Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 24.02.2011 - Povinnosti při vypouštění odpadních vod ze septiků
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Letecký pohled na Kopřivnici - CBS Malované mapy

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 7/2011 ze dne 24.02.2011

Povinnosti při vypouštění odpadních vod ze septiků

(Počet zobrazení: 3186)
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

V rámci informační kampaně města, jejímž cílem je maximální informovanost občanů o problematice vypouštění odpadních vod, se na stránkách KN objeví série článků dopodrobna objasňujících toto téma. Dnes jde o první z nich.

Vlastníci rodinných domů a rekreačních objektů, kteří čistí své odpadní vody (splaškové vody z domácností) přes septiky a dál tuto vodu vypouští do příkop, vodních toků nebo do trativodů, mohou tak činit pouze na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem. Pokud vypouštějí odpadní vody bez tohoto povolení, porušují zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon a dopouštějí se přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše až 100 000 korun. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby mohou vypouštět odpadní vody rovněž pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Vypouští-li odpadní vody bez povolení, dochází ke spáchání správního deliktu. Za tento správní delikt lze uložit pokutu do výše až 500 000 Kč.

Na základě novely vodního zákona zanikla k 1. 1. 2008 platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před 1. 1. 2002. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.

Upozorňujeme, aby si všichni, kdo platné povolení k vypouštění odpadních vod nemají, a přesto vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních přes půdní vrstvy, o toto povolení požádali a vypouštění zlegalizovali. Povolení k vypouštění čištěných odpadních vod vydává na základě podané žádosti MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad řeší každý jednotlivý případ samostatně.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že čištění odpadních vod pouze v septiku již není dostatečné a v souladu s platnou legislativou na ochranu vod. Septik je mechanické čisticí zařízení s účinností cca 30 %. Pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod je nutno stávající septik nahradit domovní čistírnou odpadních vod nebo musí být doplněn dalším stupněm čištění, např. zemním nebo biologickým filtrem, jehož kapacitu navrhne oprávněná osoba – projektant. Běžné jsou septiky se třemi komorami oddělenými příčkami. Ze septiku je nutné nejméně jednou za rok vyvézt zachycený kal. S ohledem na účinnost čištění je septik přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž musí následovat další stupeň čištění, dostatečně kapacitní zemní nebo biologický filtr. Filtr je nepropustné zařízení vybavené filtrační náplní, kde dochází k dočištění odpadních vod. Jako náplň se používá písek, štěrkopísek apod.

O změně stavby čisticího zařízení bude vedeno na základě podané žádosti vodoprávním úřadem správní řízení a následně bude vydáno povolení ke změně stavby a povolení k vypouštění odpadních vod. V tomto povolení vodoprávní úřad stanoví podmínky pro vypouštění odpadních vod, především kvalitativní parametry pro vypouštěné vody a povinnost provádět odběry vzorků vypouštěných vod.

V případě napojení odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu prostřednictvím kanalizační přípojky není třeba mít povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Vždy je ale nutná písemná smlouva s majitelem nebo provozovatelem kanalizace, který stanoví podmínky k vypouštění vod do kanalizace (požadavky na jakost odpadních vod, výši stočného atd.). Odpadní vody je možno vypouštět do kanalizace v kvalitě odpovídající schválenému kanalizačnímu řadu. Za kvalitu odpadních vod vytékajících z kanalizace do vod povrchových zodpovídá vlastník nebo provozovatel kanalizace na základě smluvního vztahu.

OŽP, OMM KopřivniceRSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS