ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zdravé město Kopřivnice - Plán zdraví a kvality života Kopřivnice - průběh 2004
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Průběh zpracování Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice v roce 2004

Příprava základní verze komunitního plánu probíhá v návazných setkáních místních týmů, kterými dle Metodiky NSZM ČR jsou:

1. úvodní setkání a jednání přípravného týmu – červen, září 2003

Na tomto setkání byly prvními cca 10ti partnery PZM a MA21 definovány oblasti života ve městě, kterým se kopřivnický Plán zdraví věnuje. Setkání bylo vedeno Ing. Petrem Švecem (tajemníkem NSZM ČR) a bylo doplněno o seminář k udržitelnému rozvoji (PhDr. Ivan Rynda z Univerzity Karlovy) a předáním zkušeností s realizací projektu ve Vsetíně (Ing. Milan Půček, tajemník MÚ Vsetín). Oblasti plánu zdraví se později upřesňovaly, ale v zásadě již tehdy bylo rozhodnuto, že by se Kopřivnice v rámci Projektu Zdravé město měla věnovat:

  • A. Veřejné správě /Komunikaci / Informovanosti
  • B. Zdravému životnímu stylu / Zdravotnickým službám
  • C. Životnímu prostředí / Bydlení
  • D. Výchově a vzdělávání
  • E. Sociálním službám
  • F. Volnému času / Sportu / Kultuře
  • G. Dopravě
  • H. Podnikání / Výrobě / Službám / Zaměstnanosti

2. jednání místních partnerů (zástupců cílových skupin) – stanovení záměrů – prosinec 2003

K účasti na jednání byly osloveny další místní zájmové skupiny, organizace a instituce, aby se do zpracování Plánu zdraví zapojily. Průběžně pak byla o této možnosti informována veřejnost. Na tomto pracovním setkání byl utvořen základ sedmi pracovních skupin, které následně v průběhu celého roku 2004 pracovaly na obsahu Plánu zdraví. Skupiny zde společně naformulovaly základní záměry v rámci uvedených oblastí. Při své práci přitom vycházeli ze základního východiska plánu: „Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno, pokud ………….“

3. jednání pracovních skupin – doplnění aktivit

V roce 2004 se jednotlivé skupiny sešly ještě 2-3krát. Na jejich pracovních setkáních se zabývaly rozpracováním jednotlivých záměrů na konkrétní cíle a aktivity. Do plánu přitom byly doplněny i aktivity, které již ve městě probíhají a jsou v souladu se stanovenými cíly a záměry. Skupiny se rovněž zabývaly priorizací záměrů a cílů.

Pracovní skupiny jsou otevřené – k jejich společné práci se mohl přidat kdokoliv, kdo měl na dané oblasti zájem. Na utváření plánu se tak podílelo v průměru cca 60 lidí. Některé pracovní skupiny měly širší, jiné pak užší základnu pro společnou práci. V roce 2004 se bohužel nepovedlo ustavit pracovní skupinu pro oblast „podnikání, výroby, služeb a zaměstnanosti“. Ke společné práci v této skupině byly opakovaně vyzváni místní podnikatelé i úřad práce. Výzva ke spolupráci se však nesetkala s odezvou.

4. Anketa „Jak se žije v našem městě“ (aktivita doplňující metodiku NSZM ČR) – září 2004

Standardní postup při utváření Plánu zdraví v jiných městech byl v Kopřivnici doplněn o realizaci ankety mezi občany a veřejné slyšení. Prostřednictvím ankety jsme se snažili u občanů Kopřivnice ověřit poptávku po naplněné cílů i aktivit naformulovaných členy pracovních skupin do plánu. Skupiny dále pracovaly s výsledky ankety. Můžeme tak říci, že se tímto na plánu podílelo dalších cca 150 občanů.

5. jednání pracovních skupin – stanovení ukazatelů úspěšnosti – listopad 2004

Pracovní skupiny se opět sešly ke kontrole pracovní verze plánu a stanovení měřitelných ukazatelů úspěšnosti pro sledování naplnění záměrů.

6. Vánoční veřejné slyšení (aktivita doplňující metodiky NSZM ČR) – prosinec 2004

Veřejné slyšení mělo umožnit jednotlivým skupinám, které pracovaly samostatně, seznámit se s výsledkem své práce – obsahem Plánu zdraví. Na veřejné slyšení byla zvána také široká veřejnost a zastupitelé. Poté měla veřejnost možnost po dobu jednoho měsíce plán připomínkovat a podávat k němu další náměty o čemž byla informována prostřednictvím médií.

7. Veřejné projednání – Fórum Zdravého města – únor 2005

S náměty a připomínkami občanů a se svými vlastními pozměňujícími návrhy a doplněními měly možnost pracovní skupiny pracovat naposledy na veřejném projednání. Projednání se zúčastnila asi desítka nových aktérů z řad širší veřejnosti. Celkově se jej zúčastnilo cca 50 lidí.

8. Porovnání plánu s mezinárodními dokumenty – únor 2005

Plán byl koordinátorkou PZM a MA21 doplněn o souvislosti s mezinárodními dokumenty z nichž realizace PZM a MA21 vychází (Zdraví 21 – programový dokument WHO, Agenda 21 – programový dokument OSN, Národní akční plán zdraví a kvality života (NEHAP) – dokument vlády ČR).

Průběh zpracování plánu byl celou dobu konzultován s tajemníkem NSZM ČR Ing. Petrem Švecem, který se několikrát setkání skupin účastnil a vedl je.

Plán zdraví je ve všech městech považován za stále „živý“ dokument, který je průběžně aktualizován. Nad aktualizací plánu se skupiny v jiných městech scházejí každý rok. Každý rok také bývá aktualizovaná verze plánu projednávána v zastupitelstvu. Skupiny se také dále scházejí při společné realizaci aktivit obsažených v plánu. Doporučujeme však jejich ochotu, potenciál a aktivitu využít také při projednávání a plánování jiných aktivit města.

Už jen společná práce na plánu byla přínosem v tom, že dala příležitost aktivním lidem setkat se, pobavit se o společných zájmech a navázat spolupráci při realizaci mnoha aktivit. Některé z nich již byly realizovány v průběhu zpracovávání plánu – viz vyhodnocení za rok 2004, které je součástí Plánu zdraví.

Zavedení sledování principů EU a Agendy 21

Po více jak roce dobrovolné práce v Kopřivnici vznikl komunitní plán, který v sobě zahrnuje záměry a cíle, které odráží místní potřeby a které vzešly z dohody i z požadavků místních organizací a veřejnosti. Plán byl vytvořen na základě sledování tří základních principů EU – participace , partnerství a subsidiarity , které lze shrnout pod pojem „kooperativní plánování zdola“. Tímto Kopřivnice naplňuje rovněž doporučení pro činnost místních úřadů obsažené v programu OSN Agenda 21 – kapitole 28 (viz předchozí poznámka pod čarou) a v programu WHO Zdraví 21 (cíl 20). Systém strategického plánování v Kopřivnici byl tímto doplněn o principy, které jsou v současné době doceňovány a vyžadovány institucemi na národní a mezinárodní úrovni – zejména pak při získávání dotací a grantů. Pokud bude Plán zdraví oficiálně přijat jako jeden ze strategických dokumentů města, mohou se od něj dále odvíjet nejen aktivity města, ale i místních organizací, které v rámci života v Kopřivnici hrají svou neodmyslitelnou roli.

Např. již v průběhu tohoto roku budou v ČR testována kritéria místních Agend 21, jakožto ukazatele k hodnocení tohoto procesu ve městech, obcích a regionech, které budou do budoucna jedním ze směrodatných ukazatelů při žádostech samospráv o státní dotace v různých resortech. Kritéria sestavila pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj (viz příloha 4).

Návrh propojení se strategickým plánem a začlenění do systému strategického plánování ve městě

Doporučením NSZM ČR je provázat Plán zdraví s „expertními“ strategickými plány rozvoje měst. Jelikož se situace v jednotlivých městech velmi liší, je způsob provedení tohoto kroku na volbě představitelů měst. Po konzultaci s tajemníkem MÚ a vedoucím odboru územního plánování Ing. Arch. Milanem Šmídem navrhujeme v současné době níže uvedený postup.

Plán zdraví obsahuje v rámci jednotlivých cílů i aktivity, k nimž se zavazují místní organizace. Z tohoto důvodu není vhodné, aby byl jako celek schválen zastupitelstvem města. Tímto krokem by se následně musely dané organizace zastupitelstvu zodpovídat. Nicméně doporučujeme, aby zastupitelstvo schválilo jednotlivé záměry a cíle obsažené v Plánu zdraví a tím i souhlasilo se sledováním jejich naplňování v dalším rozvoji města – při plánování rozpočtu, vyhlašování grantů, vlastních žádostech o dotace. Do Strategického plánu ekonomického rozvoje Kopřivnice pak navrhujeme zapracovat zásadní aktivity z Plánu Zdraví a kvality života na nichž se podílí město a to na léta 2005-2006.

První předvýběr „zásadních aktivit“ byl učiněn Ing. Šmídem a Mgr. Chalúpkovou viz příloha č. 2, tento pak bude projednán s komisí odpovědnou za strategický plán. V dalších letech se pak spolu s aktualizací Strategického plánu bude uvažovat o možnostech jiného způsobu propojení.

Schválením záměrů a cílů obsažených v Plánu zdraví dostojí město nejen svým závazkům obsaženým v Deklaraci PZM a MA21, ale potvrdí tak svou snahu vytvořit pomyslný most mezi radnicí a veřejností a otevřít tak prostor pro aktivitu obyvatel města, místních organizací, institucí i soukromého sektoru v oblasti sledování společných hodnot v rámci rozvoje města.

Návrh usnesení vychází z usn. č. 2565 Rady města Kopřivnice schváleného na její 35. schůzi konané dne 1.3.2005

Veřejné slyšení k plánu zdraví a kvality života Kopřivnice

Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Kromě opravy střechy se připravuje proměna vstupu do kulturního domu

Kopřivnice (dam) – Na třetí pokus se podařilo v soutěži vybrat a uzavřít smlouvu se stavební firmou, která realizuje opravu střešních plášťů kulturního ...

Radnice ukončila jednání se zájemcem o koupi pozemků na Dolních roličkách

Kopřivnice (dam) – Víc jak dva roky po zveřejnění záměru prodeje komplexu pozemků v lokalitě Dolní roličky za účelem budoucí bytové výstavby se tato záležitost ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ 17. listopadu energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 20.070.840 Kč
přiznaná dotace - 11.416.540 Kč
podíl města - 8.654.300 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů