotace - 6.800.000 Kč
podíl města - 1.700.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů