ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Organizační struktura městského úřadu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Původní měšťanská škola (1908) na Masarykově náměstí - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Životní situace na Portálu veřejné správy >

Formuláře odboru

Kontakt

Stručný průvodce zákonem o sociálních službách. (pdf 925 kB)

Rozhoduje dle platných právních předpisů - při použití:
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v souladu s platnými zákony v sociálním zabezpečení – zejména:
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • vyhláška č. 505/2006, kterou se provádí zákon o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů,
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,,
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,,
 • vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů,,
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů apod.

Členění odboru na oddělení

oddělení sociálně právní ochrany

Oddělení sociálně právní ochrany

 • komplexně zabezpečuje agendu sociálně právní ochrany dětí a mládeže v přenesené i samostatné působnosti,
 • přijímá výchovná opatření v disfunkčních rodinách,
 • provádí sociálně preventivní činnost,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • zabezpečuje sociálně právní poradenskou činnost,
 • ve spolupráci se zařízeními soc. služeb v oblasti péče o rodiny s dětmi a osamělé rodiče provádí činnosti, vedoucí k sanaci rodiny,
 • vykonává nepřetržitou pracovní pohotovost s cílem okamžitého řešení krizových životních situací rodin s nezletilými dětmi a nezletilých dětí ohrožených na zdraví a životě,
 • spolupracuje se správními, státními a jinými orgány i nestátními subjekty, fyzickými i právnickými osobami v oblasti působnosti sociálně právní ochrany,
 • organizuje činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí.

Sociální práce a poradenství

Vykonává sociální práci a poradenství v přenesené i samostatné působnosti, zejména:
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • posouzení životní situace klienta sociálním pracovníkem,
 • individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • přímá sociální práce s klientem,
 • zapojení klientů, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů,
 • vedení ke změně sociálního prostředí klienta,
 • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých životních situací klientů.

Zdravotnictví

 • vykonává státní správu na úseku zdravotnictví – zajišťuje distribuci receptů a žádanek na léčivé přípravky, obsahující omamné látky skupiny I, a psychotropní látky skupiny II., vede evidenci o jejich výdeji,
 • spolupracuje se zdravotnickými zařízeními při propuštění osob, které nemají zajištěnu další péči, stejně tak postupuje u hospitalizovaných a propouštěných dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině,
 • vyjadřuje stanoviska k síti poskytovaných zdravotnických služeb na území města.

Sociální prevence

 • komplexně zajišťuje činnosti v oblasti programu prevence kriminality a protidrogové prevence,
 • organizuje a koordinuje aktivity na úseku prevence kriminality,
 • vykonává konzultační a poradenské činnosti v oblasti v romské problematiky (pomoc při řešení konfliktů v romských komunitách v oblastech občanského soužití, vzdělávání, zaměstnanosti),
 • spolupracuje se školami při řešení problémů u romských žáků,
 • spolupracuje s krajským koordinátorem pro národnostní menšiny,
 • na úseku koordinátora péče o osoby společensky nepřizpůsobivé vykonává analytickou, koncepční a metodickou činnost – ve správní oblasti obce s rozšířenou působností,
 • spolupracuje s organizacemi a zařízeními, poskytujícími služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé, s obcemi ve správním obvodu,
 • odpovídá za vytváření a realizaci střednědobého plánování sociálních služeb, za jeho aktualizaci a medializaci.

Ostatní činnosti odboru

 • zabezpečuje pohřby u osob osamělých včetně vyřizování notářských záležitostí a pomoci při vyklizení bytu,
 • vede evidenci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům a na žádost soudu podává zprávy o výkonu funkce jejich opatrovníků,
 • realizuje funkci opatrovníka osobám, u nichž je opatrovníkem ustanoveno město Kopřivnice,
 • vykonává komplexní agendu sociálního kurátora pro dospělé,
 • vydává speciální označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením,
 • provádí sociální depistáž a navrhuje rodiny, které jsou vhodné k zařazení do programu sanace rodiny,
 • vykonává terénní sociální práci a sociální depistáž,
 • zajišťuje provoz Klubů důchodců na území města, spolupracuje na zabezpečení náplně jejich činnosti, spolupracuje s dalšími občanskými zájmovými sdruženími seniorů a občanů se zdravotním postižením,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštních příjemců důchodů,
 • spolupracuje se Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. při zajišťování a rozšiřování nabídky sociálních služeb – na základě poptávky ze strany uživatelů soc. služeb,
 • zajišťuje úkoly vyplývající z napojení Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. do odboru při přípravě zřizovacích listin a smluv apod.,
 • zprostředkovává umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou na území města, domech pro seniory, stacionářích a pobytových zařízeních pro občany se zdravotním postižením,
 • vede evidenci žadatelů o umístění v domech s pečovatelskou službou na území města,
 • vykonává státní správu na úseku bytů zvláštního určení pro obce ve správním obvodu,
 • vykonává metodickou a kontrolní činnost a poskytuje poradenství orgánům samosprávy, odborům, organizacím a zařízením zřízeným nebo založeným městem v činnostech, spadajících do působnosti odboru,
 • spolupracuje se správními a jinými orgány, státními a nestátními subjekty, fyzickými či právnickými osobami v oblastech, která jsou v působnosti odboru,
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města, organizačních směrnic a dalších vnitřních norem v oblasti působnosti odboru,
 • připravuje podklady pro tvorbu rozpočtu odboru, kontroluje jeho čerpání a provádí rozbory hospodaření,
 • zajišťuje uzavírání smluv o dotacích z rozpočtu města do oblasti sociálních a sociálně zdravotních služeb a služeb sociální prevence,
 • zabezpečuje úkoly na úseku společenského aktivu v působnosti odboru,
 • vytváří koncepci využití nemovitého majetku ve vlastnictví města v oblasti působnosti odboru,
 • vykonává předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu při hospodaření s veřejnými prostředky v rámci vnitřního kontrolního systému v souladu s vnitřními předpisy,
 • poskytuje veřejnosti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v oblasti působnosti odboru,
 • zpracovává statistické výkazy pro orgány státní správy,
 • podílí se na realizaci úkolů v rámci zpracovaného Strategického plánu města Kopřivnice, projektu Zdravé město a místní agenda 21 Kopřivnice v rozsahu působnosti odboru,
 • je aktivním členem triády v Komunitním plánování sociálních služeb za zadavatele sociálních služeb,
 • provádí informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohlubování odpovědného chování občana vůči sobě, rodině a vnějšímu prostředí,
 • zpracovává a předává veřejnosti prostřednictvím místních medií informace o záměrech, změnách v oblasti sociálního zabezpečení a činnosti odboru,
 • předkládá tajemníkovi MÚ písemné návrhy na změny vnitřních organizačních norem, zvláště pak Organizačního řádu Městského úřadu Kopřivnice v návaznosti na změny v právních předpisech a praktické požadavky v oblasti organizace práce,
 • vyřizuje stížnosti a podněty fyzických a právnických osob v oblasti působnosti odboru.
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Lucie Redlová odehrála recitál ve Vile Machů

Lucie Redlová na koncertě v kopřivnické Vile Machů hrála nejen skladby ze své aktuální desky Lidová Redlová.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Nejen písně ze své poslední v květnu vydané desky Lidová Redlová přivezla poslední zářijový pátek do Vily Machů písničkářka Lucie ...

Na mistrovství ČR žactva si atleti zlepšili osobní rekordy

Kopřivnice (buk) – Za deštivého a chladného počasí se ve dnech 17.–18. září uskutečnilo mistrovství ČR žactva. Na stadionu v Jablonci nad Nisou měl své ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]17.9
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Z Poodří do Beskyd cyklistické propojení Lubina - Vlčovice
celkové výdaje projektu - 5.488.000 Kč
přiznaná dotace - 4.338.000 Kč
podíl města - 1.150.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů